Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kriterier for evaluering av partiene

Veiledende kriterier for evaluering av partiprogrammene - klimavalg 2013.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Veiledende kriterier for evaluering av partiprogrammene - klimavalg 2013.

Punkt 1. Helhetlig inntrykk

Etter gjennomlesning: Hva er det generelle inntrykket av partiets klimaprofil? Er klima en integrert dimensjon i flere politikkområder? Vies det mye plass til klima? Stemmer faktagrunnlaget? Er løsningene kunnskapsbaserte? Dette er et gjennomsnitt av de andre karakterene. Kan justeres noe opp eller ned avhengig av om innledningskapittelet trekker opp eller ned og det generelle inntrykket av hvilken prioritet klima har i partiprogrammet som helhet.

Punkt 2. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Hvor mye vil partiene kutte av Norges klimagassutslipp? Følger de målsetningene i klimameldingen om 30 % kutt av 1990 nivå innen 2020 i forhold til referansebanen i år 2020,dvs ned til 44 millioner tonn, eller forholder de seg til FNs anbefalinger om mellom 25- 40% innen 2020 av 1990- nivå, dvs ned til 30-37,5 millioner tonn.

Skala som utgangspunkt for karaktersetting:
 • Partiet går inn for 40 % kutt av 1990 nivå innen 2020: Karakter 6
 • Partiet går inn for 20-30 % kutt av 1990 nivå innen 2020: karakter 5
 • Partiet går inn for 40 % kutt i forhold til referansebanen innen 2020: karakter 4
 • Partiet går inn for 30 % kutt i forhold til referansebanen innen 2020 ( klimaforliket): karakter 3
 • Partiet går inn for lavere eller ikke tallfestede mål om utslippskutt innen 2020: karakter 2
 • Partiet vedkjenner seg ingen mål om utslippskutt: karakter 1
Andre kriterer som påvirker karakteren positivt: Partiet anerkjenner alvorligheten av klimaendringer og behovet for å begrense temperaturstigningen til 2 grader.

Punkt 3. Det historiske ansvaret

Anerkjenner partiet Norges andel av det historiske ansvaret for klimaendringene, har partiet en forståelse av klimarettferdighet? Vil partiet at Norge skal være et foregangsland og kutte utslipp innenlands? Vil partiet styrke Norge som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet? Har partiet løsninger for å bygge ned avstanden mellom rike og fattige land i de internasjonale klimaforhandlingene?

Hvert av punktene under gir ett poeng i karakteren.
 • Partiet anerkjenner Norges, og/eller den rike verdens, historiske ansvar for klimaendringene.
 • Partiet anerkjenner at vi har et ansvar for å begrense klimaendringene overfor kommende generasjoner.
 • Partiet anerkjenner at den rike verden og Norge forpliktelser overfor den fattige verden.
 • Partiet vil at Norge skal være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene.
 • Partiet ønsker at Norge skal bidra finansielt til klimatilpasning og klimatiltak i utviklingsland. Dette punktet kan også inkludere bruk av Oljefondet til dette formålet.
 • Partiet ønsker at Norge skal gå foran i klimasammenheng, enten det gjelder teknologiutvikling, utslippskutt hjemme, satsing på fornybarenergi eller andre tiltak.

Punkt 4. Skaper grønne arbeidsplasser og næringsutvikling

Vil partiet bidra til en omstilling til nullutslippssamfunnet ved å skape rammebetingelser for grønn næringsutvikling og flere grønne arbeidsplasser, for eksempel i form av en omlegging fra røde til grønne skatter?

Hvert av punktene under gir ett til to poeng i karakteren, avhengig av omfanget av forslagene i programmet.
 • Partiet satser på forskning og utvikling innen fornybar energi og grønn næringsutvikling.
 • Partiet har forslag til tilrettelegging, utbygging eller støtteordninger for konkrete næringer innenfor den «grønne» sektoren.
 • Partiet bruker økonomisk politikk til å bygge opp under grønn næringsutvikling, for eksempel gjennom skatter og avgifter.

Punkt 5. Norsk oljeindustri

I hvilken grad anerkjenner partiet at norsk petroleumspolitikk må tilpasses Norges internasjonale klimaforpliktelser, og FN?s anbefalinger for å unngå en temperaturstigning på mer enn 2 grader? Har partiet tiltak som reduserer utslippene forbundet med norsk petroleumssektor (både utslipp relatert til utvinning og forbrenning)?

Skala som utgangspunkt for karaktersetting:
 • Karakter 6: Partiet tar konsekvensen av dette og har konkrete mål for utfasing av norsk olje- og gassindustri.
 • Karakter 5: Partiet ønsker å fase ut eller redusere norsk olje- og gassindustri, men har ikke konkrete mål.
 • Karakter 2: Partiet ønsker å verne sårbare områder mot olje- og gassutvinning, men har ingen øvrige planer om å redusere utvinningstempoet.
 • Karakter 1: Partiet ønsker ikke å verne sårbare områder.
 • Karakter 1: Partiet ønsker å trappe opp og få mest mulig ut av norsk olje- og gassindustri.
Andre kriterer som påvirker karakteren positivt: Partiet ønsker å bruke investeringene i oljefondet (SPU) aktivt som et ledd i klimapolitikken.

Punkt 6: Er folket en viktig del av løsningen?

I hvilken grad vil partiet skape rammebetingelser som gjør at folket kan ta utslippsfrie valg i hverdagen, i form av økt kollektivsatsing, tilskudd til energisparing i boliger osv.? Hvert av punktene under gir ett til to poeng i karakteren, avhengig av omfang av forslaget. Andre tiltak som gjøre det enklere å være miljøvennlig i hverdagen kan gi høyere karakter.

 • Partiet vil satse på klimavennlige transportløsninger, dvs kollektivtrafikk og jernbane.
 • Partiet legger til rette for at folk kan redusere energiforbruket i sine bygg.