Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Taxfree er sponsing av utslipp

Taxfree-ordningen gjør at nordmenn kan spare inn hele flybilletten ved å kjøpe alkohol og tobakk.  — Taxfree ødelegger for miljø og folkehelse og må avskaffes, mener Framtiden i våre hender

Foto: Creative commons James Steward
Foto: Creative commons James Steward
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Taxfree-ordningen gjør at nordmenn kan spare inn hele flybilletten ved å kjøpe alkohol og tobakk.  — Taxfree ødelegger for miljø og folkehelse og må avskaffes, mener Framtiden i våre hender

Taxfreeordningen ved norske flyplasser gjør flyreisene kunstig billige og øker nordmenns forbruk av alkohol og tobakk.  Når ordningen i tillegg gir oss kunstig lave flybilletter blir taxfree-ordningen en direkte oppfordring til oss nordmenn om å fly mer.  Konsekvensen er raskt økende klimagassutslipp.

Restriktiv alkoholpolitikk?

Den norske taxfreeordningen gjør det mulig å kjøpe alkohol og tobakk ubeskattet på norske flyplasser og noen ferger. Varene er unntatt både alkohol- og tobakksavgift, merverdiavgift, emballasjeavgift, miljøavgift og toll. Dette gjør at prisene er svært mye lavere enn på Vinmonopolet eller i butikk. Brennevin koster i gjennomsnitt 92 % mer på Vinmonopolet og vin koster i snitt 25 % mer. Dette bildet står i sterk kontrast til en mer restriktiv alkoholpolitikk som er praksis i Norge. Ordningen er i tillegg særegen for Norge ettersom den ble avviklet på interne flygninger i EU i 1999.

I 2015 ble det solgt 7,1 mill. liter vin, 3,3 mill. liter brennevin og 3,3 mill. liter øl ved norske lufthavner, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det utgjorde 2,3 mill. liter ren alkohol. Det ble også solgt 116 tonn sigaretter, 128 tonn snus og 94 tonn løstobakk, i sum 226 tonn tobakk. I tillegg kommer grensehandel og handel på ferger. Prognosene fram mot 2020 er stigende.

Store konsekvenser for folkehelsen

Folkehelseinstituttet peker på at taxfree-ordningen bidrar til økt forbruk av alkohol og tobakk, som igjen fører til et økende antall dødsfall, ulykker, vold og sykdom. Med andre ord gir det økte forbruket av alkohol og tobakk som følge av taxfree-ordningen samfunnsøkonomiske kostnader og negative virkninger på folkehelsen. Taxfree-ordningen gir også et provenytap for staten og konkurranseulempe for innenlandske forhandlere av øl, tobakk, sjokolade- og sukkervarer, parfyme og mer.

Forurenseren subsidieres

Taxfree-ordningen innebærer i praksis en subsidiering av en svært miljøbelastende transportform. Den er direkte med på å subsidiere driften av de norske lufthavnene og bidrar dermed indirekte til å holde kostnadene for flyselskapene nede med lave landingsavgifter. Taxfree-ordningen stimulerer også til økt flytrafikk ettersom forbrukeren ofte kan spare mer penger på å kjøpe avgiftsfri alkohol og tobakk enn selve flybilletten koster.

Nordmenn er europamestre i flytrafikk, og en av grunnene er billige flybilletter. Utslippene fra norsk flytrafikk har vokst kraftig siden 1990 og øker fortsatt. Innenriks har utslippene økt med 84 prosent siden 1990, mens utslippene fra utenriks luftfart har økt med 146 prosent i samme periode. Dette gjør at flytrafikk er en av de raskest voksende kilden til klimagassutslipp i Norge, til tross for mer drivstoffeffektive fly.

I motsetning til i andre sektorer hvor prinsippet er at det skal koste å forurense, belønnes her en svært klimabelastende transportform med subsidiering. Ordningen har blitt foreslått avviklet både av Grønn skattekommisjon 2015 og i tidligere gjennomganger av klimavirkemidler.

Alternativ finansiering av kortbanenettet

Dagens taxfree-ordning bidrar til å finansiere størsteparten av norske flyplasser, inkludert mindre flyplasser som ellers ikke vil være lønnsomme, og hvor klimapåvirkningen er relativt beskjeden og det finnes få reelle alternativer til transport idag. Framtiden i våre hender mener at disse flyplassene kan finansieres på andre måter enn gjennom en taxfree-ordning som har store negative miljø- og helsekonsekvenser.

Avinor, som eier og drifter de fleste norske flyplassene har i dag totale inntekter fra utleie til Travel Retail Norway, som driver taxfreeutsalgene, på anslagsvis 2,5 milliarder kroner i året. En del av Avinors samfunnsoppdrag er å sikre driften av flyplasser rundt omkring i landet. Dersom taxfree-ordningen avskaffes, vil Avinor måtte finansiere dette på andre måter. Det er minst tre alternative finansieringsformer som begge vil være bedre for helse og klima:

  1. Statens økte inntekter fra alkohol- og tobakksavgifter som følge av at nordmenn må kjøpe avgiftsbelagt alkohol og tobakk i stedet for taxfree-varer, kan motsvares av en overføring til Avinor over statsbudsjettet og slik subsidiere for eksempel kortbanenettet dersom Stortinget mener dette er en viktig samfunnsoppgave.
  2. Avinor kan pålegges å finansiere drift av kortbanenettet gjennom andre inntekter fra flyplassvirksomheten, for eksempel høyere landingsavgifter for utenlandsreiser.
  3. Staten kan utvide den eksisterende flypassasjeravgiften, som både er for lav og for lite treffsikker til å ha optimal klimaeffekt. En revidert avgift bør både differensiere på reiselengde og ta høyde for at ulike flytyper og drivstoff har ulik klimaeffekt. De økte inntektene fra denne avgiften kan så dekke inn økte utgifter til drift av kortbanenettet.

Sannsynligvis er en kombinasjon av flere av disse finansieringsformene mest hensiktsmessig, og det vil være behov for nærmere utredning av alternativene.

Et tenkt regnestykke

Det er betydelig usikkerhet knyttet til beregningen av statens økte inntekter dersom taxfree-ordningen avvikles. Det er vanskelig å forutsi hvor stor andel av det nordmenn tidligere har kjøpt i taxfree som vil bli kjøpt med avgifter i norske butikker dersom taxfree-ordningen blir avviklet. I Helse- og omsorgsdepartementets utredning av taxfree-ordningen til Stortinget vises det til et tenkt eksempel der en ser for seg at halvparten av alkoholsalget og 75 prosent av tobakkssalget vil bli solgt med avgifter i Norge, innebærer dette økte inntekter til staten på henholdsvis 925 millioner kroner og 725 millioner kroner (basert på 2015-tall). Til sammen utgjør dette 1,65 milliarder norske kroner.

Det resterende beløpet som må til for å dekke inn de totale inntektene Avinor har fra Travel Retail Norway kunne blitt dekket inn gjennom eksempelvis økte landingsavgifter på utenlandsreiser. I følge Transportøkonomisk Institutt ble det gjennomført 22,6 millioner flyreiser til og fra Norge i 2015. Som eksempel vil en økt avgift på 40 kroner per reise gi Avinor inntekter på om lag 900 millioner kroner gitt samme passasjertall.

Dersom taxfree-ordningen blir avviklet, vil Avinor fortsatt kunne forvente leieinntekter fra butikker/serveringssteder som vil benytte lokalene der taxfree-butikkene tidligere har vært.

Med andre ord: det er fullt mulig å avvikle taxfree-ordningen uten at mindre, ulønnsomme flyplasser i Norge skal måtte legges ned. Konsekvensen vil bli at flyreiser generelt, og spesielt lange utenlandsreiser, vil bli noe dyrere. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale for miljøskade, og vil også bidra til at vi vil kunne overholde klimaforpliktelsene våre.