Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til Venstre.

Venstre

Vil satse på fornybart, verne Lofoten og gjøre det lett for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.
Evaluering av klimapolitikken til Venstre.
Evaluering av klimapolitikken til Venstre.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil satse på fornybart, verne Lofoten og gjøre det lett for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk
Ett av Venstres grunnprinsipper er å ta vare på miljøet for kommende generasjoner. Venstre tar klimaendringer på alvor og anerkjenner FNs mål om å begrense temperaturstigningen til to grader. Partiet har en visjon om et fornybart samfunn hvor vi har faset ut den fossile industrien. Venstre vil at Norge skal bli et klimavennlig samfunn og vil komme dit blant annet ved å gjennomføre et grønt skatteskifte, legge til rette for klimavennlig forbruk og satse på nye klimavennlige næringer.
Karakter: 6-

1.  Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger
Venstre stadfester at global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor. Venstre følger FNs klimapanels anbefalinger om 25-40 prosent kutt i klimagassutslipp i rike land innen 2020 og setter som mål at Norge må kutte 40 prosent i samme tidsperiode, sammenlignet med 1990. Det tilsvarer årlige utslipp på 30 millioner tonn i 2020. Venstre følger opp med omfattende forslag til tiltak for å nå disse målene, både gjennom kvotekjøp og -sletting og kutt i ikke-kvotepliktig sektor. Venstre er litt uklare på hvor stor andel de vil kutte innenlands.
Karakter: 6-

2.  Tar det historiske ansvaret på alvor
Venstre anerkjenner at Norge har tjent oss rike på den fossile energien og at vi har en forpliktelse både til å redusere egne utslipp og til å gi klimastøtte til fattige land. Partiet ønsker at Norge skal være en pådriver for å få i stand en internasjonal klimaavtale og vil jobbe for en internasjonal pris på CO2 og utvikle internasjonale karbonmarkeder. Venstre vil at internasjonale finansieringsløsninger som Norges arbeid for redusert avskoging i utviklingsland skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, egne utslippskutt. Partiet vil også bruke en større andel av oljefondet til utslippsreduserende- og fornybarprosjekter i utlandet, samt sikre at investeringene generelt ikke kommer i konflikt med norske klimamål. Utover dette er partiprogrammet litt lite konkret på hvordan de vil støtte utviklingsland med klimatiltak og klimatilpasning.
Karakter: 5+

3.  Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling
Venstre ønsker å styrke satsingen på klima- og miljørelatert forskning og har flere forslag for å stimulere til innovasjon på disse områdene. Venstre vil gjøre Norge til en ledende aktør innen grønn energi ved å stimulere til økt utbygging og eksport av fornybar energi. Venstre har flere konkrete forslag til sektorer hvor det vil utvikles nye grønne arbeidsplasser, blant annet fremme biogassproduksjon i landbruket, bygge og planlegge flere utenlandskabler for eksport av strøm, øke satsingen på pilotanlegg for havvindmøller og demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring. Partiet vil legge til rette for å videreutvikle «verdensledende kunnskapsmiljøer for bærekraftig industriproduksjon». Venstre vil ha et grønt skatteskifte hvor de legger om fra skatt på arbeid, til skatt på forbruk og miljøskadelig adferd og beskriver dette som sitt viktigste generelle miljøvirkemiddel.
Karakter: 6

4.  Norsk oljeindustri
Venstre går inn for at den totale utvinningen av norsk olje- og gass skal reduseres over tid. De sier videre at klimapolitiske hensyn må inngå som en del av beslutningsgrunnlaget når nye petroleumsprosjekter planlegges. Venstre mener at vi skal verne sårbare havområder (inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja) mot olje- og gassutvinning og avvikle norsk medvirkning i oljesandprosjekter. Venstre vil bruke en større andel av oljefondet til utslippsreduserende- og fornybarprosjekter i utlandet, og  sikre at investeringene generelt ikke kommer i konflikt med norske miljømål.
Karakter: 5+

5.  Folket en viktig del av løsningen
Venstre ønsker at folket skal være en viktig del av klimaløsningen og har en omfattende satsing på jernbane, kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier, samt tiltak for å begrense utslipp fra luft- og sjøfart. Venstre satser på energieffektivisering gjennom strenge energikrav i nybygg, ved å gjøre det enkelt å selge overskuddsenergi fra plusshus, tilby energisjekk i boligbygg, sikre implementering av smarte strømmålere. Venstre vil i tillegg stimulere til miljøvennlige valg i hverdagen  gjennom omlegging av skatte- og avgiftssystemet i form av et grønt skatteskifte, økt bruk av miljømerkeordninger, momsjusteringer, avvikling av statlig markedsføring av kjøtt, stimulering til gjenbruk og resirkulering og støtte opp om grønn byutvikling m.m. Venstre vil i tillegg innføre en klimalov som skal sikre at norsk klimapolitikk blir overholdt på alle områder.
Karakter: 6