Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vedtekter for Framtiden i våre hender

PARAGRAF 1: GRUNNLAG, MÅL OG VIRKEMIDLER

 1. Organisasjonens navn er Framtiden i våre hender. Godkjente lokallag kan benytte organisasjonens navn og logo i sin virksomhet.
 2. Oppropet "La oss gå inn for en menneskelig samfunnsutvikling" fra 1974, uttrykker Framtiden i våre henders grunntanker. Framtiden i våre hender begynte som en folkebevegelse, og er i dag en frivillig medlemsorganisasjon.
 3. Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.
 4. For å nå det overordnede målet, mener Framtiden i våre hender at:
  1. Vi må skape en ny livsstil og en samfunnsutvikling som legger mer vekt på menneskelige enn materielle verdier.
  2. Vi må nå et lavere forbruksnivå i de rikere landene, kombinert med rettferdig fordeling.
  3. Samfunnsborgerne må selv ønske å delta i endringsprosessen.

PARAGRAF 2: OPPBYGGING OG MEDLEMSKAP

 1. Framtiden i våre hender er en frivillig medlemsorganisasjon. Organisasjonen er religiøst og partipolitisk uavhengig.
 2. Alle som sympatiserer med Framtiden i våre henders ideer og formål kan bli medlemmer i organisasjonen. Organisasjonens hovedstyre kan fastsette nærmere bestemmelser om medlemskap, i tråd med vedtektene for øvrig.
 3. Alle medlemmer står tilsluttet Framtiden i våre henders nasjonale organisasjon, med hovedkontor i Oslo. Medlemmer som ønsker det kan i tillegg være tilsluttet et lokallag. Alle medlemmer med geografisk tilhørighet til aktive lokallag vil i utgangspunktet bli innmeldt i lokallaget.

PARAGRAF 3: LANDSMØTET

 1. Landsmøtet er Framtiden i våre henders øverste organ.
 2. Landsmøtet har følgende oppgaver:
  1. Vedta Framtiden i våre henders politiske plattform.
  2. Behandle årsregnskapene og hovedstyrets årsberetninger for landsmøteperioden.
  3. Vedta organisasjonens strategi.
  4. Velge
   • åtte medlemmer til hovedstyret, inkludert leder og nestleder.
   • seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
   • en valgkomité bestående av 3-5 medlemmer med varamedlemmer, etter innstilling fra hovedstyret.
   • revisor
   • Hovedstyret med varamedlemmer skal settes sammen slik at det har bredest mulig erfaringsgrunnlag fra organisasjonens arbeidsområder og fra samfunnslivet. Geografisk fordeling skal tilstrebes og begge kjønn skal ha minst 40 prosent representasjon. Valgperioden for alle tillitsvalgte er to år. Hovedstyrets leder og nestleder velges ved særskilte valg.
  5. Forvalte organisasjonens navn, herunder å kunne frata de som arbeider klart i strid med organisasjonens formål retten til å benytte organisasjonens navn (krever 2/3 flertall).
  6. Behandle saker som fremmes av hovedstyret, lokallag eller enkeltmedlemmer i Framtiden i våre hender.
 3. Landsmøtets sammensetning
  Landsmøtet skal bestå av følgende delegater med stemmerett:
  1. 2 representanter fra hvert lokallag med mellom 10 og 400 medlemmer, 3 representanter fra lokallag som har mer enn 400 medlemmer.
  2. 1 representant for hvert regionlag.
  3. 3 representanter for de ansatte i organisasjonen. Allmøtet for de ansatte velger to representanter i tillegg til den allmøtevalgte representanten i hovedstyret.
  4. De åtte landsmøtevalgte medlemmene i hovedstyret, og
  5. de seks varamedlemmene til hovedstyret.
   I tillegg inviteres tidligere ledere av hovedstyret og daglige ledere i organisasjonen som gjester, med talerett, men uten forslags- og stemmerett.
 4. Valgbare til landsmøtet er alle medlemmer i Framtiden i våre hender. Ingen kan ha mer enn én stemme på landsmøtet. For de tre ansatterepresentantene er eneste kriterium for å være valgbar til landsmøte at de er ansatt i Framtiden i våre hender.
 5. Gjennomføring av landsmøtet.
  1. Det avholdes landsmøte minst hvert annet år. Når minst 2/3 av lokallagene som oppfyller bestemmelsene i paragraf 7, 250 medlemmer eller hovedstyret i Framtiden i våre hender krever det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
  2. Et ordinært landsmøte skal kunngjøres senest tre måneder før møtet.
  3. Forslag til vedtektsendringer, navneendring eller avvikling av organisasjonen skal være sendt til hovedstyret senest seks uker før landsmøtet.
  4. Saksliste for landsmøte skal kunngjøres senest én måned før møtet.
  5. Landsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Vedtak fattes med alminnelig flertall så lenge ikke annet er bestemt. Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, er ikke stemmeberettiget under behandlingen av hovedstyrets årsmeldinger og årsregnskap, og ved valg av revisor.
  6. Delegatenes reiseutgifter til landsmøtet dekkes av FIVH etter retningslinjer fastsatt av hovedstyret.
  7. Alle medlemmer i organisasjonen som har betalt medlemskontingent for foregående år, kan få innvilget observatørstatus på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

PARAGRAF 4: HOVEDSTYRET

 1. Hovedstyret består av ni medlemmer og seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte i organisasjonen. Organisasjonens leder er hovedstyrets sekretær.
 2. Hovedstyret er beslutningsdyktig når fem av medlemmene er til stede og møtet er lovlig innkalt. Første varamedlem innkalles fast. Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.
 3. Hovedstyret har følgende hovedoppgaver:
  1. Være organisasjonens øverste styrende organ mellom landsmøtene.
  2. Følge opp landsmøtets vedtak.
  3. Forberede sakene til landsmøtet.
  4. Vedta årsbudsjettene for FIVH.
  5. Ansette leder.

PARAGRAF 5: LANDSSAMLINGEN

 1. Landssamling skal avholdes minst hvert annet år. Kunngjøring av tidspunkt skal skje minst to måneder i forveien. Landssamlingen avholdes vanligvis i de årene det ikke er landsmøte.
 2. Landssamlingen skal være en møteplass for politiske og ideologiske debatter og skolering. Landssamlingen kan vedta uttalelser og komme med forslag til aktiviteter for organisasjonen, men har utover det ingen besluttende myndighet.
 3. Landssamlingen skal være åpen både for medlemmer og andre interesserte. Samtlige deltakere på landssamlingen har tale- og forslagsrett. Reiseutgifter og opphold dekkes for organisasjonens medlemmer etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret.

PARAGRAF 6: FIVHs HOVEDKONTOR

Hovedkontorets oppgaver er å:

 • øke oppslutningen om Framtiden i våre henders ideer og verdier
 • lede organisasjonens informasjonsvirksomhet og være aktiv i samfunnsdebatten for å spre Framtiden i våre henders synspunkter
 • være inspirasjonskilde og tilrettelegger for lokallagenes aktiviteter
 • stå for organisasjonens daglige drift med god oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer.

PARAGRAF 7: LOKALLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

 1. Lokallag i Framtiden i våre hender kan være geografisk basert eller temabasert.
 2. Søknader om godkjenning av nye lokallag behandles av hovedstyret.
 3. Ved stiftelse av geografiske lokallag skal invitasjon til stiftelsesmøte bekjentgjøres for alle medlemmene i det aktuelle geografiske området. Ved stiftelse av temabaserte lokallag (temagrupper) skal invitasjon til stiftelsesmøtet/deltakelse bekjentgjøres gjennom organisasjonens sentrale kommunikasjonskanaler.
 4. Lokallagene skal avholde årsmøte minst hvert annet år hvor det velges leder, kasserer og eventuelle styremedlemmer. I tillegg velges en revisor som ikke kan være medlem av styret. Det stilles ikke krav til formell revisorkompetanse. Årsmøtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minimum ti dagers varsel. Lokallagets landsmøteutsendinger velges på årsmøtet, eller på et særskilt møte.
 5. Lokallagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor.
 6. Lokallagene har plikt til å sette seg inn i Framtiden i våre henders politiske plattform, vedtekter og andre organisatoriske bestemmelser som har betydning for lagets virksomhet. Lokallagene kan utarbeide egne vedtekter i tråd med Framtiden i våre henders formål og vedtekter.
 7. Ved oppløsning av et lokallag eller regionlag tilfaller eventuelle eiendeler andre lokallag eller regionlag av Framtiden i våre hender, fordelt via hovedkontoret.

PARAGRAF 8: REGIONLAG I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

 1. Lokallagene i Framtiden i våre hender kan organiseres i regionlag. En region består vanligvis av ett eller flere fylker, og skal være en sammenhengende geografisk enhet som har minst to aktive, godkjente lokallag. Hovedstyret godkjenner søknader om opprettelse av regionlag eller endring av grenser mellom regionlagene.
 2. Regionlag skal ha egne vedtekter som blant annet omfatter følgende:
  1. Regionlag skal gjennomføre årsmøte minst hvert annet år
  2. Hvert lokallag i regionen har en stemme på årsmøtet
 3. Årsmøtet skal velge et styre av og blant lokallagene.
 4. Regionlagene plikter, innen utgangen av mai måned hvert år, å sende inn årsberetninger og revidert regnskap til Framtiden i våre henders hovedkontor.
 5. Ved oppløsning av et regionlag tilfaller eventuelle eiendeler hovedkontoret.

PARAGRAF 9: AVVIKLING AV ORGANISASJONEN

En eventuell nedleggelse av Framtiden i våre hender må vedtas med 2/3 flertall blant de frammøtte landsmøtedelegatene på to påfølgende landsmøter. Ved en eventuell nedleggelse av organisasjonen skal organisasjons eiendeler tilfalle andre organisasjoner som deler Framtiden i våre henders hovedmål og verdier.

PARAGRAF 10: ENDRING AV VEDTEKTENE

 1. Endring av vedtektene kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte landsmøtedelegater.
 2. Vedtatte endringer trer i kraft fra landsmøtets slutt.

(Siste endringer vedtatt på landsmøtet 12. november 2016)