Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Framtiden i våre hender


(Siste endringer vedtatt på landsmøtet 8. november 2020)

PARAGRAF 1: GRUNNLAG, MÅL OG VIRKEMIDLER

 1. Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag og regionlag kan benytte organisasjonens navn og logo i sin virksomhet.
 2. Framtiden i våre hender er i dag en ideell medlemsorganisasjon. Organisasjonen er religiøst og partipolitisk uavhengig, og bygger på prinsippet om likeverd og solidaritet mellom alle mennesker.
 3. Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv nå og i framtiden.
 4. Mål, endringsteori og virkemidler defineres nærmere i politisk plattform og strategi.

PARAGRAF 2: OPPBYGGING OG MEDLEMSKAP

 1. Alle som sympatiserer med Framtiden i våre henders ideer og formål kan bli medlemmer i organisasjonen. Organisasjonens hovedstyre kan fastsette nærmere bestemmelser om medlemskap.
 2. Alle medlemmer står tilsluttet Framtiden i våre henders nasjonale organisasjon, med hovedkontor i Oslo. Alle medlemmer med geografisk tilhørighet til aktive lokallag vil i utgangspunktet høre til i dette lokallaget. Medlemmer kan aktivt velge å høre til et annet lokallag.

PARAGRAF 3: LANDSMØTET

 1. Landsmøtet er Framtiden i våre henders øverste organ.
 2. Landsmøtet har følgende oppgaver:
  1. Vedta Framtiden i våre henders politiske plattform.
  2. Behandle årsregnskapene og hovedstyrets årsberetninger for landsmøteperioden.
  3. Vedta organisasjonens strategi.
  4. Velge
   • åtte medlemmer til hovedstyret, inkludert leder og nestleder.
   • seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
   • en valgkomité bestående av 3-5 medlemmer med varamedlemmer, etter innstilling fra hovedstyret.
   • revisor
   • De landsmøtevalgte medlemmene av hovedstyret med varamedlemmer skal settes sammen slik at det har bredest mulig erfaringsgrunnlag fra organisasjonens arbeidsområder og lokallagsarbeid. Geografisk og kjønnsmessig representasjon skal tilstrebes. Valgperioden for alle tillitsvalgte er to år. Tillitsvalgte kan gjenvelges inntil tre ganger. Hovedstyrets leder og nestleder velges ved særskilte valg.
  5. Behandle saker som fremmes av hovedstyret, regionlag eller lokallag.
 3. Landsmøtets sammensetning
  Alle medlemmer i Framtiden i våre hender er valgbare som delegater til landsmøtet. Landsmøtet skal bestå av følgende delegater med stemmerett:
  1. 1 representant fra hvert lokallag med under 100 medlemmer
  2. 2 representanter fra hvert lokallag med mellom 101 og 500 medlemmer
  3. 3 representanter fra hvert lokallag med mellom 501 og 800 medlemmer
  4. 4 representanter fra hvert lokallag med mer enn 801 medlemmer
  5. Ytterligere 1 representant fra hvert studentlag
  6. 1 representant for hvert regionlag.
  7. Representanter for de ansatte på hovedkontoret, slik at disse utgjør maksimalt 15% av det totale delegatantallet. Allmøtet for de ansatte velger representanter i tillegg til den allmøtevalgte representanten i hovedstyret.
  8. De åtte landsmøtevalgte medlemmene i hovedstyret, og
  9. de seks varamedlemmene til hovedstyret.
   I tillegg har tidligere ledere av hovedstyret og daglige ledere i organisasjonen status som gjester, med talerett, men uten forslags- og stemmerett.
 4. Alle medlemmer i Framtiden i våre hender er valgbare som delegater til landsmøtet. Ingen kan ha mer enn én stemme på landsmøtet. For ansatterepresentantene er eneste kriterium for å være valgbar til landsmøte at de har vært ansatt i Framtiden i våre hender i minst 12 måneder.
 5. Gjennomføring av landsmøtet.
  1. Det avholdes landsmøte minst hvert annet år.
  2. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller bestemmelsene i paragraf 7, 500 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte, med minimum seks ukers varsel.
  3. Et ordinært landsmøte skal kunngjøres av hovedstyret senest tre måneder før møtet. Kunngjøringen skal sendes alle aktive lokallag, og inneholde foreløpig dagsorden, forslag til forretningsorden og en påmeldingsfrist satt tidligst fire uker etter kunngjøringen.
  4. Forslag til vedtektsendringer, navneendring eller avvikling av organisasjonen skal være sendt til hovedstyret senest seks uker før landsmøtet.
  5. Saksliste for landsmøte skal kunngjøres senest én måned før møtet.
  6. Landsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Vedtak fattes med alminnelig flertall så lenge ikke annet er bestemt. Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, er ikke stemmeberettiget under behandlingen av hovedstyrets årsmeldinger og årsregnskap, og ved valg av revisor.
  7. Delegatenes reiseutgifter til landsmøtet dekkes av FIVH etter retningslinjer fastsatt av hovedstyret.
  8. Alle medlemmer i organisasjonen som har betalt medlemskontingent for foregående år, kan få innvilget observatørstatus på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

PARAGRAF 4: HOVEDSTYRET

 1. Hovedstyret består av ni medlemmer og seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte i organisasjonen. Organisasjonens leder er hovedstyrets sekretær.
 2. Hovedstyret er beslutningsdyktig når fem av medlemmene deltar. Første varamedlem innkalles fast. Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme. Styret vedtar egne rutiner og frister for saksbehandling.
 3. Hovedstyret har følgende hovedoppgaver:
  1. Være organisasjonens øverste styrende organ mellom landsmøtene.
  2. Følge opp landsmøtets vedtak.
  3. Forberede sakene til landsmøtet.
  4. Vedta årsbudsjettene for FIVH.
  5. Ansette leder.
  6. Forvalte organisasjonens navn, herunder å kunne frata lokallag og tillitsvalgte som arbeider klart i strid med organisasjonens vedtekter og politisk plattform retten til å benytte organisasjonens navn (krever 2/3 flertall).
  7. Tillitsvalgtes arbeid skal skje i tråd med Framtiden i våre henders styringsdokumenter vedtatt av landsmøtet og hovedstyret.

PARAGRAF 5: LANDSSAMLINGEN

 1. Landssamling skal avholdes minst hvert annet år. Kunngjøring av tidspunkt skal skje minst to måneder i forveien. Landssamlingen avholdes vanligvis i de årene det ikke er landsmøte.
 2. Landssamlingen skal være en møteplass for politiske og ideologiske debatter og skolering. Landssamlingen kan vedta uttalelser og komme med forslag til aktiviteter for organisasjonen, men har utover det ingen besluttende myndighet.
 3. Landssamlingen skal være åpen både for medlemmer og andre interesserte. Samtlige deltakere på landssamlingen har tale- og forslagsrett. Reiseutgifter og opphold dekkes for organisasjonens medlemmer etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret.

PARAGRAF 6: FIVHs HOVEDKONTOR OG LEDER

Hovedkontoret og leder skal:

 • ivareta organisasjonens daglige drift
 • organisere sitt arbeid på en hensiktsmessig måte
 • gjennomføre strategier og andre vedtak fra landsmøte og hovedstyre
 • fronte organisasjonens posisjoner og forslag, gjennom aktiv deltakelse i samfunnsdebatten
 • legge til rette for og støtte lokallagenes aktiviteter, gjennom veiledning, inspirasjon og økonomisk støtte til aktiviteter
 • forberede og legge til rette for gjennomføring av hovedstyremøter, landsmøter, landssamlinger og andre aktiviteter for tillitsvalgte
 • inngå avtaler på vegne av organisasjonen
 • gjennomføre andre oppgaver pålagt av hovedstyret.

PARAGRAF 7: LOKALLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

 1. Lokallag i Framtiden i våre hender kan være geografisk basert eller temabasert.
 2. Søknader om godkjenning av nye lokallag behandles av hovedstyret.
 3. Ved stiftelse av geografiske lokallag skal invitasjon til stiftelsesmøte bekjentgjøres for alle medlemmene i det aktuelle geografiske området. Ved stiftelse av temabaserte lokallag (temagrupper) skal invitasjon til stiftelsesmøtet/deltakelse bekjentgjøres gjennom organisasjonens sentrale kommunikasjonskanaler.
 4. Lokallagene skal avholde årsmøte minst hvert annet år. Her velges leder, kasserer og i tillegg minst ett styremedlem. I tillegg velges en revisor som ikke kan være medlem av styret. Det stilles ikke krav til formell revisorkompetanse. Styret i lokallaget skal kalle inn medlemmene til årsmøte med minimum fjorten dagers varsel. Lokallagets landsmøteutsendinger velges på årsmøtet, eller på et særskilt møte.
 5. Lokallagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor. Lokallag som ikke gjør dette to år på rad, blir automatisk avviklet.
 6. Frivillige som representerer lokallag og regionlag skal opptre i tråd med Framtiden i våre henders verdigrunnlag og styringsdokumenter vedtatt av landsmøtet og hovedstyret.
 7. Lokallagene kan utarbeide egne vedtekter i tråd med Framtiden i våre henders formål og vedtekter.
 8. Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag av Framtiden i våre hender, fordelt via hovedkontoret.

PARAGRAF 8: REGIONLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

 1. Lokallagene i Framtiden i våre hender kan organiseres i regionlag. En region består vanligvis av ett eller flere fylker, og skal være en sammenhengende geografisk enhet som har minst to aktive, godkjente lokallag. Et lokallag kan kun høre til ett regionlag. Hovedstyret godkjenner søknader om opprettelse av regionlag eller endring av grenser mellom regionlagene.
 2. Regionlaget skal ha som formål å styrke Framtiden i våre hender organisatorisk i sin region, gjennom å støtte frivillige i lokallag og gjennomføre eksternt finansierte prosjekter.
 3. Regionlag skal ha egne vedtekter som blant annet omfatter følgende:
  1. Regionlag skal gjennomføre årsmøte minst hvert annet år
  2. Hvert lokallag i regionen har en stemme på årsmøtet
 4. Årsmøtet skal velge et styre hvor minst to av lokallagene er representert.
 5. Regionlagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor. Regionlag som ikke gjør dette to år på rad, blir automatisk avviklet.
 6. Ved oppløsning av et regionlag tilfaller eventuelle eiendeler hovedkontoret.

PARAGRAF 9: AVVIKLING AV ORGANISASJONEN

En eventuell nedleggelse av Framtiden i våre hender må vedtas med 2/3 flertall blant de frammøtte landsmøtedelegatene på to påfølgende landsmøter, med minst seks måneders mellomrom og der likelydende vedtekter ligger til grunn. Ved en eventuell nedleggelse av organisasjonen skal organisasjonens eiendeler tilfalle andre organisasjoner som deler Framtiden i våre henders hovedmål og verdier.

PARAGRAF 10: ENDRING AV VEDTEKTENE

 1. Endring av vedtektene kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av stemmeberettigede landsmøtedelegater.
 2. Vedtatte endringer trer i kraft fra landsmøtets slutt.