Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tale fra Kåre Willoch til Erik Dammann på 80-årsdagen

Erik Dammann har aldri falt i den grøften som har satt flekker på så mange: Uoverensstemmelser mellom liv og lære, sa Kåre Willoch i sin tale til Erik Dammann.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Erik Dammann har aldri falt i den grøften som har satt flekker på så mange: Uoverensstemmelser mellom liv og lære, sa Kåre Willoch i sin tale til Erik Dammann.


willoch


Mens vi har gledet over de gode talene vi har fått høre her i kveld, har jeg kommet til å tenke på et visst sammenfall mellom den kamp vår kjære Erik Dammann har måttet føre, og den eldste litterære behandling av et miljøpolitisk spørsmål som jeg kjenner til, nemlig Henrik Ibsens uforliknelige tragikomedie ”En Folkefiende”.  La meg få minne om at da dr. Stock¬mann avdekket miljøproblemer i den norske små¬byens egen sunnhetsanstalt, dens bad som ga så meget av både arbeids¬plasser og penger, ble det selvfølgelig tilslutning til at man måtte redde badets miljø. Men det måtte ikke gå utover arbeidsplassene og inntektene! 

Allerede i annen akt i dette festlige skuespillet finner en bedrøvelig parallell til en holdning som faktisk lenge har vært – for ikke å si er et viktig innslag i norsk klimadebatt. Dr. Stockmanns svigerfar Morten Kiil påpekte at man kunne jo ikke se uhumskhetene i vannet ved byens badean¬stalt. Og når folk flest ikke kunne se dem, måtte man rolig kunne se bort fra at det kunne finnes noen miljøtrussel. Vitenskapsmannens advarsel om at det var et foru-rens¬nings¬prob¬lem, måtte da være noe tøv, hevdet han. Og denne avvisning av hele problemet fikk tilslutning.  Dette var tallrike årtier før Fremskrittspartiet ble stiftet.

Det krever bred debatt mellom tallrike engasjerte deltakere i det man med et litt underlig uttrykk kaller ”det offentlige rom”  å overvinne slike motstandere som Morten Kiil og hans efterfølgere – som er tallrike den dag i dag. Men samtidig som jeg minner om dette, vil jeg tillate meg den kanskje litt overraskende påstand at vi for tiden heldigvis har ganske mange spennende taleføre og skriveføre samfunnsengasjerte personligheter i Norge. Det er overmåte viktig, for den offent¬lige meningsutvekslingen må være langt bredere og mer mangfoldig enn den rent politiske, dersom den skal få tilstrekkelig kraft, og belyse alle de dramatiske muligheter og faremo¬menter som vår dynamiske epoke byr oss. Det kan være umulig for politikere å treffe byrdefulle tiltak  for å løse problemer som folk flest ikke så lett kan se – som for eksempel miljøproblemene -  uten at engasjerte medmennesker utenfor politikken gir sterke bidrag til opplysning om hva som egentlig står på spill.  

Helt foran i det galleri av brede samfunnspåvirkere som har sett dette – og grepet oppgaven, står den ytterst ukonvensjonelle Erik Dammann. Jeg bruker her begrepet ukonvensjonell i ensidig positiv betydning: Han gjør det klart at vi må være ubundet av konvensjonell tenkning for å møte problemer som er blitt helt annerledes enn noe som tidligere generasjoner har møtt. Viktig for å oppnå det er at han så godt ser sammenhenger mellom det immateri¬elle og det materielle, og ser virkninger på tvers av grenser mellom filosofi, ideologi, økono¬mifag og politikk. Samtidig er han jo organisator – med praktiske talenter som ånds¬mennes¬ker altfor ofte mangler. Det er denne mangfoldighet av egenskaper som har munnet ut virk¬ningsfulle skrifter og organer, med Framtiden i våre hender som både ideell litterær bak¬grunn og senere også som utøvende organ med stor kraft.

Dette virker ekstra sterkt fordi Erik Dammann aldri har falt i den grøften som har satt flekker på så mange: Uoverensstemmelser mellom liv og lære. Han viser jo i sitt eget virkelige liv at det han sier om livsstil er riktig – både som samfunnsidé og for det enkelte menneskes livs¬kvalitet.

Men samtidig må vi erkjenne at vi – Norge - tross hans innsats – egentlig gjør skrem¬men¬de lite for å medvirke til den snunad som han arbeider så intenst for. Vi holder riktignok de beste miljøtalene, men lar for det meste de andre trekke de praktiske konsekvensene. Kort efter Norges viktige medvirkning til den viktige FN-rapporten om klodens miljøproblemer som kom i 1987, lot Norge sin oljeproduksjon stige til det flerdobbelte av det ”taket” som Stortinget hadde satt før. Vi liker å føle oss generøse når vi støtter globale miljøtiltak. Men det dreier seg bare om promiller av de enorme pengesummene som andre makters plassering av grensene på havbunnen har tilført oss.  Miljøpolitisk er vi på et stadium der man synes man gjør en fin miljøinnsats når man syk¬¬ler til jobben og ferierer i Thailand.  Til slike holdninger er Erik Dammann den mest slåen¬de konstruktive kontrast: Han krever sammenheng mellom liv og lære!

Ved dette understreker Erik Dammann en enda bredere svakhet ved Vestens moderne sam¬funnsform: Det har oppstått en mangel på balanse mellom de forbruksøkende og de forbruks¬dempende krefter. Dette gjelder både politikk og folkelige holdninger. For å korrigere denne livstruende skjevhet trenges nettopp personligheter som Erik Dammann: Personligheter som kan vise oss at bevaring av natur og miljø samtidig er veien til høy livskvalitet.  

I dag feirer vi en åttiårsdag. Men vi vet at 80 ikke lenger er så meget som før. Derfor kan vi med realisme ønske oss fra Erik Dammann at han vil fortsette sitt viktig virke. Stå på!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!