Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bærekraftsstrategi med forbedringspotensiale

Regjeringens bærekraftsstrategi skal revideres, og Framtiden i våre hender har sammen med  ForUM for utvikling og miljø kommet med anbefalinger. Den har stort forbedringspotensiale.
Regjeringens bærekraftsstrategi skal revideres, og Framtiden i våre hender har sammen med  ForUM for utvikling og miljø kommet med anbefalinger. Den har stort forbedringspotensiale.


  •  Vi ønsker at regjeringen tydeliggjør og begrunner hvilke deler av  bistandsbudsjettet som skal regnes som klimafinansiering, og om dette kan regnes som nye og addisjonelle midler.
  • Vi anbefaler også at klimaindikatoren utvides til å ikke bare se på hvordan Norge ligger an i forhold til Kyoto-målet, men også klimaforliket og IPCC sine anbefalinger. Vi mener dessuten at Tusenårsmål 7 “Sikre miljømessig bærekraftig utvikling” inneholder flere  indikatorer som også burde være interessante for den norske bærekraftsstrategien, blant annet CO2-utslipp per capita.  Dette kunne vært satt opp mot snittet per innbygger i MUL, India, Kina, verdensgjennomsnittet, snittet per innbygger i OECD landene.
  • Vi foreslår en ny indikator som skal måle og rapportere på omfanget av norske investeringsfond, næringsliv og SPUs investeringer i skatteparadiser.
  • Strategien fra 2008 hadde bred omtale av utfordringer knyttet til bærekraftig produksjon og forbruk. Dette rapporteres det ikke på nå og vi savner indikatorer for innsats på dette feltet. Vi anbefaler, pdf som vi gjorde i 2008 , at det utvikles indikatorer knyttet til økologisk fotavtrykk. Vi viser til at det på slutten av fjoråret ble det lagt frem en rapport fra Europaparlamentet som viste at nordmenn forbruker dobbelt så mye som EU-snittet. I 2007 brukte hver nordmann 37 tonn med ressurser, mens gjennomsnittet for EU-27 samme år var 16,5 tonn per person. En indikator som baserte seg på det samme tallgrunnlaget knyttet til vårt ressursbruk, bør være mulig å få på plass.
  • Norge er blant landene i verden med høyest energiforbruk pr innbygger, derfor må vårt samlede energiforbruk ned. Energien vi bruker, må være fornybar. Indikatoren som er blitt valgt i tidligere bærekraftsstrategi er “ Energibruk per enhet BNP”. Det er en indikator som ikke måler det relevante for å få bærekraftig utvikling, og vi forslår at indikatoren ”energibruk per enhet BNP” byttes ut eller suppleres med indikatoren “utvikling i totalt energibruk”.
  • Det er ingen problematisering av “grønn vekst” som det henvises til flere steder i kap. 7 i Nasjonalbudsjettet.  I 2009 la professor Edgar Hertwich ved NTNU i Trondheim og forsker Glen Peters ved Senter for klimaforskning i Oslo frem en prisbelønt rapport. Et av funnene som overrasket forskerne mest, var det nærmest lineære samsvaret mellom rikdom og CO2-utslipp. En dobling av forbruket fører til 81 prosents økning i CO2-utslipp. Vi ser videre fram til en utdyping av indikatorer for overgang til en grønn økonomi.
  • Vi ser det som meget positivt at det jobbes med å utvikle indikatorer for måling av livskvalitet. I det ligger det en erkjennelse av at økonomisk vekst er et middel for å nå målet om god livskvalitet – ikke et mål i seg selv.

Bærekraftsstrategien inneholder en mengde indikatorer, men det er uklart hvem og hvordan det sikres endring av politikken hvis det er liten framgang eller direkte negativ utvikling på et felt. Vi anbefaler derfor en uavhengig evaluering av mekanismer for implementering og oppfølging av strategien.
pdf Les hele vårt innspill til revidering av strategi for bærekraftig utvikling .