Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny energiutredning

En ny energiutredning ble overlevert Olje- og energidepartementet i dag. Den kom med flere konkrete tiltak når det gjelder å bedre konsesjonsprosessen for fornybare tiltak, energieffektivisering, nettutvikling og styrking innen forskning, innovasjon og kompetanse. Men gode tiltak for mer fornybar varme mangler i rapporten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En ny energiutredning ble overlevert Olje- og energidepartementet i dag. Den kom med flere konkrete tiltak når det gjelder å bedre konsesjonsprosessen for fornybare tiltak, energieffektivisering, nettutvikling og styrking innen forskning, innovasjon og kompetanse. Men gode tiltak for mer fornybar varme mangler i rapporten.


 Akselsenutvalget energimeldingmars2012 Foto OED Den nye rapporten ble overlevert til Ola Borten Moe av lederen for energiutvalget, Olav Akselsen. (Foto: Evang/OED)

«Energiutredningen – Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø» sendes nå på høring, og skal føre til en egen Energimelding i 2013. Forrige uke kom en ny stortingsmelding om utviklingen av strømnettet, og Regjeringen skal etter planen legge fram klimameldingen senere i år. Norges kurs innen energi og klima legges nå for mange år framover.

Norge har internasjonalt forpliktet seg til at klodens temperatur ikke skal øke med mer enn to grader. Utviklingen går nå raskt i feil retning. Energibehovet øker som følge av befolkningsvekst og økonomisk vekst. Derfor mener Framtiden i våre hender at stortingsmeldingene må legge opp til maks energisparing på alle områder, betydelig økning innen produksjon av fornybar energi, at det meste av petroleumsressursene blir liggende i bakken, og at elektrisitet til verdens fattige kommer fra fornybare kilder. 

EU har mål om avkarbonisering av energisektoren innen 2050. EUs energi­ og klimapolitikk legger føringer for norsk energipolitikk gjennom EØS­avtalen. Her kan du lese mer om utvalget og mandatet.

Utvalget anbefaler en ekspertgjennomgang av lovene knyttet til fornybarprosjekter, med sikte på å utvikle et enklere lovverk, mer effektiv saksbehandling og bedre koordinering mellom energi- og miljøstyresmaktene.

Effektivisering av konsesjonsprosessene
En av hovedkonklusjonene i rapporten er at konsesjonsprosessene for fornybarprosjekter må bedres og effektiviseres, for å ta unna de store køene av omsøkte vind- og vannkraftutbygginger.

Utvalget anbefaler at det innføres tidsfrister eller kvantitative mål for saksbehandlingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og klare frister for avgjørelser i klagesakene som går til Olje- og energidepartementet (OED). Det bør i tillegg etableres en uavhengig klagenemnd utenfor OED for mindre saker, og vurderes en hurtiglinje for prioriterte infrastrukturprosjekter.

Energisparing
Utvalget understreker også at det er et betydelig potensial for å redusere energibruken i bygninger og i industrien, og at det trengs nye tiltak og virkemidler på dette området.

Enova: En videreføring og utvidelse av dagens støtteordning gjennom Enova er et av virkemidlene som kan brukes for å få fart på energisparearbeidet.

Hvite sertifikater: Utvalget mener også det bør utredes hvordan myndighetene kan pålegge energiselskapene å sette i verk energisparetiltak hos sine kunder, og at selskapene selv må ta store deler av regningen for dette (såkalte hvite sertifikater*). En annen mulig ordning er at kunden kan få skattefradrag for energieffektiviseringstiltak. Sverige har en slik ordning i dag.

Konkrete sparemål: Men utvalget har ikke klart å samle seg om konkrete mål for energieffektivisering. Et mindretall mener det må settes konkrete mål, spesielt i byggsektoren, og at det må frigjøres 10 TWh fra norske bygg innen 2020 og 40 TWh innen 2040. Slike mål er også i tråd med anbefalingene fra Lavenergiutvalget og Arnstadutvalget og støttes av byggenæringen.

Bedre informasjon: Utvalget foreslår en egen tilskuddsordning for energirådgivning for boliger. Asker kommune har i dag en slik ordning og den har blitt en suksess.

I følge utredningen er det mange faktorer som vil prege utviklingen i norsk energisektor fram mot 2050. Økt etterspørsel på grunn av befolkningsøkning og økonomisk vekst er nevnt, i tillegg vil bl.a. kraftmarkedene i Norden og Europa bli mer integrert, og det vil bli bygget flere utvekslingslinjer mellom landene. Elektrifisering av transport- og petroleumssektoren er viktig, og elektrisitet vil komme til å spille en mye viktigere rolle i energisystemet.

*Et hvitt sertifikatmarked pålegger den enkelte energileverandør å iverksette årlige sparetiltak tilsvarende en viss prosentsats av sin totale energileveranse. Prosentsatsen fastsettes nasjonalt, og kan økes med årene. Til forskjell fra grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi, vil hvite sertifikater stimulere til økt energieffektivisering i sluttbrukermarkedet.

 

 

 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!