Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise

Dette bør en grønn krisepakke inneholde

Tiltakene som skal hjelpe økonomien i krisen vi nå er inne i, må både holde hjulene i gang og bidra til langsiktig bærekraftig samfunnsutvikling. Her er våre forslag.

Vi trenger å stimulere økonomien og samtidig bringe oss nærmere å nå klimamålene.(Foto: Renate Madsen/Framtiden i våre hender)
Vi trenger å stimulere økonomien og samtidig bringe oss nærmere å nå klimamålene.(Foto: Renate Madsen/Framtiden i våre hender)

Tiltakene som skal hjelpe økonomien i krisen vi nå er inne i, må både holde hjulene i gang og bidra til langsiktig bærekraftig samfunnsutvikling. Her er våre forslag.

Nå rammes Norge og verden av koronaepidemien. Epidemien har store globale konsekvenser for helse, økonomi og samfunn. Samtidig står vi overfor en eskalerende natur- og klimakrise.

Om ni år og åtte måneder skal Norges og verdens klimagassutslipp være halvert. I tiden fremover vil det være et enormt behov for å stimulere og opprettholde norsk økonomi, samt å skape trygghet for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivere.

Framtiden i våre henders hovedanliggende er at tiltakene som nå innføres kombinerer hensynet til å holde hjulene i gang og langsiktige bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling. I krisen finnes det muligheter til å stake ut en ny retning for grønne arbeidsplasser i Norge. I en tid med mindre rom for investeringer i klimatiltak i privat sektor er det avgjørende at staten tar en aktiv rolle.

Som et minimum må motkonjunkturtiltakene som nå innføres ikke skape store, langsiktige negative konsekvenser for mennesker og miljø. Av motkonjunkturtiltak vi fraråder, er:

 • Store, forurensende veiprosjekt.
 • Nybygg der det hadde vært mulig å rehabilitere eller vedlikeholde bygningsmassen.
 • Ukritiske offentlige innkjøp uten krav til sirkularitet, eller andre klima- og miljøkrav. Offentlige innkjøp bør følge Difis veileder for sirkulære anskaffelser.

En samlet norsk miljøbevegelse har spilt inn felles forslag til økonomiske tiltak. Det kan du lese her.

Framtiden i våre hender foreslår her en liste med motkonjunkturtiltak som vil stimulere økonomien og samtidig bringe oss nærmere måloppnåelse i klimapolitikken. Vi foreslår ikke en helhetlig pakke – dette er mer som en smørbrødliste å regne.

Jernbane

 • Krisehjelp til togoperatørene med tilstrekkelige kompensasjonsordninger for tapte billettinntekter.
 • Rask og vesentlig oppskalering av midlene til vedlikehold, fornyelse, elektrifisering og klimatilpasning av jernbanen. Vurdering av om Norge bør bygge opp igjen egen teknologisk kompetanse på bygging, ombygging og reparasjon av togmateriell for å øke robustheten i jernbanen og sikre nye næringer.
 • Oppskalering av godstiltak på jernbane hvor man jobber strekningsvis for best effekt av tiltakene.
 • Sikre finansiering til godsselskapene for ombygging av togsett tilpasset ERTMS.
 • Rask utbygging av internettdekningen på hele jernbanenettet.
 • Forsér bestillingene av togmateriell og sovevogner gjennom Norske Tog.
 • Gi Entur mandat og finansiering til å jobbe for å utvikle billettbestillingsløsninger for togbilletter mot Europa.

Luftfart

 • Utrede ny organisering av luftfarten i Norge for å sikre nødvendig investering i, kompetansebygging om og innfasing av elfly. Staten kan gå aktivt inn og bestille utvikling av elfly til bruk på en utvidet ordning med anbudsruter i Norge á la modellen til Norske Tog. Flyene leases ut til bruk på anbudsrutene.
 • Når den akutte krisen er over, blir det viktig å stille krav til flyselskapene om å sikre anstendige arbeidsforhold og å unngå økende klimagassutslipp. Avgiftene for luftfarten må gjeninnføres, men flypassasjeravgiften bør innrettes slik at den gir større effekt i å begrense lange og forurensende reiser og skåner distriktsrutene i noen grad. Lufthavnavgiftene må innrettes slik at de favoriserer fly med lav CO2-intensitet.

Kollektivtransport og kommunal bil- og maskinpark

 • Kollektivtrafikken er avhengig av billettinntekter, og lider stort under krisetiltakene. Det er avgjørende å redde kollektivtrafikkaktørenes likviditet og gi full kompensasjon for inntektsbortfallet selskapene nå opplever.
 • Støtteordning gjennom Klimasats til kommunale og fylkeskommunale satsninger på nullutslipps- eller hybridfarkoster i ferje- og båtsamband, samt nullutslippskjøretøy i offentlig bilflåte og maskinpark.

Bygg og anlegg

 • Ferske Enova-midler til støtteordninger for energieffektivisering av bygg.
 • Økte tilskudd gjennom Klimasats til kommuner som ønsker å stille krav til nullutslippsteknologi på anleggsplasser og sirkulære materialvalg i byggeprosessen.

Energi

 • Støtteordninger gjennom Enova til å få mer lokal kraft og energiproduksjon i boligmassen. Dette stimulerer kompetansemiljøer og produsenter innenfor varmepumpeteknologi, solenergiteknologi og batteriteknologi.
 • Storsatsing gjennom Klimasats på kommunale og fylkeskommunale midler til ladeinfrastruktur og landstrømanlegg for biler, nyttekjøretøy, hurtigbåter, ferjer og annen skipstrafikk.
 • Storsatsing på havvind gjennom konsekvensutredning og utlysning av området for utvikling av havvindprosjekt. Utvikling av finansieringsordninger for havvindsprosjekt for å sikre lønnsomhet og forutsigbarhet.
 • Regjeringen må komme med en investeringsbeslutning om fangst og lagring av CO2 fra Norcem i Brevik og Fortum Oslo varme.
 • Framdriftsplan for karbonfangst og -lagring for BIR i Bergen og avfallsforbrenningsanlegget i Trondheim, i tråd med Klimakur 2030.

Bærekraftig matproduksjon

 • Tilføre Innovasjon Norge utlysningsmidler til oppskalering og industrialisering av alternative fôrråvarer i norsk matproduksjon, basert på alger, trevirke og andre sidestrømmer.

Bøndene i grøntsektoren har akutt behov for sesongarbeidskraft, og trenger visshet om at de kan belage seg på denne arbeidskraften snarest. Derfor trengs følgende tre tiltak:

 • Ny tariffavtale i jordbruksnæringen (avtale 525) mellom NHO og LO, med det formålet å bedre satsene i næringa, slik at folk kan flyttes fra permittering i NAV til inntektsbringende arbeid i jordbruket.
 • Utvida driftskreditt for å dekke bøndenes økte arbeidskostnader med ny tariffavtale.
 • Justerte avtalepriser over jordbruksforhandlingene for å sikre bedre lønnsomhet for norsk grøntsektor.

Handel og tjenesteytende sektor

 • Tilby virkemidler og stimulering til tjenesteytende næringer, som direktekompensasjon og innovasjonsmidler.
 • Fjern moms på reparasjon av forbruksvarer.
 • Tilby innovasjons- og omstillingsmidler til varehandel som ønsker omstilling i retning av mer sirkulære praksiser eller tjenesteyting.
 • Hjelpepakke til å bygge opp norsk, kortreist reiseliv med kriterier om bærekraft.