Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ingen nye oljekonsesjoner nå

Olje og energidepartementet har anbefalt å utlyse totalt 100 blokker eller deler av blokker. Framtiden i våre hender mener aktivitten på sokkelen må ned dersom Norge skal klare å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene sine.
Olje og energidepartementet har anbefalt å utlyse totalt 100 blokker eller deler av blokker. Framtiden i våre hender mener aktivitten på sokkelen må ned dersom Norge skal klare å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene sine.

Utslippene fra olje- og gass sektoren nær doblet siden 1990
Utslippene fra olje- og gass sektoren har nær doblet seg fra 1990 til 2008. Norge sine klimagassutslipp lå i 2008 åtte prosent over utslippene i 1990 og dermed syv prosent over det vi har forpliktet oss til gjennom Kyoto-avtalen. Oljesektorens klimagassutslipp var på 14,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008, en økning på 80% fra 1990.  Samtidig vet vi at de globale utslippene må reduseres med 50 – 85% innen 2050 for å unngå farlige klimaendringer.

Rekordhøye investeringer på norsk sokkel
Investeringene på norsk sokkel var rekordhøye i 2009. Med denne konsesjonsrunden og gjennom tildelingen av forhåndsdefinerte områder i 2010 legges det opp til nær maksimal utnyttelse av olje- og gassreservene våre. Ifølge framskrivninger i Klimakur 2020 kommer utslippene fra olje- og gassutvinningen til å øke frem til 2020 dersom det ikke settes i gang tiltak. Med tiltak vil utslippene i petroleumssektoren kunne reduseres med i underkant av 2 millioner tonn. Da vil utslippene fremdeles ligge på opp imot 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Fra 2020 til 2030 viser framskrivningene at produksjonen og utslipp av klimagasser synker, og da kommer nærmere 1990-nivå. Denne nedgangen skjer ikke raskt nok, og utslipp på 1990–nivå i petroleumssektoren vil i 2030 være alt for høyt i forhold til klimautfordringene vi står overfor. FNs klimapanel har også påpekt at utviklingen i utslippene må snues fra oppgang til nedgang innen 2015 på globalt nivå.

Klimagassutslippene fra petrleumssektoren er nær doblet siden 1990. Investeringene på norsk sokkel var rekordhøye i 2009. Nå vil Olje- og energidepartementet lyse ut 100 blokker.
Klimagassutslippene fra petrleumssektoren er nær doblet siden 1990. Investeringene på norsk sokkel var rekordhøye i 2009. Nå vil Olje- og energidepartementet lyse ut 100 nye blokker eller deler av blokker.


Avlys 21. konsesjonsrunde

Regjeringen ser det ”som helt avgjørende at vi får etablert et bredere, mer ambisiøst og forpliktende globalt klimaregime” i framtidige globale klimaavtaler. Dette betyr at Norge må forplikte seg til betydelig større reduksjoner enn dagens Kyoto-forpliktelse, hvor utslippene kan ligge på én prosent over 1990-nivået. Det er da vanskelig å se hvordan en av sektorene som er ansvarlig for størstedelen av våre klimagassutslipp skal få fortsette med sitt høye utslippsnivå i overskuelig framtid. Fremfor utvidelse av letevirksomheten og fortsatt utvinning av olje og gass må Norge bidra til overgangen til fornybar energi. Vi mener 21. konsesjonsrunde må avlyses for å unngå en situasjon hvor vi ikke klarer å redusere Norges utslipp av klimagasser.

"Ren" oljevirksomhet
Petroleumsindustrien og myndighetene fremhever ofte at vi har den beste produksjonseffektiviteten per enhet og at vi har en ”ren” oljevirksomhet. Men det er utslippene fra bruken av olje vi bør være bekymret for. Framtiden i våre hender har beregnet at selve utvinningene utgjør bare 2 prosent av utslippene – 98 prosent av utslippene oppstår når oljen og gassen brukes.

Les hele høringsuttalelsen her.