Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvor står du i klimakampen?

Posisjonene og argumentene er mange i møte med vår tids største miljøutfordring.  Er du en teknologioptimist, en grønn anarkist, klimadiktator eller en økofeminist? Finn ditt klimaideologiske ståsted.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Posisjonene og argumentene er mange i møte med vår tids største miljøutfordring.  Er du en teknologioptimist, en grønn anarkist, klimadiktator eller en økofeminist? Finn ditt klimaideologiske ståsted.

Teknologioptimisten

Det vil dukke opp en tekologisk nyvinning som vil redde menneskeheten fra klimaundergang når alt ser som mørkest ut. Mye lovende forskning er på gang, alt fra karbonlagring til storslåtte ideer om å kjøle kloden ned med gigantiske speil i verdensrommet og bygge kunstige trær som samler inn klimagasser. Teknologien har historisk gjort så mye bra for menneskeheten og det finnes garantert en teknologisk ”endelig” løsning for klimaproblemene. Det er fint lite vi som enkeltmennesker kan utrette i møte med denne overveldende krisen, vi stoler på at forskerne vil redde oss bare de får nok ressurser. 

Den grønne anarkisten

Vår sivilisasjon representert av staten, det kapitalistiske systemet, industrialisme, globalisering, vitenskap og teknologi er ikke i stand til å forhindre klimaforandringene. Disse patriarkalske og hierarkiske institusjonene er beviselig ødeleggende både for menneskets frihet og naturen gjennom innbyrdes konkurranse, krig og profittjag. De kan verken reformeres til noe bedre eller løse klimaproblemet som de selv har skapt, og må derfor bygges ned og omformes til desentraliserte, selvforsynte, uavhengige og frie økologiske samfunn med noen hundre mennesker. Disse økolandsbyene kan arbeide med naturen istedet for å motarbeide den og realisere menneskets sanne natur i et miljø preget av samarbeid og ikke ødeleggende innbyrdes konkurranse.

Konspirasjonsteoretikeren

Menneskeskapt global oppvarming er historiens største globale svindel. Det hele er et økonomisk og ideologisk komplott for å få kontroll og styring over livene til oss vanlige mennesker og til siste verdensherredømme. Politikere og forskere står bak svindelen, og er godt støttet av hysteriske medier som uansett trenger noe å skrive om. Forskere som er kritiske til teorien om den globale menneskeskapte oppvarmingen nektes økonomisk støtte og slippes ikke til i mediene. Krisen gir politikerne påskudd til å innføre nye skatter og avgifter som rammer oss vanlige folk.

Reformisten

Grønne skatter, satsing på alternativ energi, ny teknologi, kildesortering, miljøvennlig transport og lignende enkelttiltak vil til sammen reformere samfunnet vårt slik at vi kan møte klimakrisen. Bærekraftig utvikling og en bærekraftig vekst er mulig. Alt i alt kan vi fortsette leve som før ettersom politikerne blir enige om nødvendige tiltak og tilpasser utviklingen i samfunnet med lover og reguleringer. Næringslivet vil få nye muligheter til å tjene grønne penger og bidra til å motvirke klimakrisen samtidig som vi har grønn økonomisk vekst.


Økokrigeren

Kampen mot klimaendringene og miljøødeleggelsene er i virkeligheten en krig som krever militant motstand. Økokrigerens credo er at moder jord ikke dør, men er ”i ferd med å bli drept. De som tar livet av den har navn og adresser.” Istedet for å diskutere grønne skatter på børstraktorer, brenner økokrigeren ned forhandleren av de klimaødeleggende bilene. Den militante gruppen Jordas frigjøringsfront (Earth liberation front (ELF) – også kalt ”the elves”) har vært aktive i mange år. De er stemplet som terrorister i USA og flere soner lange fengselsstraffer for brannstifting, sabotasje og andre ødeleggende direkte aksjoner utført i navnet til moder jord.

Klimafatalisten / Dystopisten

Det er for sent. Klimakrisen har fått utvikle seg for lenge, og nå vil selv radikale tiltak komme for sent til å avverge en økologisk kollaps. Sivilisasjonen er sakte men sikkert dømt til å gå under ettersom klimarelaterte kriser tvinger oss i kne. Ekstrem tørke fører til at avlinger kollapser med omfattende matvarekrise og sult som resultat. Klimarelaterte kriger og ekstremvær vil bety slutten på den menneskeskapte sivilisasjon. Det beste vi kan gjøre er å forberede de som overlever på å bygge opp en ny levedyktig sivilisasjon fra bunnen av og på restene etter den eksisterende.  

Klimaøkonomen

Klimakrisen skyldes en markedssvikt. Prinsippet om at forurenseren betaler er det eneste virkemiddelet vi trenger for å løse krisen. Vi må konsentrere oss om å innføre avgifter og regulere prisene. Kvotehandel kan bidra til å rette opp svikten i markedet. Det blir billigere å løse klimakrisen med avgifter og markedstilpassning nå, enn å tilpasse seg klimaforandringene om 30-40 år.

Økofascisten

En sterk autoritær nasjonalstat er den eneste styringsformen som kan redde oss fra klimakrisen. Målet helliger middelet, og om nødvendig må voldsmakt brukes for å rydde opp i et samfunn på vei ut over klimastupet. Å vente på at alle skal bli enige og la demokratiske prosesser få gå sin langtekkelige gang er kollektivt selvmord. Krisen må hindres, koste hva det koste vil.

Økofeministen

Roten til klimakrisen og vår dysfunksjonelle miljøødeleggende sivilisasjon er patriarkatet. Det er en sammenheng mellom undertrykkelsen av kvinner og naturen. Begge har vært gjenstand for mannens rett til å kontrollere og manipulere, og både kvinner og natur er behandlet som passive objekter. Symbolsk knyttes kvinnen nærmere naturen gjennom livssyklusen som fødende og begreper som ”moder jord”. Å fjerne patriarkatets dominans og la kvinnenes sanne naturnære legning få sette sitt preg på samfunnet vil føre oss nærmere en økologisk sunn verden og løsninger på klimakrisen. Vi må gjenopprette, lege og gi plass til de skjulte, sensurerte og knuste stemmene til både kvinnene og en natur i krise. 

Klimadiktatoren

Demokratiet og de evige multilaterale forhandlingene mellom stater kan verken takle klimautfordringene eller sette i verk de krevende tiltakene som skal til for å unngå klimakatastrofen. Et langt mer radikalt og handlekraftig system er eneste løsning. Krisen krever et globalt klimadiktatur hvor en opplyst klimaelite får absolutt makt til å gjennomføre nødvendige tiltak. Et klimadiktatur er et nødvendig onde - i en desperat tid.

Klimanasjonalisten

Klimakrisen er et faktum og landet vårt står overfor utfordringer uten sidestykke i historisk tid. Vi må stenge grensene for innvandring for å klare å produsere nok mat til vår egen befolkning. Internasjonal handel og reiser må stoppes. Alle ressurser må brukes i arbeidet for at landet skal klare seg gjennom krisen. Andre land får klare seg selv. Vi har gjort det vi kan for andre land, nå må vi fokusere på å sikre at det ikke er vi som tenger hjelp de neste tiårene. Heldigvis er vi et land med betydelig ressurser i verdenssammenheng. Dette bør være nok til å sikre at landet vårt vil klare seg gjennom krisen.

Klimahyrden

Vi har et moralsk ansvar for å forvalte våre medarter og naturen slik at våre etterkommere kan leve et godt og rikt liv. Vi har gjort en dårlig jobb. Nå er det opp til oss å rydde opp. Vi har også et kollektivt moralsk ansvar for de millioner av mennesker som vil bli rammet av den globale oppvarmingen i form av at grunnleggende menneskerettigheter som rett til liv og sikkerhet blir truet. De fattigste vil bli rammet hardest, dermed faller mye ansvar på oss som lever i den rike delen av verden.

Dypøkologen

Vår selvsentrerte holdning til naturen er roten til klimakrisen. Den økologiske krisen har fått utvikle seg fordi naturen bare har verdi for oss mennesker i kraft av å være råvareleverandør for vår art. Vår art må modnes slik at vi klarer å identifisere oss med naturen som helhet og utvide vår medfølelse til hele biosfæren. Alle livsformer må ha verdi i seg selv. Dette er både en åndelig og psykologisk modningsprosess. En evne til å identifisere oss med andre livsformer og biosfæren som helhet er nødvendig for å helbrede vårt destruktive forhold til naturen og våre medarter. Likhet i biosfæren!