Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøindeks for Norge 2004

Noen av de viktigste tilgjengelige indikatorene på hvordan vi tar vare på miljøet. Vi har valgt å fokusere på tre hovedområder, nemlig energi/klimaproblematikk, biologisk mangfold og miljøgifter.
Noen av de viktigste tilgjengelige indikatorene på hvordan vi tar vare på miljøet. Vi har valgt å fokusere på tre hovedområder, nemlig energi/klimaproblematikk, biologisk mangfold og miljøgifter.

pdf  Miljøindeks for Norge 2004

Av John Hille og Mekonnen Germiso 

Den norske miljøtilstanden har blitt bedre

Den første gjennomgangen av den norske miljøtilstanden i form av Framtiden i våre henders indeks viser en liten bedring fra året før på til sammen 0,5 prosentpoeng.

Det største bidraget til miljøforbedringen skyldes at vi er blitt flinkere med miljøgifter. Forbruk av miljøfarlige stoff og utslipp av miljøgifter er uendret eller har sunket for alle undersøkte stoff, unntatt det giftige tjærestoffet PAH. Spesielt kobberforbruket
utmerker seg med en positiv utvikling. Her er det imidlertid et spørsmål om det er en varig tendens eller om det er redusert bruk av antibegroingsmiddel i en kriserammet oppdrettsnæring som slår inn.

For biomangfold ser vi at skogvernet bedrer seg litt, men de siste sikre rovdyrtallene viser at viljen til å verne om biologisk mangfold – også når dette mangfoldet oppfører seg er
problematisk - ikke er sterk nok.

Energiforbruk og CO2-utslipp går feil vei, og vitner om at vi er langt fra å ta tak i de største, systemmessige utfordringene på
miljøområdet.

Endring for enkeltindikatorer:

Energi og klima

 Energiforbruk
 negativ
 CO2-utslipp  negativ

Biologisk mangfold

 Bestand av bjørn   positiv
 Bestand av ulv
 negativ
 Bestand av gaupe
 negativ
 Bestand av jerv
 negativ
 Vernet produktiv skog, km2
 positiv
 Konsesjonspliktige fiskefartøy, andel av alle fiskefartøy
 positiv

Miljøgifter

 Omsetning av plantevernmiddel   positiv
 Utslipp av kvikksølv til luft og kystområder
 positiv
 Forbruk av bly  positiv
 Utslipp av kadmium til luft  ingen endring
 Forbruk av kobber i miljøfarlige forbindelser/bruksområder
 positiv
 Utslipp av dioksiner til luft  ingen endring
 Totale utslipp av PAH til luft  negativ
 

Komplett indeks for 2004, med alle tall og ytterligere forklaring, finnes i:

pdf  Miljøindeks for Norge 2004