Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Våre tanker om statsbudsjettet

I 2012 er det tre år til de globale utslippene må peke nedover. Det er åtte år til vi skal være et lavutslippssamfunn. I hvor stor grad bærer statsbudsjettet for 2012 preg av dette?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I 2012 er det tre år til de globale utslippene må peke nedover. Det er åtte år til vi skal være et lavutslippssamfunn. I hvor stor grad bærer statsbudsjettet for 2012 preg av dette?

Klimagassbudsjett:
Regjeringen skriver i Soria Moria II at «det i forbindelse med oppfølgingen av bærekraftstrategien, og i de ordinære budsjettframlegg, skal legges fram en rapportering/klimagassbudsjett som vurderer konsekvensene for klimagassutslipp og som rapporterer om utslippsutviklingen og gjennomføringen av klimapolitikken.»

Framtiden i våre hender har i flere år spilt inn at det sammen med statsbudsjettet må legges frem et klimabudsjett med systematiske beregninger av klimaeffektene av bevilgningene. Et klimabudsjett skal vise om de ulike bevilgningene og tiltakene øker eller reduserer utslippene innenfor de ulike sektorene. Dette mangler i statsbudsjettet for 2012.

Vi mener at et virkemiddel som kunne vært brukt for å få til langsiktig planlegging er en klimalov.  Klimaloven i England innebærer at man har langsiktige karbonbudsjetter  for femårsperioder. Det tre første karbonbudsjettene i England ble vedtatt våren 2009 for tre perioder mellom 2008-22, og den fjerde for 2023-2027 ble vedtatt i juni i år.

Klimatilpasning:
Norge har en skyhøy klimagjeld på grunn av våre historiske utslipp. Vi har i løpet førti år med olje og gassutvinning bidratt til globale utslipp på 12,8 milliarder tonn CO2. Framtiden i vår hender har spilt inn at vi bør begynne å betale ned klimagjelden vår med et bidrag på 3 milliarder kroner til klimatilpasning i fattige land som rammes av klimaendringene allerede i dag. Det er ikke kommet bevilgninger til klimatilpasning i budsjettet. Men bevilgningen til klima- og skogsatsingen økes til 2,55 milliarder kroner.

Grønn transport:
Avgiften på oppladbare hybridbiler er satt ned. Framtiden i våre hender er positive til regjeringens arbeid med å få redusert klimagassutslipp for nye biler. Nye biler som selges i Norge i dag slipper ut i snitt 132g/km . Regjeringens mål for 2012 er 120g/km. At budsjettet nå også går et skritt videre ved at biler som slipper ut mindre enn 110 g/km får senket avgift er bra. Avgiften på diesel er satt opp, og det er bra.

Togbevilgningen er økt med 1 milliard kroner til 12,5 milliarder kroner. Det er et viktig skritt i riktig retning. Fremdeles bevilges det mer til vei enn til jernbane, totalt 16,3 milliarder kroner. 

Petroleumsinvesteringene:
Ifølge statsbudsjettet er «hovedmålet i petroleumspolitikken å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv».

Framtiden i våre hender forventet at CO2-avgiften på norsk sokkel skulle økes. Regjeringen snakker om stramme budsjetter, en økning i CO2-avgiften ville gitt inntekter som kunne vært brukt på klimatiltak og gitt regjeringen større spillerom.

Da kvoteplikten på norsk sokkel ble innført i 2008 ble CO2-avgiften nesten halvert. I statsbudsjettet for 2011 ble det slått fast at kostnadene for petroleumssektoren har gått ned: "I 2009 og fram til september 2010 har kvoteprisen vært på et betydelig lavere nivå enn i 2008 og denne næringen har dermed stått overfor lavere marginalkostnader ved CO2-utslipp.”

Andre tiltak som Framtiden i våre hender har spilt inn i forhold til petroleumsvirksomheten er at staten må slutte å subsidiere oljebransjen og at den såkalte refusjonsordningen avvikles. Det vil si at det må bli slutt på at skatteverdien av letekostnader til petroleumsselskaper refunderes (9 mrd i 2009). Dette er ikke gjort.

Milliardbevilgningene til CO2-fangst og lagring opprettholdes. Selv om karbonfangst på sikt kan bidra til at vi kan rense utslippene fra gasskraftverk, så vil ikke teknologien bidra til å hindre utslipp av den norske oljen vi eksporterer. Regjeringen hadde vist større politisk kløkt hvis de hadde investert milliardbeløp til ny fornybar energi, noe det er et stort behov for både i Europa og i resten av verden.

Forskning:
Framtiden i våre hender har krevd at midlene til petroleumsrelatert forskning må reduseres mens midler til forskning på ny fornybar energi må økes. Gapet mellom midler til fossil og fornybar forskning er ikke tettet er ikke tettet i dette statsbudsjettet heller. Regjeringen melder i tillegg at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre – ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning. Framtiden i våre hender mener at dette er helt forkastelig. Grunnen til at oljeutvinningen utvides til arktiske områder er den globale oppvarmingen. Etter hvert som isen smelter, blir det lettere å bore etter olje i Arktis. Norge går inn for å unytte ødeleggelsene e skaper til å skape enda mer ødeleggelse.

Når skal vi kutte?
Statsbudsjettet for 2012 har tatt små skritt i riktig retning, men olje- og gass satsingen setter oss i kraftig revers. Budsjettet gir ingen pekepinn om hvordan Norge skal klare å redusere egne utslipp. Tvert i mot legger de overordnete prioriteringene opp til at utslippene kommer til å øke i 2012 og fremover.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!