Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Sju gode grunner til å spise mer økologisk

Publisert 27. august 2020
I økologisk produksjon er det strengere krav til dyrevelferd enn i landbruket for øvrig. Foto: Fanny Skirbekk/NU

Det industrielle jordbruket står i fare for å overforbruke og ødelegge naturressurser som i praksis er fornybare.

Skal vi løse klimakrisen og forhindre økosystemkollaps, må vi produsere mat på en måte som ivaretar naturen bedre, og der er økologisk jordbruk en spydspiss.

Jordbruket står overfor en rekke alvorlige miljøutfordringer globalt, noe flere nye, toneangivende rapporter legger vekt på, blant dem Naturpanelets rapport om biomangfold og FNs klimapanels spesialrapport om landareal. En tredjedel av matjorda globalt er delvis eller helt ødelagt, vannkilder forurenses av overgjødsling og sprøytemidler er kritisk både for pollinerende insekter og bønder.

Her er sju gode grunner til å spise mer mat fra økologisk jordbruk:

1. Styrker det biologiske mangfoldet

Dyre- og plantearter forsvinner i en hastighet vi ikke har sett før i menneskenes historie, blant annet fordi store monokulturer og giftige sprøytemidler fordriver dem fra sitt naturlige habitat. Artene lever i komplekse samspill med hverandre, og skaper sammen stabile økosystemer som både vi, dyrene og matproduksjonen vår er avhengige av for å overleve. Et styrket artsmangfold gjør samtidig matproduksjonen mer robust i møte med et hardere klima.

I økologisk matproduksjon er plante- og dyremangfold et av de viktigste prinsippene, og bonden jobber for å øke biomangfoldet i matjorda, på åkeren og rundt gården. Det er dokumentert høyere biologisk mangfold, høyere jordfruktbarhet og bedre vannkvalitet på økologiske gårder enn på konvensjonelle gårder.

2. Redder biene

75 prosent av matproduksjonen vår er avhengig av pollinerende insekter som bier og humler. Samtidig har vi de siste årene sett et alarmerende fall i pollinatorbestandene globalt, og stadig flere studier konkluderer med at det enorme fallet i insekter, og særlig bier, skyldes sprøytemidler som ikke bare tar livet av skadedyrene, men også nyttige insekter.

I økologisk matproduksjon brukes ikke kjemisk-syntetiske sprøytemidler og det store fokuset på biologisk mangfold gir gode forhold for mat og habitat til biene.

3. Mindre forurensning av natur, luft og vassdrag

Økologisk mat er ikke produsert med sprøytemidler og kunstgjødsel, og dermed minimerer man lekkasjen av kjemisk framstilte miljøgifter i naturen. Nitrogenavrenning fra kunstgjødsel er den største kilden til nitrogenforurensning i Norge, og kan føre til ekstrem algeoppblomstring og ødelegge livet i nærliggende elver eller hav.

Samtidig finner man rester av sprøytemidler overalt i naturen og også i maten vår. Vi kjenner ikke fullt ut effekten av opphopingen av ulike miljøgifter i naturen, i dyr eller i kroppen vår, så ved å velge økologisk er du føre var.

4. Bruker ikke brasiliansk soya

Dagens husdyrproduksjon har gjort seg avhengig av soya fra Brasil. Det er godt dokumentert at vårt soyaforbruk legger press på de sårbare regnskogene, og at det er høy risiko for at de bidrar til ytterligere avskoging. Økologisk husdyrproduksjon har strengere krav til bruk av grovfôr og bruker ikke soya fra Brasil i kraftfôret. For å kutte avhengigheten av soya, bør vi spise mindre kjøtt, men også velge kjøtt fra dyr som har fått mindre brasiliansk soya i kosten.

5. Gir bøndene en tryggere arbeidshverdag

Det er stor uenighet om hvor store mengder sprøytemiddelrester og miljøgifter det er trygt for oss mennesker å få i oss gjennom maten. Men det er ingen tvil om at bøndene utsettes for stor helserisiko ved å behandle disse giftstoffene. I land som Brasil og Ecuador har overdreven sprøytemiddelbruk ført til dokumenterte miljøforurensninger og helseskader for lokale bønder. Nylig ble også kjemigiganten Bayer dømt til å betale ut totalt 100 milliarder kroner til over 125.000 amerikanere som hevder at de har fått kreft etter å ha brukt Round-Up, det vanligste sprøytemidlet i verden. Når du kjøper økologisk, gjør du det altså tryggere for bonden å gå på jobb, fordi hun slipper å utsettes for giftige sprøytemidler.

6. Gir dyrene bedre liv

Dyrene våre fortjener verdige livsvilkår. I økologisk produksjon er det strengere krav til dyrevelferd enn i landbruket for øvrig. Blant annet har dyrene bedre plass inne, har oftere tilgang til uteareal og de får høyere andel lokalt fôr. I den nye dyrevelferdssertifiseringen Dyrevernmerket, er nesten alle de godkjente produsentene økologiske.

7. Styrker og verner matjorda

En tredjedel av matjorda globalt er delvis eller helt ødelagt, delvis på grunn av intensive jordbruksmetoder, monokulturdrift og kjemiske sprøytemidler som dreper mikrolivet i jorda, så vel som insekter, fugler og dyr. I økologisk jordbruk jobber man mye med å bygge opp jordstrukturene og sikre en sunn og fruktbar matjord, og bruker fangvekster, vekstskifte og naturgjødsel for å tilbakeføre næring til jorda.

Å styrke det biologiske mangfoldet i og rundt jorda, bidrar til en mer fruktbar jord, at jorda lagrer mer karbon og at jorda er mer robust i møte med et hardere klima. Velger du økologisk, bidrar du til å styrke matjorda og sikre at framtidige generasjoner kan bruke den til å produsere mat.