Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondets troverdighet står på spill

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har sendt et brev med kritiske spørsmål til Stortingets finanskomite før høringen om Tangen-ansettelsen.

Med et enormt fond som forvaltes på vegne av hele befolkningen, kommer det et stort ansvar. Norges Bank må vise at de er bevisst dette store ansvaret. (Foto: Andre Clemetsen/Norges Bank)
Med et enormt fond som forvaltes på vegne av hele befolkningen, kommer det et stort ansvar. Norges Bank må vise at de er bevisst dette store ansvaret. (Foto: Andre Clemetsen/Norges Bank)

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har sendt et brev med kritiske spørsmål til Stortingets finanskomite før høringen om Tangen-ansettelsen.

– Oljefondet tilhører Norges befolkning. Den demokratiske forankringen og etiske profilen til Oljefondet står nå på spill, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, som er én av organisasjonene som har sendt brevet.

I brevet sier organisasjonene at de ulike problemene ved ansettelsen, både isolert og samlet, er alvorlige.

– Opplysninger som har kommet fram i saken om bruk av skatteparadiser, uklare bindinger og manglende åpenhet, gjør at tilliten til forvaltningen av fondet blir svekket, skriver de i brevet.

De mener at ansettelsen av Tangen og prosessen rundt ansettelsen, ikke er i tråd med de etiske og demokratiske prinsippene oljefondet er bygget på.

– Det etterlatte inntrykket er at det er mange spørsmål som står ubesvarte før høringen. Ansettelsesavtalen gir uklare bindinger, svekker fondets troverdighet, og trygger ikke tilliten, mener organisasjonene.

Brevet er undertegnet av:

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge

Hege Skarrud, leder i Attac Norge

Julie Rødje, leder i Spire

Åsa Paaske Gulbrandsen, daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for utvikling og miljø

Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker

 

Åpent brev om bekymringer knyttet til ansettelsen av daglig leder i NBIM

Undertegnede organisasjoner ønsker med dette brevet å uttrykke vår støtte til Representantskapet i Norges Banks vurderinger knyttet til ansettelsen av daglig leder i NBIM. I tillegg ønsker vi å belyse vårt syn på konsekvensene dette kan få for forvaltningen av og troverdigheten til fondet. Vi er også bekymret for hva prosessen gjør med tilliten til fondet, blant annet hos Norges befolkning. Vi håper at komitéen vil søke å få svar på disse bekymringene under den åpne høringen 10. august.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og måten det administreres på har lenge vært en kilde til engasjement og stolthet for nordmenn. Politikerne har organisert SPU slik at det kommer folket til gode, sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. Dette, og dermed også vår tillit til SPU som en ansvarlig aktør, står nå på spill grunnet ansettelsen av Nicolai Tangen, og prosessen rundt ansettelsen.

Det er med stor bekymring vi har fulgt ansettelsesprosessen, avsløringene i pressen, og Norges Banks svar. Bekymringen økte ytterligere etter å ha lest brevet datert 11. juni fra Representantskapet i Norges Bank adressert til Hovedstyret i samme bank og er ikke blitt mindre etter de siste dagenes avsløring om at Norges Bank har endret sitt etiske regelverk som forbød interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

Bruk av skatteparadiser

Vi merker oss at Representantskapet mener at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadis fortsatt er en gjenstående problemstilling og deler deres forventning om at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet skal ligge til grunn for Tangens private økonomiske interesser. Sivilsamfunnet i Norge har lenge arbeidet mot bruken av skatteparadiser, og norske myndigheter har hatt en pådriverrolle internasjonalt for åpenhet. Utbredt bruk av skatteparadiser truer velstand og rettferdige konkurransevilkår, hindrer økonomisk utvikling og bidrar til å øke forskjeller. Ansettelsesavtalen er betinget av at trust-avtalen på Jersey oppløses, men det er fortsatt uklart om dette er mulig. Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadis er en gjenstående problemstilling. Tangen og Olsens uttalelser om bruk av skatteparadiser svekker Norges Banks troverdighet i kampen mot skatteparadiser og bryter med forventningsdokumentet om skatt og åpenhet.

Hvordan skal Norges Bank gjenreise troverdighet i arbeidet mot skatteparadiser, i tråd med norsk politikk og NBIMs eget forventningsdokument?

Uklare bindinger

Representantskapet konstaterer i sitt brev at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak utover de eksisterende. Dette er bekymringsverdig. Vi vil også påpeke at Tangen selv på pressekonferansen i april, da det ble klart at Norges Bank ville innstille ham som leder for NBIM, sa at alle hans bånd til hans selskaper skulle brytes. Hverken han eller Norges Bank opplyste om at Tangen hadde satt som betingelse for å gå inn i åremålsstillingen, at han skulle kunne beholde dette eierskapet. Misvisende opplysninger fører offentligheten bak lyset, og vi opplever dette som et grovt tillitsbrudd.

Norges Bank flyttet tilsynelatende etiske grenser for å gi Tangen en løsning som lar ham beholde store eierandeler i AKO Capital og eliminere tvil om interessekonflikter. Kan Stortinget og befolkningen forøvrig stole på at Norges Bank har eliminert alle kilder til reell interessekonflikt og annen usikkerhet vedrørende skillet mellom private interesser og arbeidet med SPU?

Tillit til forvaltningen av fondet

Med et enormt fond som forvaltes på vegne av hele befolkningen, kommer det et stort ansvar. Representantskapet skriver at tiltredelsen for en ny daglig leder bør skje på en måte som opprettholder høy tillit i befolkningen og blant internasjonale markedsaktører. Derfor forventer vi at en slik prosess og ansettelse er ryddig. Da det ikke har vært tilfellet, undergraver prosessen de etiske og demokratiske prinsippene som ligger til grunn, og som har gjort SPU til det fondet er i dag. Vi i sivilsamfunnet og befolkningen for øvrig er avhengige av å ha tillit til ledelsen i SPU og forvaltningen av fondet i sin helhet. Det er av avgjørende betydning at ansettelsen av fondets leder er i tråd med prinsippene som gjelder for forvaltningen, og at Norges Bank er bevisst det store ansvaret de har overfor de grunnleggende demokratiske prinsippene som ligger til grunn for hele forvaltningen av fondet. Det etterlatte inntrykk er at regler har blitt omgått eller endret i forbindelse med denne ansettelsen. Den tvilsomme ansettelsesavtalen gir uklare bindinger og trygger ikke tilliten.

Sentralbanklovens stadfesting av Norges Banks uavhengighet fra politisk styring gjelder ikke for forvaltningen av SPU. Tvert imot bygger forvaltningen av fondet på et eget mandat og oppdragsgiveren er derfor avhengig av å ha tillit til de som skjøtter ansvaret.

Hvordan skal Norges Bank kunne skape tillit til Tangens arbeid og rolleforståelse etter disse avsløringene?

De ulike problemene ved ansettelsen har blitt belyst av Representantskapet og i den offentlige debatten. De er isolert sett alvorlige nok til at ansettelsen må revurderes. Stortingets ansvar er ikke å vurdere disse enkeltdelene isolert, men å se på helheten av alle disse elementene opp mot forvaltningen av SPU og behovet for tillit i det norske folk. Vi setter stor pris på at det er innkalt til en åpen stortingshøring om ansettelsesprosessen 10. august og forventer at denne benyttes til å undersøke om det er mulig å gjenreise tilliten til Tangen. NBIM trenger en leder som kan sikre forvaltningen av det norske folks penger på en forsvarlig og god måte, som har bred tillit og troverdighet og som respekterer og inkorporerer de demokratiske og forvaltningsmessige prinsippene som ligger til grunn for fondets suksess.

Undertegnede organisasjoner vil på bakgrunn av dette be finanskomiteen benytte høringen til å få svar på de bekymringene vi har uttrykt og legge vurderingene fra Representantskapet til grunn.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!