Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sverige: Anbefaler høyhastighetsbaner

En ny svensk offentlig utredning anbefaler at det bygges 74 mil ny høyhastighetsbane for tog i opptil 320 km/t fra Stockholm til Malmö og Göteborg. Byggingen vil koste 125 mrd SEK, og det anbefales togtrafikk der innen 2025.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En ny svensk offentlig utredning anbefaler at det bygges 74 mil ny høyhastighetsbane for tog i opptil 320 km/t fra Stockholm til Malmö og Göteborg. Byggingen vil koste 125 mrd SEK, og det anbefales togtrafikk der innen 2025.
noizomi-shinkansen.jpg

Svenske jernbaner er jevnt over langt bedre enn norske. Men enkelte likhetstrekk finnes. Stamjernbanene er i stor grad fra slutten av 1800-tallet, og kapasiteten for gods- og persontog er langt på vei sprengt. Den svenske regjeringen har spurt om høyhastighetstog er en samfunnsøkonomisk måte for Sverige å møte sine transportpolitiske utfordringer på.

Svaret er ja i den offentlige utredningen, som gir følgende anbefalinger og konklusjoner:

Bygg separate baner i Y-samband: Det bør bygges separate dobbelsporede høyhastighetsbaner for persontrafikk på strekningene Stockholm - Malmö og Stockholm - Göteborg. Banene bør bygges som et Y-samband, med felles bane mellom Stockholm og Jönköping. Kapasitet for flere godstog og lokal- og regiontog med lav hastighet frigjøres dermed på det gamle stambanenettet.

Bygg nytt: Det er bedre å bygge nye høyhastighetsbaner enn å prøve å oppgradere eksisterende stamjernbaner. Dette ut fra en samlet vurdering av samfunnsøkonomi og transportpolitiske mål.

Bruk raske tog: Banene bør trafikkeres av høyhastighetstog i inntil 320 km/t og av raske regiontog.

Moderate naturinngrep: Høyhastighetsbane vurderes å ikke gi vesentlig større naturinngrep enn en konvensjonell jernbane.

Samfunnsbygging: Innføring av høyhastighetsbaner er samfunnsbygging som, i tillegg til at det vil gi et meget effektivt persontransportsystem og et mer effektivt godstransportsystem, vil ha grunnleggende innvirkning samfunnsstrukturen. Tilgjengeligheten for et stort antall steder, selv utenfor selve høyhastighetsnettet, kommer til å forbedres markant.

Lønnsom drift: Togdriften beregnes å gi et solid bedriftsøkonomisk overskudd. Driften trenger dermed ikke subsidieres, og man kan kreve inn baneleie til delvis dekking av byggekostnadene.

Positiv samfunnsnytte: Samfunnsøkonomisk analyse etter konvensjonell svensk standard viser et moderat positivt nytte/kostnadsforhold for samfunnet. Prosjektet gir imidlertid store positive ringvirkninger som ikke er med i standard samfunnsøknomiske beregninger.

Organiser og finansier som prosjekt:
Det anbefales dannelse av et statlig selskap som planlegger, prosjekterer, følger opp byggingen, håndterer framtidige driftsavtaler, og samordner finansieringen, som anbefales delt mellom 47 % statlig og det resterende delt mellom EU, regioner og kommuner.

Mer detaljerte utredninger
Det anbefales at man for et så stort prosjekt gjør utredninger som går nøyere inn i de enkelte detaljene før man foretar endelig beslutning om utbygging.

Hva er en høyhastighetsbane?
Høyhastighetsbaner er jernbaner som kan trafikkeres av tog i minst 250 km/t. De kan enten trafikkeres utelukkende av persontog, eller av persontog i samtrafikk med godstog.

Andre høyhastighetsbaner i Sverige
Den 190 km lange enkeltsporede Botniabanan bygges nå fra Kramfors i Västernorrland nord til Umeå. Den er bygget med enkeltspor, med doble og tredoble møtespor, for relativt lav trafikk, med en kombinasjon av persontog i 250 km/t og godstog i 120 km/t. På ferdigbygde strekninger har man testet banen i opp til 289 km/t. Banen ventes å være klar for trafikk i august 2010.

Lenker

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!