Hopp til hovedinnhold
  • Klima

  • Klima og natur

Ti klimatiltak du kan utfordre lokalpolitikerne på

Publisert 11. august 2023

Kommunene og lokalpolitikerne kan bidra til store kutt i utslipp av klimagasser med enkle tiltak.

Klimagassutslippene kan kuttes med opptil 70 prosent mer om vi tar grep for å redusere forbruk og sløsing, ifølge FN. At kommunene og politikerne tar grepene som trengs er helt nødvendig for å redusere klimaskader og unngå mer farlig global oppvarming.

Her har du ti viktige lokale klimatiltak du kan utfordre lokalpolitikerne på i kommunevalget.

1. Gjør bildeling enklere
Ved å reservere flere av parkeringsplassene i byer og bynære områder til bildeling, kan man legge til rette for at færre har behov for egen bil. Flere kan også se muligheten for å klare seg med én bil i husholdningen.

2. Tilrettelegg for kortreiste ferier

Mange ønsker seg kortere ferieturer, men savner gode alternativer. Ved å utvikle flere kortreiste ferietilbud kan man gi flere muligheten til å nyte ferien uten flyreiser. Sosiale ferietilbud rettet mot barnefamilier er populære i mange kommuner.

3. Mer bærekraftig mat

Matsvinn er både dyrt og gir store klimagassutslipp. Redusert kjøttforbruk i kommunale institusjoner og tiltak som kutter i matsvinnet har stor effekt.

4. Gjør ombruk enklere

Å etablere sirkulære sentre med ombruks-, delings- og reparasjonstjenester for befolkningen i alle byer og tettsteder får ned det natur- og klimaødeleggende overforbruket. Kommunal støtte til ordninger for utlån av sports- og fritidsutstyr er svært populært mange steder.

5. Elektrifiser mer transport

Å benytte seg mer av elektriske kjøretøy i alt fra hjemmesykepleie til kollektivtilbud bidrar til gode kutt i transportutslipp.

6. Prioriter vedlikehold

Vedlikehold og reparasjon som forlenger levetid og reduserer utslipp blir for ofte nedprioritert i kommunene. En god løsning er å årlig sette av midler i et vedlikeholdsfond.

7. Bli arealnøytrale

De mest klimavennlige kommunene bygger ikke ned ny natur, men utnytter eksisterende bygninger og allerede brukt areal så effektivt som mulig. Stopp i hyttebygging og innføring av boplikt i de store byene kan ha god effekt.

8. Tilrettelegg for mer sykling

Sykling er bra for både folkehelsen og klimaet. Flere velger å bruke sykkel når det er gode og trygge sykkelveier. Tilby hjelp med reparasjon og gi for eksempel tilskudd til vinterdekk.

9. Bruk innkjøpsmakten

Å vektlegge natur, klima og krav til ombruk i alle anbudsrunder og offentlige innkjøp har stor effekt.

10. Grønt reklameforbud

Innfør forbud mot reklame for varer og tjenester med store klimagassutslipp på kommunal eiendom.