Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vurdering av klimapolitikken til Miljøpartiet de Grønne.

Miljøpartiet de Grønne

Setter klima foran alle andre samfunnsinteresser og vil kutte utslipp ved å halvere oljeproduksjonen innen 2020.
Vurdering av klimapolitikken til Miljøpartiet de Grønne.
Vurdering av klimapolitikken til Miljøpartiet de Grønne.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Setter klima foran alle andre samfunnsinteresser og vil kutte utslipp ved å halvere oljeproduksjonen innen 2020.

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

MDG har et radikalt grønt program. De ønsker å omlegge Norge fra en oljebasert til en fornybarbasert energinasjon ved å stanse all petroleumsproduksjon i løpet av tjue år. Målsettingene til MDG er svært ambisiøse, og det er ingen tvil om at partiet setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser. De grønne ønsker livskvalitet for alle, framfor økende konsum, og vil for eksempel prioritere kortere arbeidstid framfor økt forbruk.  
Karakter: 6

1: Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

MDG vil kutte utslippene i Norge med minst 40 prosent innen 2020, og 90 prosent innen 2050.
Karakter: 6

2:Tar det historiske ansvaret på alvor

MDG tar det historiske ansvaret på alvor, og krever handling i alle land og godt internasjonalt samarbeid. Partiet vil ikke vente på global enighet, men benytte Norges særegne posisjon - både økonomisk og politisk - til å utvikle oss som et foregangsland. MDG har en kunnskapsbasert inngang til klimaspørsmålet, og tar Norges historiske ansvar på alvor. De mener vekst i det totale velstandsnivået må forbeholdes de fattige.  I rike land må det tradisjonelle vekstbegrepet erstattes av økonomisk, økologisk og sosial utvikling som mål på framgang. MDG vil målrette en del av investeringene i oljefondet til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden, og støtte utslippskutt og klimatilpasning utover bistandsbudsjettet.
Karakter: 6    

3: Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

MDG vil gjennom klimapolitikken skape vekstmuligheter for klimasmart industri, og  vil bruke noe av oljefondet til en bred omlegging av norsk næringsliv i grønn retning. De vil også målrette en del av avkastningen i oljefondet til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i Norge. MDG vil stanse og nedmontere gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø og gå inn for å avslutte det norske CO2-fangsprogrammet og overføre satsingen til geotermisk energi, havvind og andre fornybare energikilder.
Karakter: 6

4: Norsk oljeindustri

MDG skriver at  «det viktigste Norge skal gjøre innenlands er å trappe ned petroleumsvirksomheten». De vil redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 prosent innen 2020, med sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år. De vil også stanse all videre leting etter olje og gass, og avvikle subsidiering av petroleumsindustrien. De vil innføre varig vern i Lofoten, Vesterålen og Senja, og øke CO2-avgiften til 1000 kr/ tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak i fastlandsindustrien.
Karakter: 6

5: Folket en viktig del av løsningen

MDG vil styrke makten folk har til å velge miljøvennlige framfor forurensende løsninger i hverdagslivet. Partiet vil satse på både kollektivutbygging, sykkelveier og jernbane, blant annet ved å bruke mer av oljeformuen. De vil heve støtter fra ENOVA til enøk-tiltak i boliger og bygg, og innføre skattefradrag for energisparing i egen bolig.  De vil også etablere et nasjonalt bærekraftfond på én milliard kroner, der organisasjoner og bedrifter kan søke midler til å gjennomføre lokale grønne prosjekt. MDG vil avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, gjenbruk og kollektivtransport, samt stille strenge krav til omfang eller relevans av reklame i offentlige bygg.
Karakter: 6