Hopp til hovedinnhold
  • Reiser og ferier

Bli en miljøhelt med bildeling

Publisert 07. september 2020

Er bilen den dyreste pyntegjenstanden din? I snitt bruker vi den bare rundt skarve 280 timer i året, men bilen står likevel for en stor andel av miljøfotavtrykket ditt.

Bilen din står for en betydelig andel av klimagassutslippene dine både i bruk og produksjon, dekkslitasje bidrar til utslipp av mikroplast som kan skade livet i naturen, bilen får plasskrevende infrastruktur på bekostning av grøntområder og natur, og ikke minst bidrar den til helseskadelig svevestøv og støy.

En bil på deling kan erstatte mellom fem og 15 privatbiler1.

Er det på tide å redusere miljøfotavtrykket til bilkjøringen din? Klarer du å kutte ned på unødvendige kjøring og finne alternativ transport for de korte turene? Dette er miljøeffekten av bildeling som gjør deg til en helt.

1. Kutt i klimagassutslipp. I snitt kjører vi rundt 12 000 km i året med privatbil. Har du en fossilbil gir det et klimagassutslipp som tilsvarer grovt to tonn CO2 i året. Utslippet fra produksjonen av bilen tilsvarer i tillegg rundt 500 kg CO2 i året i løpet av levetiden2. Undersøkelser viser at de som er med på en bildeleordning kutter klimagassutslippet fra bilbruk med rundt 40 prosent3. De korte turene blir erstattet med andre transportmåter, og klimafotavtrykket til produksjonen av bilen deles på flere brukere.

2. Bedre utnyttelse av ressursene. Å lage biler krever store mengder energi, ulike metaller, fossil plastikk, glass, maling og mye mer. Bilen er en miljøbombe før den har kjørt en eneste kilometer. En rekke miljøgiftige stoffer brukes blant annet i batterier, skjermer, overflatebehandling av interiør, og i deler av karbonfiber. Råvarer fra gruvedrift og annen utvinning fører til naturødeleggelse og tap av leveområder for mange arter som sliter med å klare seg i naturen. Bildeling bidrar til å redusere behovet for produksjon av nye biler, og reduserer mye problematisk avfall når bilen skrotes.

3. Mindre mikroplast fra dekkslitasje. Hver av oss bidrar samlet til rundt to kg miljøskadelig mikroplast som havner i havet årlig. Bildekk inneholder en rekke miljøgiftige og helsefarlige kjemikalier, i tillegg til syntetisk gummi. Bilkjøring er den største kilden til mikroplast som havner i naturen. Plasten kan forstyrre næringsopptaket og forplantning til mange arter i havet og de problematiske stoffene i dekkene blir spredt og konsentreres i næringskjedene. Nedslitte dekk blir brukt på nytt, blant annet som underlag på lekeplasser, idretts- og fotballbaner, der det er påvist at miljø- og helseskadelige stoffer frigjøres til omgivelsene. Å kutte i bilkjøringen er det viktigste du kan gjøre for å redusere ditt bidrag til miljøskadelig mikroplast på avveie.

4. Frigjør plass i byene. I Oslo tar veiene og parkering like mye plass som boliger og all annen bebyggelse4. Det er på bekostning av grøntarealer, gatekafeer, lekeplasser, sykkelinfrastruktur, urbant jordbruk, kollektivtransport og alt annet som gjør det godt å leve i en by. En parkert bil legger beslag på rundt 20 kvadratmeter, noe som til sammenligning kunne ha gitt god plass til rundt 10 sykler. Å bidra til å kutte i antall kjørende og parkerte biler gjennom bildeling gir rom for grønnere og tryggere byutvikling.

5. Mindre press på veiene. Utbygging av ny infrastruktur for bilene våre kan bidra til nedbygging av viktig natur som lagrer store mengder av klimagassene karbondioksid og metan, for eksempel i skog og myrer. Store veiprosjekter har også et skyhøyt klimafotavtrykk fra anleggsvirksomheten - fra transport og bruk av maskiner, betong, fyllmasser, stål og asfalt. Færre biler på veiene kan bidra til å redusere behovet for ny ødeleggende utbygging av motorveier inn til byene, og frigjøre midler til utbygging av mer miljøvennlig kollektivtransport.

Her finner du en oversikt over ulike bildeleordninger
Mer om fordelene med å dele på bilen

Noter:
1. Kilde.
2. Vi har regnet med at produksjonsutslippet til en mellomstor bil tilsvarer 10 tonn CO2, anslått samlet kjørelengde over levetiden til 250 000 km og årlig kjørelengde til 12 000 km.
3. Kilde.
4. Kilde.