Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Her er de beste og verste miljøpartiene

Hvilket parti har den beste miljøpolitikken? Og hvilket har den dårligste? Her er en evaluering av alle partienes programutkast.

Vi har rangert partiene på klima og miljø.
Vi har rangert partiene på klima og miljø.

Hvilket parti har den beste miljøpolitikken? Og hvilket har den dårligste? Her er en evaluering av alle partienes programutkast.

NB! Denne artikkelen er fra 2013. Klikk her for vår velgerguide for 2017

Denne vurderingen er gjort ut fra partienes programutkast. HER finner du den endelige evalueringen og karakterene.

Høsten 2013 er det stortingsvalg i Norge. Akkurat nå arbeider partiene på spreng for å få ferdig sine program før valgkampen. Vi har gjort en evaluering av alle utkastene til partiprogram og sett på hvor gode partiene er på klima og miljø. Etter at alle partiene er ferdige med sine program, vil det komme en oppdatert verson av evalueringen. Den vil bli lansert i starten av juni og vil bli brukt aktivt i valgkampen.

Det er Framtiden i våre hender, som på vegne av og med støtte fra 50 organisasjoner i Klimavalg 2013, som har gjort evalueringen.

I evalueringen har vi målt partiene på de fem punktene i klimavalgalliansens krav, samt en helhetlig vurdering. Er målsetningene for Norges klimakutt i tråd med FNs anbefalinger for å nå 2. graders målet? Anerkjenner partiet det historiske ansvaret til Norge som industri- og petroleumsnasjon og ønsker partiet å handle deretter i forhold til å få foran med nasjonale kutt, finansiere klimatiltak og klimatilpasning i sør og bidra til en sterk internasjonal klimaavtale? Foreslår partiet  tiltak som vil skape grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling?  Anerkjenner partiet at norsk petroleumspolitikk må tilpasses klimapolitikken? Og foreslår partiet tiltak som gjør at folk kan gjøre klimavennlige valg i hverdagen,  i form av satsing på kollektivtransport og støtte til energisparing i egen bolig?

I første omgang har den foreløpige evalueringen til hensikt å fungere som korrektiv til de ulike programkomiteenes utkast før landsmøtene. Vi gir partiene mulighet til å komme bedre ut i den endelige evalueringen som lanseres den 3. juni i år.

Dette er de foreløpige evalueringene:

Fremskrittspartiet:

Så lenge Frp benekter den vitenskapelige kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og behovet for politiske tiltak for å forhindre alvorlige konsekvenser av dette, er det helhetlige inntrykket fra Frps partiprogram at partiet ikke tar ansvar i klimapolitikken. Samtidig anerkjenner vi at Frp skriver at de vil ta klimautfordringene på alvor. Partiet presenterer også økonomiske insitamenter for å velge miljøvennlige alternativer, og vil opprette fond for forskning på nye miljøvennlige energikilder.

Karakter: 2.

Les hele evalueringen her.

Høyre:

Høyres program er kort og konsist. Det er likevel påfallende at kun tre sider av det drøyt 63 sider lange utkastet er dedikert til klima- og miljøpolitikk. At klimahensyn i liten grad er integrert i omtalen av andre politikkområder trekker også ned. Som helhet viser likevel Høyre at de har oppfattet at klimaendringer er en trussel. Partiet limer seg imidlertid tett opp til Klimaforliket fra 2012, og viser liten kreativitet i form av nye ideer som kan bidra til å snu utslippstrenden.

Karakter: 3/2.

Les hele evalueringen her.

Sosialistisk Venstreparti:

Innledningen setter standarden for SV sitt partiprogram, og SV definerer klimakrisen som en av to store utfordringer for menneskeheten. Klima har en dominerende plass i SV’s program og tilnærmingen er kunnskapsbasert, og stort sett i henhold til FN’s anbefalinger.

Karakter: 5/6.

Les hele evalueringen her.

Venstre:

Venstre setter klima på dagsorden allerede i forordet til partiprogrammet og setter dette i sammenheng med et ansvar overfor kommende generasjoner. Venstre anerkjenner at global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor og følger opp med til dels omfattende forslag til klimatiltak under de mest relevante temaene i partiprogrammet.

Karakter: 5/6.

Les hele evalueringen her.

Arbeiderpartiet:

Arbeiderpartiet har et klimaperspektiv i de fleste relevante kapitlene i partiprogrammet. De setter miljø- og klimautfordringer i et generasjonsperspektiv og vil legge føre-var-prinsippet til grunn. Likevel ser vi en manglende prioritering av klima når dette kommer i konflikt med andre interesser. Vi savner de nødvendige tiltakene som må til dersom Arbeiderpartiet hadde ment alvor når de skriver i innledningskapitlene om klima og fattigdom som vår tid største utfordringer.

Karakter: 3.

Les hele evalueringen her.

Kristelig Folkeparti:

KrF har en klar verdiprofil der klimaproblemene har en viktig plass. Programmet vier mye plass til klimapolitikken, og klima er integrert i de fleste kapitler. Løsningene er både verdibaserte og kunnskapsbaserte, og KrF har en visjon om at Norge skal bli et klimanøytralt samfunn.

Karakter: 4/5.

Les hele evalueringen her.

Miljøpartiet de grønne:

MDG har et radikalt grønt program. De ønsker å omlegge Norge fra en oljebasert til en fornybarbasert energinasjon ved å stanse all petroleumsproduksjon i løpet av tjue år. Målsettingene til MDG er svært ambisiøse, og det er ingen tvil om at partiet setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser. MDG vil at økologisk bærekraft, og ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for politikken, og de skal ha ros for å adressere miljøproblemene knyttet til økende forbruk.

Karakter: 5/6.

Les hele evalueringen her.

Senterpartiet:

Senterpartiet har en tidvis sterk klimaprofil, og er opptatt av samspillet mellom natur og samfunn. Partiet legger vekt på menneskenes forvalteransvar i møte med naturen. I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum, og kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet. De svake punktene i programmet finner vi i transport-, landbruk-, og oljekapitlet. På disse områdene presenteres det få tiltak som vil bidra til reduserte utslipp.

Karakter: 3.

Merk: Rødt sitt partiprogram ble vedtatt på landsmøtet til Rødt i 2012, og en analyse av deres program kommer i den endelige evalueringen i juni.

Les hele evalueringen her.


Om Klimavalg 2013:
Klimavalglogo

Alliansen Klimavalg 2013 har 50 organisasjoner med på laget og representerer en stor bredde i norsk samfunnsliv. Kampanjens faglige grunnlag baserer seg på rapportene til FNs klimapanel og det forskerne sier er nødvendige tiltak for å begrense den globale oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå. Organisasjonene bak Klimavalg 2013 mener en bred folkelig mobilisering er nødvendig for å unngå klimaendringer med dramatiske følger for kommende generasjoner. De vil samarbeide om å sette klima på dagsorden fram mot stortingsvalget 2013, bl.a. gjennom informasjonsvirksomhet, aksjoner og en rekke fellesarrangementer

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!