Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil ha grønn og rettferdig landbruks- og matpolitikk

Framtiden i våre hender mener det nå er på tide å ta inn behovet for redusert kjøttforbruk og kjøttproduksjon i landbruks- og matpolitikken. Vi vil at Norge skal være foregangsland i å slutte med landbruksdumping og dessuten åpne for økt import av enkelte landbruksvarer fra utviklingsland. Vi ønsker sterkere klimatiltak, og støtter ministerens varslede gjenopptakelse av beredskapslagring av korn.
Framtiden i våre hender mener det nå er på tide å ta inn behovet for redusert kjøttforbruk og kjøttproduksjon i landbruks- og matpolitikken. Vi vil at Norge skal være foregangsland i å slutte med landbruksdumping og dessuten åpne for økt import av enkelte landbruksvarer fra utviklingsland. Vi ønsker sterkere klimatiltak, og støtter ministerens varslede gjenopptakelse av beredskapslagring av korn.

lam
Foto: Framtiden i våre hender/Lillian Jonassen


Landbruks- og matdepartementet har startet arbeid med ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken, og Framtiden i våre hender har spilt inn en del punkter vi mener er viktig å ta med i meldingen, som skal trekke opp linjene for den norske landbruks- og matpolitikken for kanskje så mye som ti år framover.

Det viktigste å ta tak i er den enorme veksten i kjøttproduksjon- og forbruk vi har hatt de siste årene. Den er en fundamental utfordring for ressurstilgang og matsikkerhet, for klima og biologisk mangfold. Likevel er dette kun blitt høyst overfladisk behandlet av myndighetene til nå.

De foreslåtte tiltakene har kun handlet om hvordan man skal dempe skadevirkningene av den økende kjøttproduksjonen, ikke om hovedårsaken til problemene, nemlig veksten i omfanget.

Vi vil redusere kjøttforbruket, som igjen gir grunnlag for redusert kjøttproduksjon fordi det:
  • Reduserer behovet for import av kraftfôr, og derigjennom etterspørselen etter råvarer fra store monokulturer som setter verdens skogområder og småbønder under press. Alle de fire store kjøttproduksjonene i Norge i dag bruker kraftfôr i større eller mindre grad, og det er lite realistisk at noen av dem som helhet skal gå uten kraftfôr. Den eneste måten å redusere forbruket av kraftfôr på er altså å redusere produksjonsvolumet av ett eller flere av kjøttslagene.
  • Er det mest effektive tiltaket for å redusere metangassutslippene.
  • Åpner opp for ekstensivering av driften på det eksisterende jordbruksarealet, det vil si færre dyr og mindre gjødsling per gård, som gir bedret karbonbalanse, reduserte lystgassutslipp og økt biologisk mangfold i kulturlandskapet.
  • Frigjør jordbruksareal til økt egenproduksjon av grønnsaker og belgvekster.
Vi vil derfor at landbruks- og matmeldingen skal fremme følgende tiltak:
  • Legg ned Opplysningskontoret for egg og kjøtt
  • Fjern gjenværende støtteordninger til produksjon av kylling og svin
  • Fjern volumtilskudd (støtte pr kg kjøtt og liter melk) til produksjon av storfé og sau betal ut som arealtilskudd i stedet
  • Gjeninnfør ordinær momssats (25 %) på mat
Vi vil at Norge skal slutte med landbruksdumpingen
Norge må være et foregangsland på dette området, og slutte å bruke dumping i utlandet som markedsregulering og løsning på norsk overproduksjon av melk. Vi foreslår derfor at meldingen skal signalisere følgende politikkendring:
  • Reduser melkeproduksjonen, i første omgang med 10 %, så snart som mulig, slik at vi får bukt med overproduksjonen av norsk melk.
Vi vil at Norge skal åpne for mer import av landbruksvarer fra utviklingsland
Framtiden i våre hender ønsker at Norge skal legge ytterligere fire land til listen over utviklingsland med toll- og kvotefri adang til Norge. Det er Nigeria, Vietnam, Pakistan og India, som Norge i dag ekskluderer fordi de har mer enn 75 millioner innbyggere.

Vi vil ha sterkere klima- og miljøtiltak
Framtiden i våre hender vil gjeninnføre avgiften på nitrogen- og fosfor i kunstgjødsel. Vi vil få fart på biogassproduksjon fra husdyrgjødsel og innsamling også av matavfall til dette, slik at vi får tatt vare på næringsressursene i matavfallet. Vi vil også at det skal jobbes mer med biokull for å øke karboninnholdet i jorda.

Gjeninnfør beredksapslagring av korn for matsikkerhet og prisstabilisering
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har varslet at beredskapslagring av korn vil bli tema i den kommende meldingen. Dette er et tiltak Framtiden i våre hender ønsker, og vi er svært glade for at dette nå kommer. Vi vil i tillegg at Norge skal gjøre beredskapslagring av korn til del av hva Norge kan tilby i bistandspolitikken, og at Norge skal jobbe internasjonalt for nytteverdien av beredskapslagring for befolkning og bønder, spesielt i utviklingsland.


pdf   Les hele innspillet til ny landbruks- og matmelding her (73.37 kB)