Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimakur er en minimumskur

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Klimakur 2020. Klimakuren foreslår til tak som kan gi oss starten på et fremtidig lavutslippssamfunn, men mandatet om å foreslå kutt for 12 - 14 millioner tonn er alt for svakt.

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Klimakur 2020. Klimakuren foreslår til tak som kan gi oss starten på et fremtidig lavutslippssamfunn, men mandatet om å foreslå kutt for 12 - 14 millioner tonn er alt for svakt.

Mandatet ble gitt av Stortingets klimaforlik som skal få innenlandske utslipp ned til 45 til 47 millioner tonn i 2020, mot ca 50 millioner tonn i 1990. Det er 6 prosents kutt, og langt fra hva som må til dersom vi skal nå det andre målet som politikerne er enige om – nemlig å holde den globale oppvarmingen til under to grader. Vel og merke dersom vi også er enige om at byrden skal fordeles likt på de rike landene. Og det er vel ingen grunn til at politikerne i verdens rikeste land skulle mene noe annet.

Her er noen av våre hovedkommentarer til kuren:

  • Framtiden i våre hender mener at Klimakur i for stor grad baserer seg på teknologier som ikke er tilgjengelige, nemlig CO2-rensing og biodrivstoff.

Biodrivstoff er i dag svært omstridt, og innebærer i praksis at man ikke fjerner de globale utslippene helt, men at man flytter utslippene ut av landet. I mange tilfeller øker de totale globale utslippene i stedet for å reduseres. I tillegg har tiltaket flere mulige negative miljøpåvirkninger og kan gi dårligere matsikkerhet. Andre generasjons biodrivstoff kan dempe noen av skadevirkningene i en viss grad, men er en teknologi som enda ikke er på plass.

  • Framtiden i våre hender mener at med de klimautfordringene vi står ovenfor er det nødvendig å iverksette alle tiltakene som Klimakur anbefaler på transportområdet.

Etter vår mening bør det som Klimakur omtaler som ”sterke virkemidler”, altså utbygging av tog og annen kollektivtransport kombinert med rushtidsavgift og sterke avgiftsøkninger på bil- og fly, komme før biodrivstoff. Et attraktivt og raskt togtilbud kombinert med høye flypriser er etter vårt syn veien å gå for at jernbanen kan stjele store markedsandeler fra flytrafikken, noe fra personbiltrafikken og for å flytte gods fra vei til bane.

  • Petroleumssektoren står for en fjerdedel av utslippene i Norge og vil, i følge fremskrivningene, ha høye utslipp frem til 2020. Tiltakene i petroleumssektoren må også innebære redusert leteaktivitet.

Vi foreslår å øke CO2-avgiften på olje- og gassutvinning til samme nivå som avgiften på naturgass i Sverige. Investeringsutgiftene til letevirksomheten endte i 2009 på 27,9 milliarder kroner  – en sjudobling på fem år. Dette er de investeringene som – gitt at letingen er vellykket – i størst grad kan bidra til å forlenge den norske olje- og gassalderen.  I tillegg står utvinningsfasen av olje og gass bare for to prosent av de totale utslippene. Selve brenningen av oljen og gassen står for resten. Produksjonen av olje og gass må derfor reduseres raskere enn oljeselskapene selv ønsker.

  • Framtiden i våre hender mener at andre og sikrere tiltak må prioriteres før fangst, transport og lagring av CO2

Klimakur skriver at ”Beregningene av tiltakskostnad og risikoforhold knyttet til CCS indikerer en svært høy pris på CO2 gjennom avgifter eller kvoteregime, før det vil utløse fullskalaanlegg. Særlig gjelder dette før 2020. Alternativer er subsidier eller full statlig finansiering.” Klimakur skriver også at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til kostnadene for demonstrasjonsanleggene som er en forutsetning for å avklare reelle investerings- og driftskostnader. Risikoen er med andre ord høy for at disse reduksjonene ikke oppnåes.

  • Framtiden i våre hender mener at Klimakur burde ha utredet redusert forbruk av kjøtt som et klimatiltak.

Redusert forbruk av kjøtt er ikke utredet i detalj for Klimakur 2020, begrunnet med at ”forbrukerpreferanser gjør et slikt tiltak vanskelig gjennomførbart”. I denne forbindelse nevnes det ikke at staten og næringen i fellesskap bruker betydelige midler på det motsatte, nemlig å styrke forbrukernes preferanse for kjøtt gjennom Opplysningskontoret for kjøtt/www.matprat.no. Framtiden i våre hender har tatt opp denne problematikken gjentatte ganger. Nedleggelse av Opplysningskontoret for kjøtt, og reklamevirksomheten det driver, vil spare bøndene (indirekte også staten og forbrukerne) for flere titalls millioner i omsetningsavgift årlig, altså er det en negativ kostnad ved tiltaket.


Les hele høringsuttalelsen til Framtiden i våre hender her.


Med de klimautfordringene vi står ovenfor er det nødvendig å iverksette alle tiltakene som Klimakur anbefaler på transportområdet, og etter vår mening bør det som Klimakur omtaler som ”sterke virkemidler”, altså utbygging av tog og annen kollektivtransport kombinert med rushtidsavgift og sterke avgiftsøkninger på bil- og fly, komme før biodrivstoff. Et attraktivt og raskt togtilbud kombinert med høye flypriser er etter vårt syn veien å gå for at jernbanen kan stjele store markedsandeler fra flytrafikken, noe fra personbiltrafikken og for å flytte gods fra vei til bane.