Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Arbeidere på jernbaneanlegg

Felles krav for en grønn omstart

Aktører fra fagbevegelsen, bondebevegelsen og miljøbevegelsen har gått sammen om ti krav til de politiske partiene som frem til våren skal jobbe med hva slags politikk de skal gå til valg på neste høst.

Klimavennlige transportprosjekter må prioriteres framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål. (Foto: M Barratt / Shutterstock.com)
Klimavennlige transportprosjekter må prioriteres framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål. (Foto: M Barratt / Shutterstock.com)

Aktører fra fagbevegelsen, bondebevegelsen og miljøbevegelsen har gått sammen om ti krav til de politiske partiene som frem til våren skal jobbe med hva slags politikk de skal gå til valg på neste høst.

I løpet av de neste ti årene skal Norges klimagassutslipp mer enn halveres. Norske klimagassutslipp går ned, men takten må økes betydelig for at vi skal nå målet om 55 prosent kutt innen 2030. Det tar tid fra tiltak blir iverksatt til det gir utslippskutt som monner. Samtidig må klimatiltakene gi grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting over hele landet. Arbeidsplasser i olje- og gassnæringen må erstattes av nye grønne jobber som følge av redusert oljeproduksjon i årene som kommer.

Undertegnede fagforeninger, miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner står samlet om de følgende kravene som vil bidra til utslippskutt og sysselsetting. Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode.

1. Grønn skatte- og avgiftsreform: Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg. 

2. Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.  

3. Bærekraftige offentlige innkjøp: Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.

4. Norge i verden: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.  

5. Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og gjennomfør en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren.

6. Jordbruk: Prioriter økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.

7. Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten. 

8. Transport: Prioriter samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.

9. Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.  

10. Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Disse er med:

 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Fagforbundet
 • Fagforbundet Ung
 • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Forum for utvikling og miljø
 • Framtiden i våre hender
 • Greenpeace
 • Handel og kontor
 • Natur og ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Tjenestemannslag