Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Store samferdselsutbygginger ødelegger natur, beslaglegger matjord og gir økte klimagassutslipp. ((Illustrasjon: Shutterstock))

Et uansvarlig klimabudsjett

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er milevis unna det som trengs for å håndtere natur- og klimakrisen.
Store samferdselsutbygginger ødelegger natur, beslaglegger matjord og gir økte klimagassutslipp.((Illustrasjon: Shutterstock))
Store samferdselsutbygginger ødelegger natur, beslaglegger matjord og gir økte klimagassutslipp.((Illustrasjon: Shutterstock))
Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er milevis unna det som trengs for å håndtere natur- og klimakrisen.

Årets budsjett fører til større klimakutt enn fjorårets. Regjeringen øker satsningen på jernbane, kollektiv sykkel og gange, og endelig får vi i det minste ett anlegg for karbonfangst og lagring i Norge. Dette er viktig og riktige grep, men samlet sett er det milevis unna det som trengs i håndteringen av klimakrisa.

I følge FN må verdens klimagassutslipp halveres innen 2030 for å unngå global temperaturøkning på over 1,5 grader. I regjeringens egne framskrivninger i statsbudsjettet for 2021, vil Norge norske utslipp kuttes med 21 % innen 2030 dersom alle dagens klimatiltak videreføres. Det er ikke en klimapolitikk som monner.

Store samferdselsutbygginger ødelegger natur, beslaglegger matjord og gir økte klimagassutslipp. Gjennom koronakrisen har vi lært oss nye måter å samarbeide på som har redusert trafikken vår. Kanskje trenger vi ikke like mye infrastruktur i framtida og dermed kan vi spare naturen for store utbygginger. Det er positivt at statsbudsjettet legger opp til at både jernbanen og kollektivtransporten får økte bevilgninger neste år, men vi forventer en mer helhetlig omprioritering av investeringene i samferdsel. Vi må ta naturen vår på alvor, da må vi i større grad ta vare på og utnytte den infrastrukturen vi allerede har.

Behov for å få folk med

Vi forventet at regjeringen hadde lært av sin krisehåndtering det siste året, og at de hadde fått med seg at stadig flere nordmenn ønsker kraftigere klimagrep. Folk må med! Dessverre glemmer de det i håndteringen av klimakrisa. Her er det forsvinnende få nye tiltak som gjør at det vil lønne seg for folk å bli med på klimadugnaden det neste året, og ta miljøvalg i hverdagen sin.

Vi trenger en grønn skatte- og avgiftsreform som stimulerer til klimavennlig næringsaktivitet og gjør det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg. Det må lønne seg for folk å velge miljøvennlige transportmidler, spise mer plantebasert og redusere forbruket.

Derfor er det bra at regjeringen varsler at den vil legge til rette for utviklingen av lavutslippsteknologi i luftfarten ved å kutte i flypassasjeravgiften på lav- og nullutslippsfly. Dette er en forsiktig start, men det haster med kraftigere tiltak. Enn så lenge er faktisk trafikkbegrensning det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre for å kutte utslippene fra luftfarten.

Vi må komme i gang med Klimakur 2030

I vår la Miljødirektoratet frem sin helhetlige tiltakspakke for å klare å halvere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor fra 2021 til 2030. Skal vi nå målet, må vi lykkes med alle tiltakene. Hvis vi dropper noen, eller kommer for sent i gang, må vi ta det igjen på andre områder.

Regjeringen har fortsatt ikke lagt frem sin varslede klimaplan som skal følge opp Miljødirektoratets arbeid. Men vi må like fullt komme i gang med tiltakene i 2021. Skal vi lykkes med alle tiltakene i Klimakur, trenger vi også å ha med både folk og kommuner. Gitt den store etterspørselen etter tilskudd til klimaprosjekter fra kommunene, og den krevende situasjonen landets kommuner står i som følge av korona-pandemien, fremstår regjeringens videreføring av Klimasats-ordningen for kommunene med 100 millioner til nye prosjekter som puslete. Vi er bekymret for kommunenes muligheter til å ta helt nødvendige klimagrep for å lykkes med klimamålene.