Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Regjeringen lover å prioritere jernbane, men ikke høyt nok, frykter Arild Hermstad (Foto: Tone Foss Aspevoll).

Mens vi venter på Nasjonal transportplan...

...lekker regjeringen som en sil. I forrige uke slapp de meldingen om at Vestlandet skal få sin fergefrie E39, et gigantisk veiprosjekt med monsterbruer, tuneller og kapasitetsøkninger på veinettet langs hele kysten fra Kristiansand til Trondheim. I dag presenterte SV regjeringens togplaner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
...lekker regjeringen som en sil. I forrige uke slapp de meldingen om at Vestlandet skal få sin fergefrie E39, et gigantisk veiprosjekt med monsterbruer, tuneller og kapasitetsøkninger på veinettet langs hele kysten fra Kristiansand til Trondheim. I dag presenterte SV regjeringens togplaner.

Lekkasjen om fergefri E39
er en dårlig miljønyhet. Å bruke 150 milliarder på fjordkryssende motorveger gir store klimagassutslipp i byggefasen, og øker utslippene når det står ferdig. Broen Rogfast utenfor Stavanger vil alene bidra til 23500 tonn ekstra CO2-utslipp, i følge Statens vegvesens egne beregninger. Selv Lastebileiernes landsforbund, som vi sjelden er enige med, synes prosjektet bærer preg av stormannsgalskap. Begynn med å ruste opp veiene mellom fjordene, sier de. Jeg er enig. I vegbudsjettet må trafikksikkerhetstiltak prioriteres. 

Dersom det er vegprosjektene som skal dominere den kommende transportplanen hjelper det lite at SV har kjempet fram en relativt ambisiøs togplan.Det er mengden trafikk som overføres fra vei og luft til jernbane, som bestemmer hvor store utslippskutt vi oppnår. Store kapasitetsøkende vegprosjekter betyr at vi nuller ut klimaeffekten ved mer jernbane.

Fra dagens lekkasje fremkommer det at regjeringen skal "ha ambisjoner for å ferdigstille hele InterCity-tranglet innen år 2030". Dette holder ikke. Riktignok hjelper det at den indre delen av InterCity-tranglet, mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Ferdrikstad, skal fullføres med dobbeltspor innen 2024, men det er drøyt å kalle dette en  historisk jernbanesatsinger. Vårt krav har vært full InterCity-utbygging, altså doble spor hele veien fra Oslo til Halden, Lillehammer og Porsgrunn, innen 2023, senest 2025. Jernbaneverket har sagt at dette målet er fullt oppnåelig.

Selv om standardhastigheten på de nye sporene skal være 250 km/t i InterCity-trianglet, som kan "gjøre disse strekningene til en del av et lyntognett på et senere tidspunkt" (SV's lekkasjeformulering), vil vi som venter på lyntog mellom de store byene i Sør-Norge antagelig måtte vente lenge. Dersom det skal ta 17 år å bygge moderne spor til Lillehammer, kan vi anta at det vil ta i hvert fall 30 år føre sporene til Trondheim. Derfor er jeg bekymret for tilstanden på fjernstrekningene. Framtiden i våre hender har bedt om at regjeringen i den kommende transportplanen presenterer en tidsplan for når et fullstendig banenett mellom de store byene i Norge skal stå klart – og sikkerhet for at utredning og planlegging videreføres i høyt tempo.

Det er for tidlig å felle klimadommen over Nasjonal transportplan. Den fremlegges først i april. Men det er lite som tyder på at klimaet blir prioritert når en helt nødvendig jernbanesatsing ikke kan vedtas uten at regjeringen samtidig setter i gang en monsterutbygging av veier på Vestlandetl. Likevel, vi krever fortsatt at Regjeringen må slå i bordet med en plan som oppfyller Klimaforliket, og sikrer at utslippene fra transportsektoren går ned og ikke opp. Derfor håper vi at E39 var et unntak, og at jernbanen faktisk prioriteres foran veg i andre landsdeler, spesielt på Østlandet. I byene forventer vi en storsatsing på kollektiv. Klimaforliket var krystallklart: Trafikkveksten skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Det gir ikke rom for store vegprosjekter.