Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

På et punkt er jeg enig med Siv Jensen og Oljefondets leder, Yngve Slyngstad (bildet): Fondet skal ikke være et instrument for skiftende politiske vinder.

Etikk, takk!

Denne uken kan ti års arbeid for etikk i oljefondet legges i grus.

På et punkt er jeg enig med Siv Jensen og Oljefondets leder, Yngve Slyngstad (bildet): Fondet skal ikke være et instrument for skiftende politiske vinder.
På et punkt er jeg enig med Siv Jensen og Oljefondets leder, Yngve Slyngstad (bildet): Fondet skal ikke være et instrument for skiftende politiske vinder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Denne uken kan ti års arbeid for etikk i oljefondet legges i grus.


Fredag 4. april fremlegges stortingsmeldingen om forvaltingen av Oljefondet. Fondet ble nylig evaluert av et eget utvalg bestående av utenlandske eksperter. Så langt er det mest radikale forslaget at det etiske rådet bør legges ned og arbeidet med etikk flyttes til Norges Bank.

Videre går debatten i retning av at det skal bli mer åpenhet på overordnet nivå. Pussig nok er det ingen anbefaling om hvilke selskaper det føres dialog med. Begrunnelser for å utelukke selskaper skal ikke offentliggjøres. Samtidig som utvalget dermed foreslår å svekke åpenheten om hvordan enkeltselskaper følges opp, anbefaler utvalget å flytte etikkrådets arbeid til forvalterne som har ansvar for å maksimere profitt.

Vanskelig uten åpenhet

Velger Finansdepartementet å lytte til disse rådene, svekkes den nødvendig uavhengigheten mellom hensynet til etikk og hensynet til profitt. Det vil bli umulig for journalister og sivilsamfunn å vite hva som gjøres overfor selskaper som bryter menneskerettighetene eller bidrar til alvorlig miljøødeleggelse. At begrunnelser for uttrekk ikke offentliggjøres, vil være et stort tap for norske og internasjonale organisasjoner og myndigheter i en rekke land.

Finansminister Siv Jensen har en mulighet til å gjøre Oljefondet til et redskap for klimaet, snarere enn en drivkraft for økende klimaødeleggelser.

Det er en trist utvikling når vi vet at fondets begrunnelser for uttrekk er brukt i saker hvor multinasjonale selskaper har vært i konflikt med marginaliserte grupper. Det er også grunn til å tro at den nye modellen vil føre til færre uttrekk, ettersom profitthensyn og etiske hensyn blandes. Som konsekvens av disse anbefalingene vil selskaper som bryter våre etiske retningslinjer risikere mindre og bli vanskeligere å påvirke til endring.

Finansminister Siv Jensen har en mulighet til å gjøre Oljefondet til et redskap for klimaet, snarere enn en drivkraft  for økende klimaødeleggelser. Jensen stemte for de etiske retningslinjene i 2004 og var da med på å sikre en enstemmig forvaltning av fondet.

Jensen vil legge frem et forslag til utvidelse av miljømandatet sammen med beslutningen om etikkrådet. Hun skal sette av mer penger til miljørettede investeringer og gjøre en vurdering av om det skal investeres i unoterte selskaper og grønn infrastruktur. Vi håper at dette gjøres på en måte som både er finansielt velbegrunnet og på en måte som kan bidra til at mer penger kanaliseres til fornybar energi verden over.

Alt kan ikke utvinnes

Hva er problemet med å investere i kull og olje? For å unngå katastrofale klimaendringer må den pågående globale oppvarmingen begrenses til to grader. Derfor kan ikke alle forekomster av fossil energi utvinnes. Verdens energiselskaper eier i dag tre til fem ganger mer olje, kull og gass enn det som kan hentes opp og brennes.

På et punkt er vi imidlertid enig med Siv Jensen og Oljefondets leder, Yngve Slyngstad. Fondet skal ikke være et instrument for skiftende politiske vinder. Oljefondet er et finansielt verktøy, underlagt strenge politiske rammer. Dette har ikke truet fondets finansielle status. De politiske føringene har vært forvaltet profesjonelt av etikkrådet og Norges Bank.

Men det var ikke banken som tok initiativ til en slik politisk styring av fondet, og det er ingen grunn til å forvente at banken kommer til å ivre for nye og enda mer fremtidsrettede politisk styring av fondet. Derfor er det viktig at politikerne ikke lar seg overbevise av forvalterne om at de selv er i stand til å ta de langsiktige hensynene. Det er politikernes oppgave å se frem i tid og gjøre det som er nødvendig for å sikre en etisk og klimavennlig forvaltning av fondet.

Vi ser frem til at Finansminister Siv Jensen innfører neste generasjons etikk. Fredag blir i så måte en milepæl for denne Regjeringen.

Dette blogginnlegget har også stått på trykk i Stavanger Aftenblad.