Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vurdering av klimapolitikken til Høyre.

Høyre

Vil ha en forpliktende klimapolitikk og investere i teknologi for et lavutslippssamfunn
Vil forlenge oljealderen, og åpne for olje-utvinning i Nord-Norge
Vurdering av klimapolitikken til Høyre.
Vurdering av klimapolitikken til Høyre.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil ha en forpliktende klimapolitikk og investere i teknologi for et lavutslippssamfunn
Vil forlenge oljealderen, og åpne for olje-utvinning i Nord-Norge


Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Høyres program er kort og konsist. Det er likevel påfallende at kun tre sider av programmet er dedikert til klima- og miljøpolitikk. At klimahensyn i liten grad er integrert i omtalen av andre politikkområder trekker også ned. Som helhet viser likevel Høyre at de har oppfattet at klimaendringer er en trussel. Partiet limer seg imidlertid tett opp til klimaforliket fra 2012, og viser liten kreativitet i form av nye ideer som kan bidra til å snu utslippstrenden. Skal Norges utslipp gå ned, må det anvendes både gulrot og pisk, og Høyre må legge mer kraft bak det vi antar er intensjonen; å bruke markedet i klimaets tjeneste.
Karakter: 3-

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Høyre anerkjenner kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer, og skriver at «klimaendringer trolig er verdenssamfunnet største utfordring de neste tiårene.» De vil ha en forpliktende miljø- og klimapolitikk.  Høyre tallfester ikke nasjonale kuttmål. I partiprogrammet refererer de til klimaforliket, som tilsier 30 % kutt i forhold til referansenbanen innen 2020.
Karakter: 3

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

Høyre tar generasjonsperspektivet på alvor vil derfor at Norge skal være en pådriver for nye internasjonale klimaavtaler og bidra til teknologi og atferdsendringer som reduserer klimagassutslippene i Norge og internasjonalt. Høyre anerkjenner at bruk av fossilt brensel er den viktigste årsaken til menneskeskapte utslipp av klimagasser, men mangler likevel et perspektiv på klimarettferdighet med hensyn til Norges internasjonale ansvar for å bidra til å sikre finansiering av klimatiltak og ?tilpasning i utviklingsland. Høyre vil «investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn» men det skorter på konkrete tiltak som kan gjøre Norge til et foregangsland.
Karakter: 3

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

Høyre ønsker å styrke norsk næringsliv generelt, og skriver at kunnskapsbaserte bedrifter vil være viktige for å løse klimautfordringen. De vil bruke skatte- og avgiftspolitikken for å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig, og øke forskningsinnsatsen innen fornybare energikilder og energisparing, samt karbonfangst- og lagring. De vil også bruke en større del av avkastningen til oljefondet på blant annet miljøteknologi.  Høyre tallfester imidlertid ikke løftene sine, og det skorter på andre tiltak som kan bidra til utslippskutt. Med unntak av drivstoffavgifter, gir de heller ingen konkrete beskrivelser av hvordan et grønnere skattesystem skal utformes. .
Karakter: 3

4. Norsk oljeindustri

Selv om Høyre anerkjenner at forbrenning av fossil energi er årsaken til klimaendringene, presenterer de få tiltak for å redusere utslippene  forbundet med norsk olje- og gassproduksjon. De foreslår å elektrifisere «der det er forsvarlig», men har ingen tiltak for å redusere investeringsnivået på norsk sokkel. De konstaterer snarere at oljealderen skal forlenges gjennom utbygging av nye felt og oppgradering av eksisterende. Høyre ønsker å åpne opp for oljeutvinning i Nord-Norge, inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja
Karakter: 2

5. Folket en viktig del av løsningen

Høyre viser gjennom transportpolitikken at de ønsker å tilby folk et klimavennlig reisealternativ. Det er bra at partiet vil støtte overgangen til lav- og nullutslippsbiler gjennom avgiftssystemet, og ved å styrke kollektivtilbudet i byene. Høyre gir imidlertid ingen signaler om at investeringene i motorveger og flyplasser skal dempes, snarere tvert imot. Dermed er det lite som tilsier at utslippene fra transportsystemet vil synke. Høyre vil at alle nye offentlige bygg skal ha lavenergistandard, og går inn for at Husbanken og Enova skal gi gode støtteordninger for energieffektivisering i boliger. Høyre presenterer lite politikk som gir forbrukere større mulighet og insentiv til å velge miljøvennlige i hverdagen, i form av for eksempel standardiserte merkeordninger eller nye grønne skatter.
Karakter: 3-