Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny velgerguide hjelper deg å stemme klimavennlig

Vil du vite mer om hvilke stortingskandidater og partier som har den mest ambisiøse klimapolitikken? Sjekk http://100prosentfornybar.no/ 

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Vil du vite mer om hvilke stortingskandidater og partier som har den mest ambisiøse klimapolitikken? Sjekk http://100prosentfornybar.no/ 

Framtiden i våre hender og Zero lanserte Onsdag 7.juni kampanjen 100% fornybar. (Se opptak av lanseringen på kulturhuset i Oslo her). På nettsiden kan du sjekke hva kandidatene svarer, og hvem du bør stemme på, for å få den mest klimavennlige politikken de neste fire årene. Der kan du også gå inn og gi «din» førstekandidat ris eller ros, og oppfordre han eller henne til å svare, eller høyne ambisjonsnivået for klimapolitikken hun vil føre hvis hun får din stemme.

Fra ord til handling

Norske politikere er flinke til å sette ambisiøse klimamål og legge langsiktige planer for å få klimagassutslippene ned. Å faktisk vedta politikk som kutter utslippene og gjør at vi når målene, er de ikke like flinke til.

100% fornybart innen 2040

For å begrense klimaendringene og holde temperaturendringene godt under 2 grader, må verden fase ut all bruk av fossil energi. Da trenger vi politikere som tør å gjennomføre tiltak som faktisk virker og som vil gjøre Norge 100% fornybar. Vi har derfor utformet ti krav (se faktaboks) som vi mener må på plass allerede i neste stortingsperiode for å gjøre Norge 100% fornybart innen 2040.

Med støtte fra alle ungdomspartiene med unntak av Unge Høyre og FPU, og fra organisasjonene Changemaker, SPIRE og Natur & Ungdom har vi utfordret førstekandidatene i de ni største partiene i alle 19 fylker til å forplikte seg til å jobbe for disse vedtakene hvis de får plass på stortinget i den kommende stortingsperioden.

Ti krav

De ti kravene vi har utfordret førstekandidatene på er alle vesentlige for å få til en full utfasing av fossil energi og produksjon i Norge. Samtidig har vi et krav som omfatter investeringene i et av verdens største pensjonsfond, det norske oljefondet. Tiltakene er konkret rettet inn mot kommende stortingsperiode.

Halvparten av kravene handler om transportsektoren, hvor potensiale for kutt i co2-utslipp er stort. Kravene handler om å gjøre henholdsvis kollektivtrafikken (buss og tog), maritim transport med båter og skip, tungtransport, personbiler og flytrafikk fossilfrie så snart som mulig.

Mye av denne utviklingen er allerede i gang, for eksempel er elektriske busser i ferd med å bli et vanlig syn i flere europeiske byer. Men det er viktig å få på plass krav til utslipp i anbudene. Dersom alle norske busser går over til strøm eller biogass, kan det kutte hele 640.000 tonn co2 i året.

Et annet eksempel er sjøfarten, som står for 2,8 millioner tonn av våre årlige co2-utslipp. Her går Norge foran globalt, og i år startet verdens første elektriske ferge i rutetrafikk på Sognefjorden.

Bioplast og mindre oljeleting

Innenfor de andre kravene finnes det også løsninger allerede, men for å få det til å skje raskere må vi ta nye og flere virkemidler i bruk.

For eksempel kan utslippene fra byggeplasser reduseres med nær 500.000 tonn co2 i året, blant annet ved å sette krav til dette i offentlige anbud. Industrien står for nær en femtedel av de nasjonale utslippene, og her trengs raskere utvikling av teknologien til blant annet karbonfangst og -lagring.

Det finnes allerede fornybare løsninger som kan erstatte de fleste typer fossil plastemballasje, men da må avgiftene endres slik at det ikke lønner seg å bruke plast laget av olje fremfor andre råstoff.

Da oljefondet i 2015 trakk seg ut av kull, var det et viktig signal til resten av verden. Å flytte en større del av investeringene til fornybar energi, vil ha stor effekt siden karbonavtrykket til olje- og gassaksjene oljefondet eier i dag er på hele 41,6 millioner tonn co2. Det er dessuten store muligheter for stabil og god avkastning gjennom investeringer i fornybar energi, der det er et stort behov for mer kapital.

Vi mener også at de mest fornybare stortingskandidatene må stemme mot ny leting etter olje og gass på norsk sokkel, ettersom store deler av olje- og gassreservene må bli i bakken om vi skal greie å nå togradersmålet.

Hva kan vi oppnå:

Innenfor alle sektorer finnes både store og små muligheter til å kutte utslipp nå. Men politikerne kan ikke fortsette å sette ambisiøse mål og legge langsiktige planer uten å gjennomføre konkrete tiltak.

Høstens valg blir det første stortingsvalget etter at Norge sluttet seg til Parisavtalen i november 2016. Nå kan velgerne avgjøre om vi skal følge opp forpliktelsene, ved å stemme på de politikerne som vil jobbe for de viktigste konkrete tiltakene for et 100% fornybart Norge.

Her er spørsmålene og temaene kandidatene har svart på:

100% fornybar kollektivtrafikk

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som øker kollektivandelen og sikrer at all kollektivtransport er fossilfri innen 2025.

100% fornybare skip:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som gjør at alle ferger og hurtigbåter elektrifiseres, og at det utvikles utslippsfrie skip i alle kategorier innen 2030.

100% fornybar tungtransport:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for støtteordninger, avgifter og krav som gjør batteri, hydrogen, biogass og bærekraftig biodrivstoff attraktivt nok til at all tungtransport er fornybar i 2030.

100% fornybare fly:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for virkemidler som bidrar til innfasing av fornybare løsninger i luftfarten og redusert flytrafikk.

100% fornybare anleggsplasser:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for krav om at alle anleggsplasser skal være fossilfri innen  2025, og være utslippsfrie der det er mulig.

100% fornybare biler:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for avgiftsendringer som hvert år gjør utslippsfrie biler mer konkurransedyktige, og lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025.

100% fornybar industri:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som sørger for at det gjennomføres prosjekter med lav- og nullutslippsløsninger innen alle industrigrener, i løpet av stortingsperioden.

100% fornybar plast:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for avgift på fossil plast som gjør at plast laget av bærekraftig bioråstoff og resirkulert plast blir lønnsomt, og tiltak for å doble gjenvinningsgraden av plast innen 2025.

100% fornybart oljefond:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for at alle oljefondets energiinvesteringer skal være i selskaper med betydelig overvekt av fornybar energi innen 2025.

100% fornybar energieksport:

Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme mot utdeling av nye letelisenser for olje og gass på norsk sokkel.

Les mer på http://www.100prosentfornybar.no/