Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til AP.

Arbeiderpartiet

Vil være pådriver for en internasjonal klimaavtale og klimatiltak i fattige land
Vil fortsette med storstilt satsing på olje, også utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
Evaluering av klimapolitikken til AP.
Evaluering av klimapolitikken til AP.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil være pådriver for en internasjonal klimaavtale og klimatiltak i fattige land
Vil fortsette med storstilt satsing på olje, også utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Arbeiderpartiets viktigste mål er arbeid til alle. Partiet vil føre en offensiv kunnskaps- og næringspolitikk, men vier liten plass til klima. Partiet følger klimaforlikets mål for nasjonale kutt, noe som ikke er forenelig med FNs togradersmål. Internasjonalt har de en godt utviklet klimapolitikk med finansiering av klimatiltak og -tilpasning i sør, og partiet vil bidra aktivt til en omfattende internasjonal klimaavtale. Partiet  setter miljø- og klimautfordringer i et generasjonsperspektiv og vil legge føre-var-prinsippet til grunn, Likevel mangler partiprogrammet ambisjoner og en visjon for et alternativ til en oljedrevet økonomi.  
Karakter: 3

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Arbeiderpartiet anerkjenner alvoret i klimaendringene og har som mål at de globale utslippene reduseres slik at temperaturstigningen på jorda ikke overstiger to grader. Likevel støtter partiet seg til klimaforliket og forplikter seg kun til 30 prosent reduksjon i utslipp innen 2020 i forhold til referansebanen. Dette tilsvarer årlige utslipp på 44 millioner tonn i 2020 og er ikke nok i forhold til FNs anbefaling. Målsetningen fram mot 2050 er at Norge skal bli karbonnøytralt. Arbeiderpartiets fremste mekanisme for å kutte nasjonale utslipp er CO2-prising gjennom kvotesystemet.
Karakter: 3

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

Arbeiderpartiet ser klimaendringer i et generasjons- og solidaritetsperspektiv og viser til at det er verdens fattige som rammes hardest, men de inkluderer ikke det historiske ansvaret til Norge som petroleumsnasjon. Arbeiderpartiet vil være en aktiv  pådriver for en omfattende og forpliktende, internasjonal klimaavtale. De har en godt utviklet klimapolitikk for å bidra til en internasjonal klimaavtale, samt bygge bro mellom rike og fattige land. Det er flere forslag til finansieringsmekanismer for klimatiltak og klimatilpasning  i fattige land. Arbeiderpartiet ønsker at alle mennesker skal få rett til å slippe ut samme mengde CO2.  
Karakter: 5-

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste mål. Til gjengjeld er klimaprioriteringene til tider fraværende. Arbeiderpartiet vil satse strategisk på de områdene vi har spesielle forutsetninger for å lykkes og nevner: sjømat, maritim virksomhet, petroleum, energi, miljøteknologi og reiseliv. Partiet vil støtte forskning og innovasjon, samt utbygging og eksport av fornybar energi og klimateknologi. Likevel mangler klimaperspektivet i andre sektorer som for eksempel landbruk. Partiet vil videreutvikle bruken av klima- og miljøavgifter, men har ingen visjon om et grønt skatteskifte. Det synes som at Arbeiderpartiets viktigste virkemiddel vil være prising av CO2 gjennom det eksisterende avgifts- og kvotesystemet. Klimaperspektivet er fraværende i omtalen av statlig eierskap i for eksempel Statoil.
Karakter: 3

4. Norsk oljeindustri

Arbeiderpartiet ønsker fortsatt høy aktivitet i petroleumsvirksomheten, både gjennom utvinning fra gamle felt og åpning av nye felt. Partiet vil åpne for petroleumsvirksomhet i Nord og nær grensen til Russland, samt konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet vil at oljefondet skal være ledende i arbeidet for menneskerettigheter og bedre klima, uten at det følges opp av nye tiltak for utvikling av fondsforvaltningen i grønn retning.
Karakter: 2

5. Folket en viktig del av løsningen

Arbeiderpartiets samferdselspolitikk ser ut til å være en videreføring av dagens samferdselssatsing hvor både veg, jernbane og havner skal prioriteres. Det er fokus på både kollektivtrafikk, sykkelveier og utbygging av intercity-triangelet, men satsingen er lite ambisiøs både tidsmessig og i omfang. Det legges ikke opp til utslippsbegrensende tiltak for luftfarten. Arbeiderpartiet går inn for passivhusstandard i 2015 og nær nullenergihus i 2020. Enova skal brukes til fortsatt støtte til energieffektivisering, men det skisseres få nye tiltak. Arbeiderpartiet skriver noe upresist at «klimautfordringene krever sosialdemokratiske fellesskapsløsninger» , men det presenteres få virkemidler for å skape klimavennlig forbruks- og atferdsendring.
Karakter: 3-