Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Et klimavennlig oljefond

Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.
Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.


klimafondKlimakrisen er den største utfordringen verden står overfor i dag. Klimaendringene påvirker allerede samfunn og folk over hele kloden, og en rekke land har ikke økonomi til å tilpasse seg slike endringer. Grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, helse, livsopphold og mat, står på spill for milliarder av mennesker.

Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) er ett av de største pensjonsfondene i verden, takket være inntekter fra utvinningen av olje og gass. Samtidig har Norge som langsiktig investor et ansvar for ikke å investere i klimaødeleggelse.

Oljefondet har en portefølje som investeres svært bredt, og er en såkalt ”universell eier.” Universelle eiere kjennetegnes av at de har små eierandeler i hvert av selskapene, men eierskapet dekker til gjengjeld hele spekteret av økonomien. Det oppstår dermed en betydelig forbindelse mellom porteføljen og økonomien som helhet.

De fleste selskaper integrerer ikke miljørelaterte kostnader når de tar sine investeringsbeslutninger. Langsiktige miljøkonsekvenser av virksomheten som naturinngrep, utslipp av giftige stoffer eller klimagassutslipp, blir ikke systematisk innarbeidet. Kostnadene overføres til fellesskapet eller til andre
selskaper. Miljørelaterte kostnader overføres ikke minst til fremtidige generasjoner. Utgiftene som følger av miljøproblemer og klimaendringer, vil påvirke andre deler av investorenes porteføljer negativt, ettersom beholdningene dekker hele økonomien.

Oljefondet er investert på en måte som forhindrer oppnåelse av internasjonale målsettinger. Norge har sluttet seg til et mål om at økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal overstige to grader. Men investeringsprofilen til fondet er overeksponert i fossil sektor, noe som undergraver togradersmålet.

Denne rapporten viser hvordan oljefondet kan ta en rekke grep for å vri investeringene i en klimavennlig retning. Fra å investere passivt i status quo, kan Norges oljemilliarder være med på å snu utviklingen og fremme en økonomi som ikke er basert på fossil energi. Vi viser også hvordan fondet kan endre sin langsiktige investeringsprofil slik at det blir godt posisjonert dersom verden lykkes med å innføre gode klimatiltak, det vil si tiltak som begrenser den globale oppvarmingen til maksimum to graders økning.

Rapporten trekker frem eksempler fra fondsforvaltning hvor det brukes best-i-klassen filtrering, og hvor det settes klare mål for hvor stor andel av fondet som skal være miljørettede investeringer.

Videre tar vi opp behovet for mer åpenhet i eierskapsutøvelsen av fondet for å sikre kontinuerlig fremgang i disse spørsmålene.

Vi mener Norge kan og bør spille en viktig rolle internasjonalt gjennom sin forvaltning av oljefondet og ha beste investeringspraksis. Norge kan og bør ligge i front med en klimavennlig fondsforvaltning.

For å få til det har vi følgende hovedanbefalinger:

  • Klimahensyn må integreres som et grunnleggende premiss i forvaltningen av fondet.
  • Best-i-klassen filtrering må tas i bruk på hele eller deler av fondet.
  • Det må bli mulig å gjøre uttrekk av selskaper på grunnlag av høye klimagassutslipp
  • De miljørelaterte investeringene må økes drastisk
  • Det må bli mer åpenhet i eierskapsutøvelsen av fondet

Du kan lese hele rapporten her!