Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Faremerker

Farlige kjemikalier skal være merket med faresymbol og forklarende tekst på norsk. Her er faremerkene med forklaring. 

Farlige kjemikalier skal være merket med faremerke.
Farlige kjemikalier skal være merket med faremerke.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Farlige kjemikalier skal være merket med faresymbol og forklarende tekst på norsk. Her er faremerkene med forklaring. 

Du kan finne faremerker på en kosmetikk- og hudpleieprodukter, blant annet hårfargemidler og sprayer. I tillegg finner du dem på mange rengjøringsmidler.

Fram til 1. juni 2015 vil to ulike sett med faresymboler brukes parallelt, fordi det i denne perioden innføres et nytt globalt regelverk for merking av farlige kjemikalier. De oransje merkene (nederst i artikkelen) er de gamle. De røde merkene vil etter hvert overta.

MerkeForklaring
fare giftig Akutt giftig: Små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.
fare etsende Etsende: Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.
fare kronisk helsefare Kronisk helsefare: Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.
fare helsefare Helsefare: Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.
fare miljofare Miljøfare: Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.
fare eksplosjonsfarlig Eksplosjonsfarlig: Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.
fare brannfarlig Brannfarlig: Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.
fare oksiderende Oksiderende: Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.
fare gass under trykk Gass under trykk: Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Gamle faremerker

Disse faresymbolene gjelder fram til 1. juni 2015, men vil etterhvert bli erstattet av de nye.

fare giftig gammel fare etsende gammel fare helseskadelig irriterende gammel fare miljoskadelig
fare eksplosiv gammel fare brannfarlig gammel fare oksiderende gammel