Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøindeks for Norge 2005

Framtiden i våre henders miljøindeks viser en liten bedring i miljøstatusen for Norge. Forbedringen i miljøindeksen skyldes i hovedsak lavere utslipp av klimagasser i indeksåret, og i noe mindre grad et redusert forbruk av plantevernmiddel.
Komplett indeks, med alle tall, finner du herLes mer i arbeidsnotatet "Miljøindeks 2005".

Framtiden i våre henders miljøindeks viser en liten bedring i miljøstatusen for Norge. Forbedringen i miljøindeksen skyldes i hovedsak lavere utslipp av klimagasser i indeksåret, og i noe mindre grad et redusert forbruk av plantevernmiddel.
pdf Les mer i arbeidsnotatet "Miljøindeks 2005". pdf

De tre delindeksene; energi/klima, biologisk mangfold og miljøgifter trekker i ulike retninger. Den første er positiv for året 2002 pga nedgangen i CO2-utslippene, mens situasjonen for biologisk mangfold er negativ. Dette skyldes en nedgang i bestandene av gaupe og jerv. Indeksene for miljøgifter trekker i ulike retninger, men kommer i sum ut med en liten forbedring. Dette skyldes lavere utslipp av kvikksølv, dioksiner og kadmium, og lavere omsetning av plantevernmiddel.

For noen indikatorer fins det nyere tilgjengelige tall. For å kunne gi reelle sammenligninger mellom ulike år, må vi imidlertid ha med hele bildet, og det blir derfor et visst etterslep i indeksen. Dessverre var 2002 et unntaksår når det gjaldt klimagasser. Senere har vi sett en økning i disse utslippene igjen.

En metodisk endring er gjort siden forrige års indeks. Vi har endret indikatoren for presset på det biologiske mangfoldet til havs (se s.7). Dessuten har kildene revidert noen av de gamle tallene (blant annet på miljøgifter) siden forrige års indeks ble laget. Disse er oppdatert i årets utgave, uten at dette har hatt særlig innvirkning på det endelige resultatet.
pdf  Komplett indeks, med alle tall, finner du her