Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Villig til å betale mer for etikk

1. mai innførte forsvarssektoren etiske retningslinjer for sine innkjøp. – Vi er klar over at gjennom å stille etiske krav, vil det vi kjøper bli dyrere, sier Forsvarsdepartementet til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
1. mai innførte forsvarssektoren etiske retningslinjer for sine innkjøp. – Vi er klar over at gjennom å stille etiske krav, vil det vi kjøper bli dyrere, sier Forsvarsdepartementet til Norwatch.

kina_forsvaret2_330
Av Pia A. Gaarder
Norwatch/Framtiden i våre hender

Norwatch avslørte i fjor at Forsvaret knapt visste hvem som produserer deres uniformer eller hvordan arbeidsforholdene er ved fabrikkene. Hos Forsvarets underleverandører i Kina fant Norwatch bruk av hemmelige skyggefabrikker, brudd på kinesisk arbeidsmiljølov, 11-timers arbeidsdag og lønnstrekk som straffereaksjon.

Forsvarsminister Grete Faremo sa i en kommentar til Norwatchs avsløringer at Forsvaret ikke er tjent med at underleverandører har uverdige forhold for sine medarbeidere og at etiske retningslinjer skal på plass så fort som mulig. I april ble det kjent at Forsvarsdepartementet har vedtatt nye bestemmelser om etisk handel som ble gyldige fra 1. mai i år. Forsvarsdepartementet blir dermed det første departementet som vedtar etiske krav som alle underliggende etater skal legge til grunn ved innkjøp.

Kravene skal gjelde for innkjøp på over en million kroner, noe som omfatter så å si alle anskaffelser. De etiske retningslinjene vil dermed ikke omfatte bare produksjon av uniformer og klær, men hele anskaffelsessystemet i forsvarssektoren. Også Forsvarsbygg må dermed sørge for rutiner som garanterer at steinmaterialer og tresorter ikke er produsert under kritikkverdige forhold eller kommer fra truede regnskogsområder.

Norwatch har møtt de ansvarlige for utarbeidelsen av de etiske bestemmelsene i Forsvarsdepartementet, avdelingsleder Per Christensen og rådgiver Rolf Axel Borg i Avdelingen for økonomi og styring, sammen med kommunikasjonsansvarlig Helen M. Lassen i samme avdeling. Norwatch ønsket å klarlegge hvilke vurderinger som lå til grunn for utformingen av bestemmelsene.

– Forsvarsminister Grete Faremo understreker i en pressemelding at hensikten med etikkbestemmelsene er å forbedre forholdene for arbeiderne og ikke bryte kontraktene som allerede er inngått. Men hvorfor har dere ikke skrevet dette inn i bestemmelsene om etisk handel?

– Dette er en vanlig sanksjon i all kontraktsrett. Vanligvis ligger det en økonomisk interesse i å komme seg ut av en misligholdt kontrakt. I dette tilfellet snakker vi om brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Hensikten er ikke å avbryte kontrakten, men å gi leverandøren en mulighet til å rette opp de kritikkverdige forholdene. Det skal lønne seg å rette opp forhold som går på arbeidsforhold og rettigheter, sier rådgiver og jurist Rolf Axel Borg som har vært tungt inne i utarbeidelsen av de etiske bestemmelsene.

Han legger til at også i tilfeller hvor kvalitetskravene ikke oppfylles, får leverandøren mulighet til å rette opp feilene.

– Man går aldri direkte fra oppdagelsen av kontraktsbrudd til opphevelse av kontrakten.

– Men hvorfor har dere da ikke inkludert dette i bestemmelsen?

– Det er inneforstått i bestemmelsen. Jussen ligger i det at vi kan avbryte et forretningsforhold. Leverandøren har selv interesse i å rydde opp. Det mulige kontraktsbruddet fungerer som et ris bak speilet. Vår hensikt er på ingen måte å bryte et forretningsforhold. Tvert imot ønsker vi forretningsforhold med så mange som mulig tilbydere i markedet for å ha konkurranse. Men vårt mål er at de skal ha en etisk adferd, blant annet overfor sine arbeidstakere og forholde seg til ILO-konvensjonen. Det er det politiske siktemålet med de etiske retningslinjere, sier avdelingsleder Per Christensen.

Han fortsetter:

– Vi ønsker ikke bare å bytte leverandør og la de andre fortsette på en dårlig måte. Det skal lønne seg for en leverandør å etterleve de etiske kravene. Og jo flere som innfører disse bestemmelsene om etisk handel, desto færre vil overleve som ikke gjøre det. Det skaper en positiv utvikling. Men til syvende  og sist kan vi komme opp i situasjoner hvor det kan bli aktuelt å avbryte et forretningsforhold og å avskjære noen fra fremtidig kontrakter.

Forsvarsdepartementet understreker at i motsetning til lov om offentlige anskaffelser, er dette interne retningslinjer. De har status som retningslinjer Forsvarsdepartementet har vedtatt, og som de underliggende etatene må forholde seg til:

– Bestemmelsen er skrevet som en intern instruks til de underliggende etatene. Den gir ikke leverandører eller private aktører rettigheter eller forpliktelser. Det er opp til den underliggende etat, det vil si den anskaffende myndighet på vegne av forsvarssektoren, å definere hvilken type sanksjonsmidler som vil være effektiv i denne type kontraktsbrudd, sier Borg.

Hvordan de etiske bestemmelsene skal anvendes i praksis må dermed utvikles av de underliggende etatene, det vil si Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsbygg, Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Terskelverdier
EØS-avtalen opererer med ulike terskelverdier for når en kontrakt må lyses ut på det internasjonale markedet. For bygg og anleggskontrakter er grensen på rundt 40 millioner, mens for vare- og tjenestekontrakter er terskelen fra 1. mars 2010 satt til en million kroner, uten merverdiavgift. Forsvarsdepartementet har valgt å binde etikkbestemmelsene til terskelverdien for varer og tjenester, og forteller at bestemmelsene dermed blir gyldige for så å si alle anskaffelser til forsvarssektoren.

Veilederen for etikk i offentlige innkjøp fra 2008 utgitt av det daværende Barne- og familiedepartementet, bruker som eksempel at etiske krav ikke er like relevant i bygg- og anleggssektoren generelt. Men samtidig viser den til eksempler hvor steinmaterialet brukt i anleggsarbeid, kommer fra land hvor de er hugget ut ved hjelp av barnearbeidere, noe Forsvarsdepartementet har bitt seg merke i:

– Vi har derfor bestemt at i enhver anskaffelse over en million kroner – uansett sektor og høyere terskelverdi, skal disse etiske bestemmelsene stilles som et kontraktskrav, sier Borg som påpeker at de etiske retningslinjene også kan benyttes for kontrakter under denne terskelen. Men der har departementet valgt å legge inn noen betingelser:

– Det må begrunnes skriftlig for ikke å bli vilkårlig, og det må ikke legge en unødvendig byrde på kontraktøren – da sett i forhold til kontraktens størrelse, sier Borg.

Ikke forbudt å tenke selv
– De etiske bestemmelsene nevner spesifikt flere av ILOs kjernekonvensjoner, men slår også fast at ”listen ikke er uttømmende”. Hva betyr det?

– Vår tanke er at denne bestemmelsen om etisk handel skal være levedyktig og tilpasningsdyktig. Dersom det er noe i bestemmelsen som ikke er blitt fanget opp, så skal den kunne suppleres uten at Forsvarsdepartementet trenger å lage nye bestemmelser for å få inn for eksempel en ny ILO-konvensjon, sier Borg.

Christensen legger til at den anskaffende myndighet kan ha behov for å stille andre etiske krav enn de som dekket i ILO-konvensjonen.

– La oss si at Forsvarsbygg ser behov for å utelukke tropisk tømmer, så kan det tas med som et krav. Hensikten er at bestemmelsen ikke skal forhindre den anskaffende myndighet i å tenke selv, understreker Christensen.

Oppfølgingsarbeidet
– Det finnes ikke noe sentralt politisk vedtak som pålegger forvaltningen å innføre etiske retningslinjer. Myndighetene har derimot oppfordret forvaltningen om å frivillig innføre etiske bestemmelser. Men når etikkreglene først er vedtatt, er man pålagt å følge dem opp. På hvilken måte skal Forsvarsdepartementet nå følge opp de etiske bestemmelsene?

– Det er ikke Forsvarsdepartementet som driver med anskaffelser – bortsett fra noen mindre interne anskaffelser, men de underliggende etatene som på vegne av forsvarssektoren kjøper inn. Det er dermed de underliggende etatene som vil bli ansvarlig for oppfølgingsarbeidet. Dette kan gjøres på ulike måter. Enten ved at de selv kommer på uanmeldte besøk eller at man får en tredjepart til å gjennomføre kontrollen, eller ved innhenting av dokumentasjon, som for eksempel lønnsslipper, timelister eller lignende, sier Borg.

– Vil dere ha en sentral politikk som integrerer oppfølgingsarbeidet i etatene?

– Etatene er såpass forskjellig at oppfølgingen uansett vil variere, sier Borg.

– Så det kommer ikke fra sentralt hold hverken penger eller retningslinjer for hvordan oppfølgingen skal organiseres?


– Etatene har penger til å gjøre jobben sin. De har et samlet budsjett på 35 milliarder kroner. Og de pengene skal brukes blant annet til dette. Når det innføres retningslinjer som de etiske bestemmelsene, så sendes det ut fordi det er prioritert. Da må de følge opp, understreker Christensen.

– Dere forventer med andre ord nå at de underliggende etatene følger opp de etiske retningslinjene, får dem inn i kontraktene og etablerer kontrollrutine innenfor de budsjettrammene som de allerede har.


– Ja, svarer Christensen.

Kontroll
Forsvarets logisitikkorganisasjon, FLO, er i ferd med å utarbeide nye kontraktmaler hvor de har tatt med at de både kan komme på uanmeldt og anmeldt besøk. Og de kan be om dokumentasjon. Men hvordan det gjøres, vil, ifølge Borg, være avhengig av kontraktsverdien, hvor det anskaffes og hva som anskaffes.

– Innkjøp hos Nammo vil være annerledes enn innkjøp av arbeidsuniformer. Uanmeldte besøk hos Nammo i Norge for å se om arbeidstakerrettighetene der ivaretas, har kanskje ikke samme hensikt. Det kan gjøres, men hos Nammo gjør fagforeningene og Arbeidstilsynet denne jobben, sier Borg.

– Det kreves en helt annen kompetanse for å følge opp etiske krav til arbeidsforhold og miljø, enn til kvalitetskontroll. Mener dere at de underliggende etatene har nok penger innenfor nåværende rammer til å bygge opp et kontrollsystem og en ekspertise som kan takle disse kompliserte spørsmålene?

– Ja. Og FLO reiser allerede i dag for å se på produksjonslinjen, sier Borg.

– Vår erfaring fra Kina er at de som ser på kvaliteten av produktene overhodet ikke har kompetanse til å undersøke arbeidsforholdene.

– Dette er et helt nytt felt hvor man må prøve og feile. Man må begynne med å lage noen retningslinjer så får man se hvordan dette fungerer i praksis. Det er grunn til å påpeke at offentlig virksomhet i dag etter regelverket ikke er forpliktet til å ha med etiske krav i sine kontrakter eller anskaffelsesprosesser. Vi har bestemt at slik skal det være for vår sektor, og da forventer vi at det følges opp på en skikkelig måte, sier Per Christensen.

Blir dyrere
– Er dere villige til å betale mer for varene, dvs gi anbudet til en tilbyder som kanskje ikke har det laveste tilbudet, men har de beste etiske garantiene?

– Det er uten tvil billigere å produsere når du slipper å etterleve arbeiderrettighetene. Men det vil eventuelt bli en kalkulert risiko. For når kontrakten har en slik etisk bestemmelse, vil det for leverandørene være enklere å prise merkostnadene inn i anbudet, sier Borg.

– Så Forsvaret er villig til å betale mer for produktene?

– Vi er klar over at gjennom å stille disse etiske kravene, vil det vi kjøper bli dyrere. Det er del av saksfremlegget som politikerne også har tatt stilling til, avslutter Per Christensen.
Fakta:
Myndighetene har ikke gjort etiske krav ved innkjøp obligatisk, men har oppfordret offentlig sektor til frivillig å innføre etiske krav ved innkjøp.

Framtiden i våre hender utga i juli 2008 rapporten ”Offentlig etikkløshet”, og dokumenterte mangelen på etiske retningslinjer i offentlig sektor.

Det daværende Barne- og familiedepartementet utga mot slutten av 2008 en veileder for offentlige innkjøp utarbeidet av Initiativ for etisk handel.

Norwatch avslørte i desember 2009 at Forsvarets uniformer ble sydd under kritikkverdige forhold i Kina.
Framtiden i våre hender rettet i den forbindelse en rekke krav til Forsvaret.

Forsvarsdepartementet vedtok 16. februar en bestemmelse om etisk handel som blir del av etiske krav til obligatoriske for alle sine underliggende etater. De blir dermed gyldige fra og med 1. mai for alle fremtidige kontrakter over en million som inngås av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forvarsbygg, Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Les forsvarets pressemelding om saken.

Les den nye etikkbestemmelsen til Forsvaret i sin helhet på Lovdata:
"Vedtak om endring i Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) (Bestemmelse om etisk handel)"


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!