Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

En sammenligning av ressursforbruk ved produksjon av fåre- og svinekjøtt. Med tillegg januar 03: Følsomhetsanalyse basert på innvendinger etter utgivelsen.
Det ligger kun begrensede og kortsiktige miljøgevinster i å bytte ut oljefyrer, dieselbusser og eksisterende fossile energisystemer i industrien med fossilgass. Kraftig satsing på fossilgass vil på sikt kunne gi økte utslipp, ikke reduserte. Rapporten viser i stedet til store, realiserbare og utslippsfrie alternativer.
Norge bør stille klare krav om hva slags tiltak som kan benyttes til å oppfylle norske klimaforpliktelser. Kullkraftverk, plantasjer og store vannkraftverk bør ikke tillates. - Om smutthull i Kyotoprotokollens grønne utviklingsmekanisme.
Det er de rikeste som forårsaker de største miljøbelastningene fra transporten – og det er de fattigste som rammes hardest av dem. Vegprising kan være et egnet virkemiddel for å redusere miljøbelastningene som i liten grad går utover mobiliteten til lavinntektsgruppene. - Om sammenhengene mellom persontransport, inntektsnivå og miljøbelastninger. pdf
Klimaeffektene er så små og usikre, og de negative miljøkonsekvensene så mange og omfattende, at Norge bør avstå fra å inkludere karbon som bindes i skog i et nasjonalt klimaregnskap og kvotesystem for CO2. Det er tiltak i utslippssektorene som må spille nøkkelrollen.
Transport av èn kilo laks til Japan med fly kan, i følge beregningene presentert i dette notatet fra 2001, forårsake et CO2-utslipp på tolv kilo, eller det samme som en personbil som kjører 7,3 mil.
Konsekvenser av miljøtrusler som ikke ble tatt alvorlig: Asbest, bly, DDT, PCB'er, sur nedbør, ozonlaget og nå til slutt drivhuseffekten. Forskere og miljøvernere måtte advare i mange år - ofte i flere tiår - før resten av verden innså problemet. Dermed fikk miljøtruslene gjøre unødvendig stor skade før man kom i gang med å løse dem.
Konsekvenser for kloden dersom alle mennesker skulle ha norsk forbruksnivå på feltene energi, mat, trevirke, bomull og bilbruk.
Om sammenhengen mellom utenlandske investeringer og utvikling i u-land
Hvilke faktorer forklarer kommunenes gjennomføring av Lokal Agenda 21?
Stortingspartienes miljø- og utviklingsinnsats under behandlingen av statsbudsjettene for 1998 og 1999
En rapport om terminatorteknologi, som kan brukes til å gjøre frø fra patenterte plantesorter sterile.
Denne rapporten fra 1999 viste at de mest effektive husholdningsapparatene som da var på markedet brukte henholdsvis 50 % (kjøl/frys), 43 % (vask/tørk) og 72 % (audio/video/data) mindre strøm enn apparatene som da var i bruk. Dersom man sørget for at alle valgte beste teknologi når de skulle bytte - og antallet/størrelsen på apparatene ikke steg - kunne man i Norge spart 2,4 TWh - tilsvarende mer enn to Øvre Otta-utbygginger. Rapporten viste dessuten at teknologiutviklingspotensialet var enda større enn dette.
Økologiske konsekvenser av Norges økonomiske utvikling det siste året pdf
Norge skilte seg klart negativt ut i denne undersøkelsen av ti industrilands miljøinnsats, publisert i 1999. Norge falt fra 7. til 9. plass i rangeringen sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse gjort i 1995. Kun USA var verre. Sverige, Danmark og Tyskland var klart best.