Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til FrP.

Fremskrittspartiet

Vil investere i fornybar energi og rense kullkraftverket på Svalbard
Tviler på klimavitenskapen og vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet snarest
Evaluering av klimapolitikken til FrP.
Evaluering av klimapolitikken til FrP.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil investere i fornybar energi og rense kullkraftverket på Svalbard
Tviler på klimavitenskapen og vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet snarest

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Frp har et svært begrenset fokus på klimatiltak i sitt partiprogram. Det er tydelig at partiet ikke har noen visjon for et fornybart samfunn og fører dermed ingen politikk for å komme dit. Partiet anerkjenner delvis kunnskapen om klimaendringer og at dette kan være alvorlig. De mener at Norge skal gjennomføre fornuftige utslippsreduserende tiltak så lenge disse ikke er fordyrende for norske forbrukere eller næringslivet. Partiet er opptatt av at vi ikke skal satse på symbolsaker i klimapolitikken. Frp satser på Norge som energistormakt, både når det gjelder strøm, varme og fossil energi. Partiet har ambisiøse planer for utbygging av infrastruktur, men tar ingen klimahensyn.
Karakter: 2

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Frp har ingen tallfestede målsetninger for hvor mye Norge skal kutte i sine klimagassutslipp. De ønsker å gå bort i fra dagens målsetninger om nasjonale tak på hvor mye som kan slippes ut og heller gå over til målsetninger om «gradvis reduksjon i CO2-intensitet innenfor ulike næringer». Frp hevder at det fortsatt hersker stor usikkerhet rundt hvor stor innvirkning menneskelig aktivitet har på klimaet i forhold til naturlige klimatiske variasjoner. De har derfor ikke en full anerkjennelse av alvoret, men vedkjenner at «problemstillingen(?) kan være alvorlig.» De følger opp dette med at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte CO2 utslipp, men er skeptiske til «ukritisk bruk av føre-var-prinsippet.»
Karakter: 1

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

Frps partiprogram tyder på at partiet verken anerkjenner et historisk ansvar for klimaendringer eller har noen forståelse av klimarettferdighet. Partiet er kritisk til at Norge skal gå foran i klimasammenheng dersom dette medfører restriksjoner eller økte utgifter for norske skattebetalere eller norsk næringsliv, men ønsker likevel at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte CO2 utslipp nasjonal og internasjonalt. I partiprogrammet står det at  «internasjonale miljøutfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler», men det sier  ikke om Frp vil bidra til å få i stand en slik avtale.
Karakter: 1

3.  Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

Frp vil satse på ny næringsutvikling og har en tydelig næringsrettet profil i partiprogrammet sitt, uten at klima nevnes i denne sammenheng. Frp har et konkret forslag om å bruke oljefondet til å opprettet et eget investeringsfond for fornybar energi. Partiet ønsker også å stimulerer til utbygging av fornybar energi gjennom å forenkle konsesjonsbehandlingen for vannkraft og ved å gjøre investeringer i jordvarme og sjøvarme fradragsberettiget, samt øke bruken av energi og varme fra avfall. Partiet ønsker også å etablere et pilotprosjekt på Svalbard for å utvikle teknologi for rensing av kullkraftverk. Frp ønsker at Norge skal forbli en energistormakt og vil bedre forholdene for eksport og import av strøm. Utover dette er det ingen uttalte klimaprioriteringer i næringspolitikken. Det er isteden en tydelig prioritering av petroleumsvirksomheten gjennom økt forskning, utdanning og tilrettelegging. Partiet er opptatt av å unngå det de kaller symbolhandlinger som virker fordyrende og mot sin hensikt i miljø- og klimapolitikken. De vil ikke gå inn for storstilt implementering av teknologier som ennå ikke har vist seg robuste og lønnsomme.
Karakter: 3

4.  Norsk oljeindustri

Petroleumssektoren har en prioritert plass i Frps partiprogram. Partiet ønsker å tilrettelegge for økt lønnsomhet, økt forskning og tilgang på nye leteområder for denne virksomheten. Frp vil konsekvensutrede med den hensikt å åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Troms snarest. De ønsker ingen særnorske avgifter eller miljøkrav som kan begrense gass- eller oljeindustrien. Frp ønsker økt innenlandsk bruk av naturgass, både i industrien. De ønsker ikke å stille krav om CO2 rensing av gasskraftverkene.
Karakter: 1

5. Folket en viktig del av løsningen

Frp ønsker en sterk omlegging i skatte- og avgiftssystemet, uten å ta hensyn til hvilken effekt det kan ha på klimaskadelig forbruk. For eksempel vil de redusere el-avgiften og avgiftene til bilbruk betraktelig. Samtidig vil de også øremerke miljøavgifter i større grad enn i dag til miljøformål, de vil heve vrakpanten for å få raskere fornyelse i bilparken, og de vil gjøre investering i jord- og sjøvarme fradragsberettiget. Frp er opptatt av at skatte- og avgiftslettelser til energisparing skal være langsiktige og forutsigbare. Innenfor boligsektoren kan det virke som om Frp ønsker å reversere nylig vedtatte energikrav med begrunnelse at boligbygging skal bli billigere. De er også opptatt av at strømmen skal være rimelig. Når det gjelder transport har Frp høye ambisjoner for utbygging av infrastruktur, men mangler klimaprioriteringer. De vil ruste opp og bygge ut både jernbane og havner, men satser i enda større grad på bilbruk og veianlegg. Frp vil bygge intercitytriangelet og utrede høyhastighetstog. De vil utbedre havneanlegg og legge til rette for overføre godstransport fra land til sjø, men de vil også sikre befolkningen et best mulig flytilbud til rimeligst mulig pris. Frp har en begrenset satsing på kollektivtransport, og avviser bruk av rushtidsavgifter eller andre tiltak for å regulere bilbruk.
Karakter: 2