Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vokser på gull, sølv og konflikter

Oljefondets økte fortjeneste fra den latinamerikanske gruvesektoren går på bekostning av både menneskerettigheter og miljø, viser en ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Ved Tahoes gruve i Guatemala er situasjonen for øyeblikket svært spent, og myndighetene har innført unntakstilstand.
Francisco Tiul Tut fortviler over at huset hans blir revet til fordel for utbygging av et gruveprosjekt i El Estor i Guatemala, 2007. Foto: James Rodriguez / mimundo.org
Francisco Tiul Tut fortviler over at huset hans blir revet til fordel for utbygging av et gruveprosjekt i El Estor i Guatemala, 2007. Foto: James Rodriguez / mimundo.org
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets økte fortjeneste fra den latinamerikanske gruvesektoren går på bekostning av både menneskerettigheter og miljø, viser en ny undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Ved Tahoes gruve i Guatemala er situasjonen for øyeblikket svært spent, og myndighetene har innført unntakstilstand.

2012 er det nest beste året noensinne for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Aksjeporteføljen steg med 18 prosent i forhold til året før, og fondet har nå en verdi på godt over 4000 milliarder kroner.

Fortjenesten har imidlertid en bakside som vi merker lite til her hjemme. Blant selskapene som Oljefondet tjener godt på finner vi en rekke kontroversielle gruveselskaper som anklages for alvorlig miljøskade og medvirkning til menneskerettighetsbrudd i land i sør.

Framtiden i våre hender har besøkt i Latin-Amerika og undersøkt virksomheten til et utvalg av disse selskapene, og er svært bekymret over funnene. Her er eksempler på kritikken som reises mot selskapene:

•    Medvirkning til brudd på urfolks rettigheter, i hovedsak retten til konsultasjon under ILO 169.
•    Medvirkning til vold mot lokalbefolkning gjennom tette bånd til nasjonalt politi og privat sikkerhetspersonell.
•    Uforsvarlig håndtering av avfallsmasser og påfølgende helseskader blant lokalbefolkningen.
•    Uttørking av lokale vannkilder.
•    Brudd på nasjonale lover og mangelfull miljøinformasjon.

Gruveselskapene som omtales i Framtiden i våre henders ferske rapport er Goldcorp og deres virksomhet ved Marlingruven i Guatemala samt den nå nedlagte San Martín-gruven i Honduras, Tahoes operasjoner ved Escobal-gruven i Guatemala, Newmont og Compania Minas Buenaventura felles virksomhet ved Yanacocha-gruven i Peru, samt Anglo Gold Ashantis planlagte virksomhet ved La Colosa i Colombia. Det er påfallende at problemene i stor grad er de samme ved samtlige av disse selskapenes gruveanlegg. Dette er tilfeldig utvalgte selskaper, og det er liten grunn til å tro at de skiller seg ut fra praksisen til andre gruveselskaper.

Les rapporten pdf Ikke gull alt som glimrer – Menneskerettighetsbrudd og miljøskade ved Oljefondets gull- og sølvgruver i Latin-Amerika (FIVH 2013)

Vold i Guatemala
Ved Tahoes gruve i Guatemala er situasjonen spent mellom politiet og lokalbefolkning. 30. april varslet myndighetene unntakstilstand etter sammenstøt med lokalbefolkning som har sperret veien.  I mars ble fire ledere for protestene bortført, og en av de tre ble drept.  

Gruvedrift har vært en kilde til kontrovers i en rekke latinamerikanske land de senere årene. Kombinasjonen av store metallreserver og økende behov for utvikling har ført til at en rekke av Latin-Amerikas regjeringer fører en svært investeringsvennlig politikk med ekstremt gunstige vilkår for den internasjonale gruvesektoren. Det går  ofte på bekostning av andre samfunnshensyn og miljø.

Oljefondets investeringer i de omtalte selskapene beløper seg til nesten fem milliarder (tall per 31.12.2012):

Selskaper      Aksjeverdi
Newmont 1.164.476.626
Anglo Gold Ashanti 1.106.581.215
Antofagasta    1.086.605.308
Goldcorp    1.081.465.414
Compania Minas Buenaventura 460.783.283
Tahoe Resources 54.259.894
TOTALT         4.954.171.740


Anbefalinger til Oljefondet
Framtiden i våre hender mener det er på høy tid at gruvesektoren prioriteres i den etiske forvaltningen av Oljefondet, både gjennom Etikkrådets arbeid med utelukkelse av selskaper fra fondets portefølje, men særlig gjennom Norges Banks eierskapsutøvelse. Norges Bank Investment Management, NBIM, har som forvalter av Oljefondet skrevet under på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), og sier på sine nettsider at de utøver eierskap i henhold til FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Framtiden i våre henders ferske rapport viser imidlertid at dagens eierskapsutøvelse ikke lever opp til bankens etiske forpliktelser og løfter.

Problemer innenfor gruvesektoren er ikke ukjent for Oljefondet. Syv av de ni selskapene som har blitt utelukket av Etikkrådet for brudd på de etiske retningslinjenes punkt om risiko for alvorlig miljøskade, er gruveselskaper. Etikkrådet har også funnet at flere av disse selskapene har bidratt til, eller står i fare for å bidra til, brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Etikkrådet har i flere rapporter identifisert gruvesektoren som en spesielt problematisk sektor, spesielt med tanke på miljøskade knyttet til mangelfull håndtering av avfallsmasser. Rådets arbeid vanskeliggjøres imidlertid av et svært snevert mandat, som krever at det er risiko også for framtidige normbrudd før det kan tilredes om uttrekk. Framtiden i våre hender mener at dette mandatet bør utvides til å muliggjøre utelukkelse på bakgrunn av grove og alvorlige normbrudd,  også når det ikke foreligger klar risiko for framtidig normbrudd.

Etikkrådets begrensede mandat kombinert med manglende etisk oppfølging og åpenhet fra NBIMs side overfor gruvesektoren styrker Framtiden i våre henders bekymring. NBIM ser ut til å ha gjort lite for å sette fokus på problemene i gruvesektoren, og manglende åpenhet gjør det umulig å etterprøve resultatene av eventuelle selskapsdialoger. Dette er særlig tydelig når det gjelder vannforvaltning, som er et av NBIMs satsingsområder. Til tross for at gruvesektoren er den sektoren som på NBIMs årlige statusrapport kommer dårligst ut når det gjelder å rapportere på egen vannforvaltning, er det grunnet manglende åpenhet umulig å vite om og i så fall hva NBIM har foretatt seg overfor selskapene innenfor gruvesektoren for å sikre forsvarlig vannforvaltning.

Framtiden i våre hender mener også at denne rapporten tydeliggjør behovet for nye virkemidler innenfor den etiske forvaltningen av Oljefondet. I den grad de ikke faller inn under Oljefondets trenge uttrekkskriterier opererer samtlige selskaper i denne rapporten i en gråsone når det gjelder både miljøskade og medvirkning til menneskerettighetsbrudd. Framtiden i våre hender mener det er på høyt tid at Finansdepartementet sørger for å få på plass en tilbakevirkende mekanisme som muliggjør oppfølging av selskaper som av Etikkrådet vurderes som etisk problematiske, men som ikke faller inn under uttrekkskriteriene.

Les andre artikler om gruveselskaper i Oljefondet:

Glencore: Oljefondets selektive aktivisme
Nevsun: Klager inn gullgruve til Oljefondets etikkråd
Lonmin: Oljefondet rystes av uro i Sør-Afrika

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!