Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til KrF.

Kristelig folkeparti

Vil ha mer rettferdig fordeling av verden ressurser, og satse på  klimatiltak også i fattige land
Tar ikke tilstrekkelig hensyn til klima i oljepolitikken
Evaluering av klimapolitikken til KrF.
Evaluering av klimapolitikken til KrF.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil ha mer rettferdig fordeling av verden ressurser, og satse på  klimatiltak også i fattige land
Tar ikke tilstrekkelig hensyn til klima i oljepolitikken

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

KrF tar utgangspunkt i menneskets forvalteransvar i møte med naturen og miljøet, og ønsker en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser, som også tar hensyn til kommende generasjoner. Krf vil at  klimapolitikken skal legge føringer for andre politiske prioriteringer.
Karakter: 5

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Krf forholder seg til kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og målet om å begrense global temperaturstigning til to grader. Krf vil redusere utslippene med 80 prosent innen 2050, og vil redusere de nasjonale utslippene med minst 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990.
Karakter: 4+

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

Krf anerkjenner at Norge som verdens rikeste land har en plikt til å gå foran og redusere utslippene av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt. De vil jobbe for at industrilandene påtar seg både å redusere egne utslipp og å støtte tiltak i utviklingsland gjennom finansiering og teknologioverføring. Krf ønsker at Norge skal  være en aktiv pådriver i internasjonale forhandlinger, og vil opprette investeringsprogrammer innen oljefondet med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, samt bærekraftige prosjekter og bedrifter i fattige land.  
Karakter: 6

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling.

Krf vil styrke og prioritere forskning på fornybare energikilder og klimaforskning. De vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for fornybarbransjen, og bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Krf vil utvikle en samlet og helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling, som sikrer grønn verdiskaping i Norge. Krf vil anvende norsk industriell erfaring og kompetanse til å utvikle eksisterende industri og samtidig levere nye teknologiløsninger til fornybarsamfunnet, innen for eksempel offshore vind.
Karakter: 5

4. Norsk oljeindustri

Krf mener økt energiproduksjon i størst mulig grad bør komme fra fornybare energikilder, og anerkjenner petroleumssektorens ansvar for å redusere norske klimagassutslipp. De ønsker å tilby forutsigbare rammer for petroleumsvirksomheten, men ønsker at tempoet i norsk oljeutvinning og gassproduksjon reduseres.  Krf ønsker en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel, men vil opprette petroleumsfrie soner i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt andre sårbare og kystnære områder der miljø- eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. Partiet ønsker å  prioritere  gassutvinning framfor oljeutvinning når nye blokker utlyses.  Krf har dermed tatt store skritt i retning av en mer klimatilpasset oljepolitikk, men planene for fortsatt åpning av nye områder, blant annet i Barentshavet, trekker ned.
Karakter: 4

5. Folket en viktig del av løsningen

Krf vil vri skattesystemet i en grønn retning, slik at det lønner seg å være miljøvennlig. De vil legge til rette for miljøvennlig transport på sykkel og jernbane, og prioritere modernisering av jernbanen der veger går parallelt. Krf vil gjøre det mer lønnsomt å sykle og velge kollektivtilbud. De vil også etablere en ubyråkratisk støtteordning for energisparing i husholdninger.  og arbeide for et mer bærekraftig forbruksmønster. Krf anerkjenner at Norge har et høyt forbruk som medfører store miljøutfordringer, og vil påvirke forbruksmønsteret vårt slik at vi forbruker mindre. De vil innføre CO2-regnskap på varer, og gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige produkter med tanke på produksjon, emballasje og  til gjenvinning.
Karakter: 6