Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til Senterpartiet.

Senterpartiet

Vil styrke samspillet mellom natur og samfunn, og skape grønne arbeidsplasser i klimavennlig industri
Mangler tiltak for å kutte store utslipp, spesielt innen olje- og transportsektoren
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil styrke samspillet mellom natur og samfunn, og skape grønne arbeidsplasser i klimavennlig industri
Mangler tiltak for å kutte store utslipp, spesielt innen olje- og transportsektoren

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Senterpartiet har en tidvis sterk klimaprofil, og er opptatt av samspillet mellom natur og samfunn. Partiet legger vekt på menneskenes forvalteransvar i møte med naturen. I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum, og kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet. Likevel er partiet lite ambisiøse med hensyn til en omlegging av næringslivet og samfunnet i en mer klimavennlig retning og de mangler en visjon for en utfasing av petroleumsnæringen. De tallfester ikke nasjonale kuttmål, og presenterer få tiltak for å bygge bro mellom fattige og rike land i de internasjonale klimaforhandlingene.
Karakter: 4

1. Mål for utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Senterpartiet refererer til togradersmålet i sitt partiprogram, men tallfester ikke nasjonale kuttmål, og viser isteden til at de vil oppfylle klimaforliket. Klimaforliket skal gi utslippskutt på 30 prosent innen 2020 i forhold til referansebanen, noe som tilsvarer årlige utslipp på 44 millioner tonn i 2020. Det er ikke nok i forhold til FNs anbefaling.
Karakter: 3

2. Det historiske ansvaret

Senterpartiet beskriver et samfunn basert på forvaltertanken. Det vi har i dag må overlates i bedre stand til neste generasjon enn da vi overtok det. Senterpartiet slår fast at Norge som «forvalter av petroleumsforekomster har et stort ansvar for klimaproblemet» og mener at Norge både har kompetanse og økonomisk handlefrihet som gjør oss egnet til å påta oss lederansvar for å utvikle nye energikilder. Senterpartiet vil at Norge skal være en pådriver for en internasjonal klimaavtale. Senterpartiet er ett av to partier som nevner klimaflyktninger i sitt program. Senterpartiet slår fast at de rike landene må bære hoveddelen av kostnadene for klimaendringene som allerede har oppstått, men presenterer få tiltak for å oppnå nettopp det, med unntak av et konkret forslag om styrket landsbruksbistand.
Karakter: 5-

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

Senterpartiet vil føre en politikk for å utvikle alle deler av norsk produksjonsøkonomi, og vil at norsk næringsliv skal drives på en energieffektiv og bærekraftig måte. Partiet ønsker å være en pådriver for å utvikle mer fornybar energi og nevner mulighetene for å skape nye arbeidsplasser i ny fornybar energinæring. Partiet ønsker å bruke både politiske og økonomiske virkemidler for å skape en industri basert på fornybar energi, og de vil gjøre klimavennlig industri til et av Norges industrielle fortrinn. Det presenteres imidlertid få virkemidler for å nå dette målet, og mangler en klar en visjon for hvordan alternativet til en oljedrevet økonomi skal se ut, og hvordan vi skal komme dit.
Karakter: 4-

4. Norsk oljeindustri

Senterpartiet vil utvinne olje- og gass i et utvinningstempo som er «forenlig med øvrig næringsliv». Partiet ønsker ikke å åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja og på Møreblokkene og er opptatt av at olje- og gassutvinning ikke skal gå på bekostning av fiskeri, havbruk og sårbare naturressurser. Olje- og gassutvinning skal skje på en mest mulig miljøvennlig måte, men de stiller ingen krav om elektrifisering av sokkelen eller CO2-rensing.
Karakter: 4

4. Er folket en viktig del av løsningen?

Senterpartiet vil at stat og kommune skal samarbeide for å utløse flere klimatiltak. Partiet vil føre en samferdselspolitikk som reduserer klimagassutslipp, i tillegg til å sikre bosetting i hele landet. De vil fase inn ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og ønsker at veksten i persontransport i byene skal skje ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange. De presenterer likevel få tiltak som sikrer stans i utslippsveksten fra bil og fly. Senterpartiet vil sikre energieffektive bygg ? både nybygg og eksisterende bygg. De vil fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger innen 2020, gjøre det enkelt for fornybar energiprodusenter å koble seg til nettet, samt gi investeringstilskudd til varme og bioenergi. Senterpartiet mangler virkemidler som grønne skatter og avgifter og andre tiltak for å gjøre det enkelt å ta klimavennlige valg i hverdagen.
Karakter: 3+