Hopp til hovedinnhold
  • Penger

Stort sprik i bankers oppfølging av klima og rettigheter

Publisert 25. mars 2021
Gjennom å ikke avgi stemme frasier DNB seg muligheten til å påvirke selskaper som Exon, Chevron og Fortum.

Bankers påvirkning gjennom selskapsårsmøter: KLP og Storebrand er klart best. DNB og Handelsbanken scorer lavest.

Banker påvirker selskaper de er investert igjennom å fremme forslag på deres årsmøter, eller ved å stemme på forslag fremmet av andre aksjonærer. Slik kan de sette til livs policyer og retningslinjer de har på bærekraft og etikk.

I tillegg til utelukkelse av eller investering i selskaper fra porteføljene sine, er selskapsårsmøtene en viktig arena for påvirkning.

Å ha gode policyer og retningslinjer på bærekraft og etikk betyr ikke at disse blir tatt i bruk, viser en ny rapport Framtiden i våre hender har bidratt til.

Gode på retningslinjer, bunnscore på handling

Rapporten gjennomgår hvordan 9 banker har stemt på 43 aksjonærforslag i ulike selskap. 28 av forslagene er knyttet til klima, mens 15 er knyttet til menneskerettigheter, arbeidertakerrettigheter og andre sosiale spørsmål.

Forslagene er utvalgt av Fair Finance International for å gi et bilde på bærekraftsutfordringer investorer står overfor.

DNB skiller seg ut, ved å være en av de bankene som scorer godt i vår Etisk bankguide, samtidig som de ikke handler på egne policyer i årsmøtene. Bankens svært lave score i rapporten er en sterk kontrast til bankens relativt gode policy og retningslinjer for sine finansielle aktiviteter.

En avgjørende faktor for den lave poengsummen som fremkommer i denne rapporten, er at DNB har unnlatt å stemme i 30 av 38 av sakene de hadde stemmerett i. I undersøkelsen begrunner DNB sin stemmegivningspolicy og sier at de kun avgir stemmer på utvalgte selskapsårsmøter og viser til at de ofte sitter på svært små aksjeposter.

Effekten av DNBs bærekrafts-policy blir dramatisk forminsket gjennom en slik unnfallenhet. Det er viktig å stemme selv med små poster. DNB har gode policyer på bærekraft og på stemmegivning i selskaper, men dette er fånyttes der de ikke bruker makta si når de kan.

Gjennom å ikke avgi stemme frasier DNB seg muligheten til å påvirke selskaper som Exon, Chevron og Fortum.

At banker og andre investorer med miljøprofil unnlater å stemme gjør at investorer med en mer miljøfiendtlig profil får større definisjonsmakt. Rapporten viser at DNB unnlater å stemme på forslag om tiltak for redusert forurensning, klima-mål og rapportering på menneskerettigheter, forslag støttet av både KLP og Storebrand. Det rimer dårlig når man jobber for økte investeringer i det grønne skiftet på den ene siden, men ikke arbeider for å få gjennomslag for sine policyer i store selskap.

Stort skille

Rapporten viser et stort skille i gruppen av banker mellom KLP og Storebrand på en side, og øvrige banker som scorer svært lavt.

KLP er ranket som ‘responsible investor’ og Storebrand som ‘frontrunner’, og de to bankene oppnådde et score på henholdsvis 9,5 av 10 og 8,1 av 10.

Danske Bank, Nordea, Sparebank 1 forsikring, DNB og Handelsbanken har score fra 4,3/10 til 0,7/10 og kategoriseres alle som sinker.

Handelsbankens svært lave score på 0,7 er også en sterk kontrast til en relativt god score i Etisk Bankguide på 62 %. Handelsbanken er gjennom sin svenske eier Svenska Handelsbanken også tilsluttet UN PRI og er derfor bundet til de samme prinsippene.

Rapporten avdekker også at flere banker ikke er konsistente i sin stemmegivning.

Dette gjelder særlig Sparebank 1 Forsikring, men også Storebrand Asset Management og Skagen som begge er eid av Storebrand har vist seg å stemme motstridende.