Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flyr til himmels

Nordmenns flyreiser bidrar nå til mer til klimaendringer enn all personbiltrafikk i Norge til sammen.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"
Nordmenns flyreiser bidrar nå til mer til klimaendringer enn all personbiltrafikk i Norge til sammen.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"
Klimagassutslippene fra norsk flytrafikk i 2005 kan anslås til 6,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens utslippet fra personbilparken er på 5,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I denne beregningen har vi tatt med effekten av at utslipp i høyere luftlag har en annen virkning på drivhuseffekten enn utslipp fra bakkenivå. FNs klimapanel (IPCC) anslår nemlig at luftfartens samlede virkning på drivhuseffekten er minst 2 ganger større enn hva luftfartens CO2-utslipp alene tilsier.

Fly vokser mest

Biltrafikken har vokst med 22 % - målt i antall personkilometer siden 1990 (kilde: Økologisk Utsyn, 2005), mens flytrafikken har vokst med 150 % i samme periode. Utenrikstrafikken med rutefly er den reiseformen som har økt mest: Den er firedoblet - fra 3849 mill personkm (pkm) til 15 405 pkm.

11 % er ny kunnskap
Det er utslippene fra utenlandstrafikken som bidrar mest til den globale oppvarmingen, men disse utslippene er ikke med i Statistisk sentralbyrås (SSB) klimaregnskap. Det skyldes at internasjonal luftfart ikke er innlemmet i Kyotoprotokollen. Dermed har det tidligere heller aldri kommet fram at flytrafikken står for 11 % av de samlede klimagassutslippene.

Må bli dyrere å fly

Finansminister Kristin Halvorsen har annonsert at hun vil at de miljøvennlige valgene skal lønne seg framfor de forurensende, og at det er nødvendig å bruke avgiftssystemet for å få til dette. Luftfarten er etter Framtiden i våre hender sitt syn et av de områdene hun først burde gjøre noe med. Flytrafikken har i årevis nytt godt av privilegier i form av sjenerøse avgiftsfritak. Det har bidratt til at billigturene nå florerer, og dermed at flyreisingen har eksplodert. Vi mener at flytrafikken nå må begynne å betale for sine utslipp - både gjennom nye og økte avgifter. Flytrafikken må dessuten inn i et framtidig kvotesystem.

 

Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"