Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sparing demper forbruksveksten

Forbruket fortsetter å vokse, men veksten er relativt lav sammenlignet med tidligere år. Vi sparer mer. Likevel blir det flere og flere biler per husholdning, og vi flyr som aldri før.
Vi sparer mer, men flyr også mer. Bilparken økte mer enn befolkningsveksten, hvilket betyr at det er flere biler per husholdning.
Vi sparer mer, men flyr også mer. Bilparken økte mer enn befolkningsveksten, hvilket betyr at det er flere biler per husholdning.
Forbruket fortsetter å vokse, men veksten er relativt lav sammenlignet med tidligere år. Vi sparer mer. Likevel blir det flere og flere biler per husholdning, og vi flyr som aldri før.

Transporten som øker mest er flyreiser til og fra utlandet. 2012 var ikke noe unntak, da charterreisene til utlandet økte med 11,7 % og reisene med rutefly økte med 5,0 %. Utenriks luftfart er ikke omfattet av drivstoffavgift.I 2012 økte forbruket vårt i forhold til i 2011, men veksten er ikke så kraftig som den var på midten av 2000-tallet. Transportsektoren er den som står for den kraftigste veksten; bilparken øker fremdeles mer enn befolkningen. Flytrafikken fortsetter sin skyhøye vekst, og det er flyreiser til utlandet som øker mest.
Andre deler av forbruket som preges av høy vekst er salget av møbler og bærbare datamaskiner. Salget av leker er på vei opp igjen etter et jevnt fall fra toppimportåret i 2007.

Det private forbruket i Norge økte med 3,0 % i 2012, forbruket per person med 1,7 %. Det var noe mer enn året før, men er fortsatt lavere enn hva trenden har vært siden 1990. Husholdningene hadde en betydelig inntektsvekst i 2012, men siden 2006 har det vært en tendens til at de de sparer noe mer av inntektene. Sparingen økte også i 2012.

De områdene hvor forbruket vårt har størst miljøbelastning er enkelt sagt innenfor de tre B’ene: Bil, Biff og Bolig. Altså transport, mat og energiforbruk:

Bil: flere biler og ny rekord i flyreiser
Den motoriserte persontransporten innenfor Norge økte med 1,2 % i 2012, målt i personkilometer. Det var omtrent på linje med befolkningsveksten. Bilparken økte derimot med 2,8 %, og bilsalget i 2012 var det nest høyeste gjennom tidene. Antallet biler vokser altså raskere enn befolkningen. Bare siden 2005 har bilparken økt med vel en femtedel. Biltrafikken vokser nesten i takt med bilparken og siden 2005 har den økt med 18 %.

Transporten som øker mest er flyreiser til og fra utlandet. 2012 var ikke noe unntak, da charterreisene til utlandet økte med 11,7 % og reisene med rutefly økte med 5,0 %.Vi tilbakela da anslagsvis mellom 38 og 39 milliarder kilometer til og fra utlandet med fly. Det er fem ganger mer enn i 1990. Framtiden i våre hender har gjentatte ganger krevd at flytrafikken må pålegges miljøavgifter som monner. Nasjonalbudsjettet for 2014 øker mineraloljeavgiften på innenriks luftfart med ca 50 kr per tonn CO2. Utenriks er fortsatt fritatt for avgifter.

Flytrafikken er femdoblet siden 1990.

Biff: Kjøttforbruket økte noe
Matvareforbruket per person – målt i kalorier – har lenge vært ganske stabilt. Sammensetningen endrer seg derimot. Kjøtt er en av matvarene som belaster miljøet mest. Kjøttforbruket per person har økt med 49 % siden 1989 da det lå på 54 kg per person, til ca. 80,5 kg i 2012.
  • Salget av økologiske varer økte med 17 %
  • Importen av klær og sko falt
  • Importen av bærbare datamaskiner økte med 25 %
En positiv trend i matvareforbruket er derimot at salget av økologiske matvarer øker. I 2012 økte salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen med 17 %. Norge har fremdeles mye å lære av svenskene og danskene der andelen er henholdsvis ca. tre ganger høyere og seks ganger høyere. Dette skal Framtiden i våre hender gjøre noe med, og vi har derfor satt i gang kampanjen «Velg øko».

Bolig: areal og energiforbruk
Boligbyggingen økte i 2012 i takt med en befolkningsveksten. Arealet per person kan anslås til mellom 53-56 m2 i 2012. Det er størst i Europa.

Energibruken svinger med værforholdene – den økte markert i det kalde året 2010, men falt tilbake i 2011 som var et relativt varmt år. Tall for husholdningenes energibruk i 2012 viser at det steg med tre prosent. Noe kan skyldes gjennomsnittstemperaturen som var 1,4 grader lavere enn i 2011. Strømprisene var 20 % lavere i 2012 enn i 2011.

Importen av klær og sko falt
I 2012 ble det importert 72.400 tonn klær og 18.900 tonn fottøy. Det var hhv. 12 % og 16 % mindre enn året før, og et uvanlig markert fall for varegrupper der forbrukspilene ellers har pekt sterkt oppover. Regnet per person, var importen av klær i 2012 likevel 67 % større enn i 1990 og importen av fottøy 40 % større.

Ny rekord i møbelimporten
Importen av møbler og husholdningsartikler og av en lang rekke fritidsvarer har økt meget sterkt siden 1990.

I 2012 var det likevel bare mindre endringer (opp eller ned) i importen av de fleste vareslagene vi følger i denne rapportserien. Det kan likevel nevnes at importen av møbler, som har økt nesten uavbrutt siden 1990, satte ny rekord og nå er nesten firedoblet.

Bærbare datamaskiner
Én varegruppe der importen hittil har satt ny rekord med klar margin hvert år er bærbare datamaskiner. Det skjedde også i 2012, da importen økte med 25 % til 1,63 millioner maskiner. Utskiftningstempoet har ennå ikke tatt igjen det for mobiltelefoner, som det ble importert 2,75 millioner av, men nærmer seg.

# 1990 1995 20002005201020112012
Fjernsynsapparat 299 297 495566677602576
Radioapparat 618 879 844147410618351062
Video/DVD-apparat 24 147 275696484520463
CD-spillere 96 717 187134463123
Mobiltelefoner 48 513 12542574274626612752
Bærbare datamaskiner 148426102513011627

Leker
Importen av leketøy nådde en topp på 15.700 tonn 2007 og falt så fram til 2011, men trenden snudde i 2012 da importen økte med 10 % til 13.800 tonn. Det er dobbelt så mye som i 1990.


Norsk forbruk og miljøet

Framtiden i våre henders forskningsinstitutt gir for nittende gang ut rapporten "Norsk forbruk og miljøet". Rapporten ser på forbruksnivået i 2012 sammenlignet med tidligere år og på hvilke typer forbruk som medfører de største ressurs- og miljøbelastningene. Utslipp og avfallsproduksjon knyttet til forbruket blir belyst, og rapporten ser på enkelte økonomiske forhold og politiske initiativ som kan påvirke forbruksmønsteret.