Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til SV.

Sosialistisk Venstreparti

Vil ha klimareform for redusert oljeutvinning, oljefritt Lofoten og miljøvennlig transport
Evaluering av klimapolitikken til SV.
Evaluering av klimapolitikken til SV.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil ha klimareform for redusert oljeutvinning, oljefritt Lofoten og miljøvennlig transport

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Innledningen setter standarden for SV sitt partiprogram, og definerer klimakrisen som  en av to store utfordringer for menneskeheten. SV ønsker å gjennomføre en større klimareform, som en av fire store reformer de neste år. Den inkluderer redusert utvinning av fossil energi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og satsing på miljøvennlig transport. Klima har en dominerende plass i SV?s program og tilnærmingen er kunnskapsbasert, og i henhold til FNs anbefalinger.
Karakter: 6-

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

SV vil kutte utslippene med 40 prosent innen 2020 og nærme seg null utslipp innen 2050. De legger togradersmålet til grunn  og vil sette globale og nasjonale utslippsmål som gir størst mulig sikkerhet for å nå dette målet.
Karakter: 6

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

SV tar det historiske ansvaret på alvor. SV vil føre en solidarisk miljøpolitikk, og mener et rikt land som Norge må ta lederskap. De vil jobbe for en internasjonal klimaavtale som forplikter de rikeste landene til å betale for utslippsreduksjoner og klimatilpasning i fattige land, samtidig som de reduserer sine egne utslipp kraftig. Også uavhengig av en slik avtale, ønsker SV at Norge skal ta ansvar for sine utslipp ved å starte omstillingen til et klimavennlig samfunn og støtte utviklingsland til å gjøre det samme.
Karakter: 5+

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

SV vil sikre gode kår for fastlandsindustrien, samtidig som de reduserer oljeinvesteringene. SV mener kutt i utslipp nasjonalt kan gi ny næringsutvikling, mer konkurransedyktige arbeidsplasser og bedre løsninger for folk flest. SV vil bruke Norges fornybare ressurser til å skape flere grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv, og vil gradvis vri investeringene fra olje til annen næringsvirksomhet.  SV vil stille strengere krav til industrien i framtiden, og kombinere dette med virkemidler som gjør det lønnsomt å drive teknologiutvikling. SV foreslår å innføre nye grønne skatter, blant annet ved å øke beskatningen av oljeaktivitet, og heve CO2-avgiften på sokkelen.
Karakter: 6

4. Norsk oljeindustri

SV skriver at norsk økonomi i dag er for avhengig av oljenæringen. Partiet vil derfor redusere lete- og utvinningstempoet, og legge til rette for miljøvennlig omstilling av industrien, ny grønn industri og produksjon av fornybar energi. De vil gjøre havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerak petroleumsfrie. SV ønsker å utvide oljefondets program for miljørettede investeringer, og øke investeringen til utviklingsland.
Karakter: 5+

5. Folket en viktig del av løsningen

SV vil legge om skattesystemet slik at det blir dyrere å forurense og mer lønnsomt å investere i ny miljøvennlig teknologi. De vil bygge et miljøvennlig transportsystem. De vil innføre nasjonalt ungdomskollektivkort, og utvide sykkelveinettet, samtidig som investeringene til veiutbygging i sentrale strøk reduseres. Partiet vil også øke støtten til energisparing i egen bolig, og arbeide for bedre merking og forbrukerinformasjon, slik at forbrukere enkelt kan velge varer som er mer miljøvennlige. SV vil begrense omfanget av reklame og arbeide for å redusere kjøpepresset.
Karakter: 6