Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Greenpeace sjekker vann for miljøgifter i Kina.

Slik kan næringslivet og politikerne ta grep mot miljøgifter

Farlige miljøgifter må forbys. Regjeringen må jobbe for europeisk forbud, og for høye avgifter på miljøgiftholdige produkter her hjemme frem til forbud er på plass. Næringslivet må anerkjenne helse- og miljøkonsekvensene av å bruke farlige miljøgifter og snarest slutte med dette.

Foto: Greenpeace sjekker vann for miljøgifter i Kina.
Foto: Greenpeace sjekker vann for miljøgifter i Kina.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Farlige miljøgifter må forbys. Regjeringen må jobbe for europeisk forbud, og for høye avgifter på miljøgiftholdige produkter her hjemme frem til forbud er på plass. Næringslivet må anerkjenne helse- og miljøkonsekvensene av å bruke farlige miljøgifter og snarest slutte med dette.

Opphopning av miljøgifter i naturen er nå en av de største miljøutfordringene vi står overfor.  Fluorkarboner (PFAS) er den stoffgruppen som miljømyndigheter og forskere verden over er mest bekymret for akkurat nå. Fluorkarbonene er påvist i luft, vann, dyr, planter og mennesker over hele verden. Fluorkarboner er blant de minst nedbrytbare stoffene vi kjenner til. Når de først havner i miljøet, blir de ikke borte.  

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et mål som Stortinget har vedtatt om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. Vi kommer ikke til å nå dette målet hvis ikke det tas grep nå.  

Framtiden i våre hender krever at regjeringen: 

  • jobber for et forbud i EU mot produkter som inneholder miljøgiftige fluorkarboner (PFAS) 

  • innfører en høy avgift på produkter som inneholder miljøgiftige fluorkarboner her hjemme frem til et EU-forbud er på plass 

Framtiden i våre hender krever at næringslivet: 

  • stanser salget av produkter som inneholder fluorkarboner (PFAS) 

Derfor vil vi ha et EU-forbud: 

Vi må fase ut bruken av alle miljøfarlige stoffer. Et forbud er det sterkeste og mest effektive virkemiddelet vi har. Jo flere som omfattes av et forbud, desto mer effektivt. Et forbud mot produkter som inneholder miljøgiftige fluorkarboner i hele EU vil ha enorm effekt, trolig også utenfor EU.  

Sverige og Tyskland har nylig levert inn et forslag om å forby om lag 200 fluorkarboner. Norge må jobbe aktivt for at dette blir vedtatt så fort som mulig, og for at det skal omfatte langt flere av stoffene i gruppa. Det finnes flere tusen forskjellige fluorkarboner, og trolig utvikles det stadig nye.  

I tillegg er Norge med i EUs kjemikalieregelverk og har en rekke andre forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Det gjør at det mest sannsynlig ikke er mulig for Norge å innføre et eget forbud mot disse stoffene uten å bli dømt i EFTA-domstolen. 

Derfor vil vi ha en avgift: 

Det vil ta lang tid å få på plass et forbud i EU. For eksempel kommer det til å ta seks år fra Norge og Tyskland foreslo å forby en farlig miljøgift (PFOA) i 2014 til forbudet trer i kraft i 2020. Men vi kan ikke fortsette å spre miljøgifter frem til et forbud er på plass, derfor må norske politikere gjøre noen tiltak på hjemmebane. PFOA-forbudet vil dessuten bare omfatte en liten andel av fluorkarbonene, og det trengs tiltak for å få ned bruken av hele stoffgruppen. 

Dersom en avgift er høy nok og det finnes miljøvennlige alternativer for produsentene, kan den ha like god effekt som et forbud. Norge har i dag avgift på to miljøgifter (Trikloreten og Tetrakloreten), og ifølge Miljødirektoratet har dette ført til en reduksjon i bruken på henholdsvis 80 og nesten 100 prosent. 

Det juridiske handlingsrommet til å innføre en nasjonal avgift uten å komme i konflikt med EU-lovgivning er trolig også langt større. 

Behov for informasjon 

Det er åpenbart at forbrukerne må ha rett til å få vite på en enkel måte om et produkt de kjøper inneholder en farlig miljøgift. I tillegg er informasjon om innholdet av miljøgifter avgjørende for muligheten til å kreve inn en avgift på produkter som inneholder miljøfarlige stoffer. Derfor mener vi også at det må innføres påbud om innholdsdeklarasjon på produkter som inneholder miljøgifter. 

Derfor mener vi næringslivet må ta ansvar: 

Det er næringslivet som utvikler og tar i bruk miljøgifter i produkter og prosesser, og som har mulighet til å stoppe denne bruken i dag. Mens lover og andre reguleringer tar tid å få på plass, kan de som produserer og selger varer med miljøgifter trykke på stoppknappen mye raskere. Næringslivet har allerede en plikt til å erstatte helse- og miljøskadelige kjemikalier med mindre skadelige alternativer.  Ikke minst betyr dette at næringslivet har et ansvar for å sikre helse og miljø under produksjonen av varer.  Vi vet i dag nok om de skadelige konsekvensene av fluorkarboner til at næringslivet bør ta denne plikten på alvor og slutte å bruke denne stoffgruppen.  

 

Skriv under for en giftfri hverdag!

Krev strengere regulering av miljøgifter og at næringslivet slutter å bruke dem i forbrukerprodukter! Les mer.

Ditt navn *
Din e-post *
Jeg vil bli holdt oppdatert om saken.
Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 14-02-2018