Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge som lavutslippssamfunn

Til høsten kommer Klimameldingen som skal vise hvordan Norge kan redusere sine utslipp basert på anbefalingene som kom i klimakur. Framtiden i våre hender jobber for at vi raskest mulig skal begynne arbeidet med å bygge en infrastruktur som kan skape et lavutslippssamfunn.
Til høsten kommer Klimameldingen som skal vise hvordan Norge kan redusere sine utslipp basert på anbefalingene som kom i klimakur. Framtiden i våre hender jobber for at vi raskest mulig skal begynne arbeidet med å bygge en infrastruktur som kan skape et lavutslippssamfunn.

Nesten 90 prosent av verdens befolkning bor i land med lavere utslipp per innbygger enn det Norge har. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Det innebærer at norske utslipp uansett må kraftig ned, før eller siden. Det mest ansvarlige er å gjøre det før.

Her er noen av våre forslag til hva Klimameldingen må vektlegge for at vi skal få til dette:

foto_norsk_baneTransport: For å få ned utslippene tilstrekkelige er det nødvendig å endre transportmiddelfordeling fra fly og bil til buss og bane. Det må investeres mer i jernbane og kollektivtrafikkk og mindre på vei. Prisen på flyreiser må opp og kapasitetsøkningen på flyplasser må stansen. Vi mener det bør bygges høyhastighetsbaner mellom de store byene i Sør-Norge, til Gøtebiorg, København og Stockholm.

Petroleumssektoren: Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2 (ikke iberegnet funn ved delelinjen).
Derfor må vi redusere utvinningen av norsk olje- og gass. Det må ikke tildeles nye letetillatelser og subsidieringen av oljeleting må opphøre. Tilelte konsesjoner der det enda ikke er gjort funn må innløses.

150_SolfangereHamburg_Wagnerco_SolatechnikForbruk:
Rike land øker sine utslipp gjennom sitt forbruk av importerte varer. Dette perspektivet må inn i Klimameldingen.

Energieffektivisering i bygg: Effektivisering av stasjonær energibruk må intensiveres for å redusere forbruket av fossil energi, og for å frigjøre elektrisitet. Bruk av fossil energi i bygninger må fases ut.

Klimabudsjett: Vi anbefaler at det innføres detaljerte klimabudsjetter knyttet til statsbudsjettet som viser hvordan foreslåtte bevilgninger øker eller reduserer utslipp av klimagasser.

Klimalov: Riksrevisjonens rapport ”Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken” fra april 2010, peker på styringsmessige utfordringer som en stor del av problemet med norsk klimapolitikk.
Vi trenger mekanismer for å hindre at beslutninger om utslippsreduserende tiltak skyves frem i tid. Vi anbefaler derfor at det settes ned et lovutvalg som utreder en norsk klimalov.

vindkraftcolourboxDet vi gjør for å redusere utslippene her hjemme, vil fremskynde en nødvendig modernisering. Vi vil for eksempel raskere få en samferdsel og en industri som er levedyktig i et kommende lavutslippssamfunn. Den fremtidige grønne industrien vil tjene på at Norge har en ambisiøs politikk for å kutte klimagasser på hjemmebane. Dersom vi ikke klarer å bygge lavutslippssamfunnet raskt, vil de landene som har behov for vekst og velstand måtte kopiere vår klimafiendtlige økonomiske utvikling. Da blir det umulig å holde den globale temperaturstigningen på under 2 grader celsius.

Her kan du lese hele innspillet vårt til Klimameldingen.

Hvor mye må vi kutte?

Klimakur 2020 skulle vise hvordan vi kunne redusere utslippene med 15-17 millioner tonn i forhold til referansebanen presentert i nasjonalbudsjettet for 2007. Ifølge denne referansebanen vil utslippene være på rundt 59 millioner tonn i 2020. 

Dersom det kuttes 12-14 millioner (ikke inkludert opptak i skog) i 2020, vil utslippene være på 45 – 47 millioner tonn i 2020. Dette tilsvarer bare 6 - 10 prosents utslippskutt i forhold til 1990-nivå da utslippene var på ca 50 millioner tonn.

FNs klimapanel har påvist at verdens klimagassutslipp må kuttes med 50-85 prosent innen 2050. Det for å ha en mulighet til å stabilisere den globale oppvarmingen på 2,0-2,4 grader, som i seg selv er en dramatisk temperaturøkning. I tillegg formidlet panelet at fra 2015 må verdens utslipp gå nedover.

For å stabilisere den globale oppvarmingen på 2,0 – 2,4 grader, må utslipp kuttes med 25-40 prosent i rike land innen 2020 (sammenlignet med 1990). I tillegg må land uten forpliktelser ha en lavere utslippsvekst frem mot 2020 og deretter en høy reduksjon sammenlignet med business as usual.

Framtiden i våre hender mener, ut fra disse forutsetningene, at en 40 prosents reduksjon av klimagassutslipp i rike land (sammenlignet med 1990-utslippene) er nødvendig for å unngå en temperaturstigning på over to grader. Dette må altså skje innen 2020, inkludert i Norge. Land med høye utslipp per innbygger må også kutte mest per innbygger. Vi mener derfor at Klimameldingen må skjerpe reduksjonsmålet i forhold til bestillingen som ble gitt i forkant av Klimakur.

Hvis alle tiltakene som ikke overlapper hverandre i Klimakur gjennomføres, er det et potensial for å kutte 22 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen. Da kommer utslippene ned på rundt 37 millioner tonn i 2020 det vil si 26 prosents reduksjon i forhold til 1990.