Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Innrømmer lav etikk-kompetanse

Forsvaret innrømmer at de mangler etikk-kompetanse og ikke kan vurdere arbeidsforholdene ved fabrikkene som syr uniformer i Kina.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Forsvaret innrømmer at de mangler etikk-kompetanse og ikke kan vurdere arbeidsforholdene ved fabrikkene som syr uniformer i Kina.

kina_forsvaret2_330
Forsvarets uniformer produseres under kritikkverdige forhold i Kina. Foto: Matias Nordahl Carlsen/Norwatch


Av Pia A. Gaarder
Norwatch/Framtiden i våre hender

Norwatch skrev nylig om kritikkverdige forhold ved fabrikkene som produserer Forsvarets uniformer i Kina. Gjennom intervjuer med arbeiderne fremkommer alt fra brudd på overtidsbestemmelser og underbetaling til disiplinærreaksjoner i form av lønnstrekk.

Samtidig kunne Norwatch dokumentere bruk av skyggefabrikker i Forsvarets leverandørkjede. Det er ikke forbudt å bruke såkalte underkontraktører eller skyggefabrikker, men problemet er at arbeidsforholdene i disse skyggefabrikkene unndrar seg enhver kontroll og er ofte enda dårligere enn i de offisielle fasadefabrikkene.

I en kommentar til Norwatchs avsløringer understreket Forsvarsminister Grete Faremo alvoret som ligger i saken.

– Forsvaret er ikke tjent med at underleverandører har uverdige forhold for sine medarbeidere. Det jobbes med etiske retningslinjer og de skal selvsagt på plass så fort som mulig, sa Faremo til NRK Dagsrevyen 21 (se innslaget 7. desember 2009 her).

Bytte av fabrikker
Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, er ansvarlig for samtlige av Forsvarets anskaffelser og har bistått Norwatch blant annet i å få kontakt med noen av Forsvarets hovedleverandører. FLO har nå svart Norwatch på en rekke spørsmål i forbindelse med produksjon av uniformer og annet utstyr i Kina.

Norwatch var interessert i å vite blant annet om Forsvaret er kjent med bruken av underkontraktører eller skyggefabrikker. I svaret fra FLO fremkommer det at Forsvaret er kjent med at deres nordiske leverandører kan bytte fabrikker, men at de ikke kjenner til at dette er blitt gjort i de konkrete tilfellene som Norwatch skriver om.

– I kontraktene er det krav om at hovedleverandøren skal melde fra om et eventuelt bytte av underleverandør til FLO. FLO har ikke rett til å motsette seg et slikt bytte uten at det er saklig grunn for dette, skriver avdelingsdirektør Lars Hansen i Faggruppe kontrakt i FLO i en e-post til Norwatch.

Hansen bekrefter også at FLO har mottatt slike meldinger, men sier samtidig at FLO ikke er blitt varslet om bytte av fabrikk i forbindelse med produksjon av snøkamuflasjeuniformer, M-02 uniformene og M-75 uniformene.

Norwatch fikk vite under fabrikksbesøk i Kina at det var blitt benyttet underkontraktører eller skyggefabrikker i produksjonen av nettopp disse uniformene til Forsvaret. I ett tilfelle innrømmet både fabrikkssjefen og fabrikkadministrasjonen at deler av produksjonen var satt ut. I et annet tilfelle hadde den nordiske leverandøren selv fått mistanke om at skyggefabrikker var blitt brukt.

Kjenner ikke forholdene
På spørsmålet om FLO er informert om arbeidsforhold og produktkvalitet hos underkontraktører eller skyggefabrikker, er svaret klart nei.

– FLO har ikke kjennskap til arbeidsforholdene hos underkontraktører. Teknisk fagmyndighet kontrollerer produksjonsprøver samt sluttproduktet.  Kontrollene er rettet mot produktkvalitet.  I forbindelse med kontroll på fabrikk vil det bli rapportert til leverandør og merkantil myndighet dersom kontrollørene ser kritikkverdige forhold. Merkantil myndighet har aldri deltatt ved kontroller av produksjon i utlandet, skriver Hansen.

– Hvilke tanker gjør FLOs ledelse seg rundt forholdene som er fremkommet?

– FLOs ledelse finner at slike forhold, dersom disse er verifisert korrekt, ikke er holdbare. FLO vil innenfor rammen av kontraktene søke å påvirke til at slike forhold rettes opp, skriver Hansen.

– Hvilke tiltak vil FLO iverksette?

– Det er vanskelig å konkretisere dette nærmere før vi har fått leverandørenes tilbakemelding.  FLO vil følge dette opp overfor våre kontraktsmotparter, skriver Hansen.

Ikke etikk-kompetanse
FLOs avdelingsdirektør innrømmer at FLO ikke har etikk-kompetanse:

– I et mer generelt perspektiv er det imidlertid en utfordring at FLO ikke har kompetanse/kapasitet til å følge opp slike forhold hos de ulike produsentene. En ting er å stille krav i kontrakter med norske "hovedleverandører", men å følge opp underleverandører i utland er en helt annen sak, som stiller spesielle krav til kompetanse hos kontrollørene, skriver Hansen.

FLO mangler dermed kunnskap til å kunne foreta egne vurderinger hva gjelder etikk:

– FLO har ikke tilegnet seg kompetanse til å vurdere arbeidsforhold i leverandørkjeder. Dette vil helt klart bli vurdert i forbindelse med at det forventes at retningslinjer for samfunnsansvar i anskaffelser vil implementeres i Forsvaret, skriver Hansen som sier at det har vært for lav kompetanse innen dette feltet i FLO og Staten generelt.

Han viser til at det først i januar 2009 ble det ferdigstilt en veileder fra Barne- og likestillingsdepartementet for hvordan slike krav kan ivaretas i offentlige anskaffelser.

Etiske krav i noen kontrakter
FLO har, som Norwatch tidligere har skrevet, allerede tatt inn etiske retningslinjer i enkelte kontrakter.

– Slike bestemmelser var ledd i vårt arbeid inn mot "Initiativ for etisk handel" og det arbeidet de har gjort for å utarbeide veilederen. Men FLO har ikke vedtatt egne etiske retningslinjer innen samfunnsansvar overfor leverandører. Vi avventer føringer om slike retningslinjer fra Forsvarsdepartementet. For oss bekjent er dette arbeidet pågående, men ikke sluttført fra departementets side, sier Hansen.

Avdelingsdirektøren mener at det dermed ikke er riktig at FLO konsekvent ikke stiller krav til sine leverandører om arbeidsforhold.

– Som sagt er det et antall anskaffelser hvor dette er stilt som krav. Antallet er også økende i den perioden som har gått siden Regjeringen lanserte sin plan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, med veileder for etisk handel som kom i 2009, skriver Hansen.

Hansen opplyser at det for eksempel er tatt inn bestemmelser i kontrakten på snøkamuflasje-uniformen. Leverandøren forplikter seg dermed til å følge alle lovfestede krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt retningslinjene som ligger i et eget dokument som heter ”Grunnleggende rettigheter for arbeidstakere”.

Leverandøren får i dette dokumentet ansvar å sørge for at nasjonale lover om arbeids- og ansettelsesforhold er fulgt ved leveranser i henhold til kontrakten. Som et minstekrav skal disse lovene tilsvare ILO-konvensjonene som omhandler minstealder, de verste former for barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering, likelønn og organisasjonsfrihet.

Da Norwatch var i Kina fortalte imidlertid en av fabrikksjefene at de hadde satt ut deler av produksjonen av nettopp snøkamuflasjeuniformen til underkontraktører, det vil si til skyggefabrikker.

I en rekke samtaler med FLO og deres leverandør før Norwatch reiste til Kina, ble det heller aldri nevnt at det var heftet etiske krav til nettopp denne kontrakten.    

Tar kritikken med videre
Norwatch har skrevet om hvordan omleggingen av innkjøpssystemet i FLO risikerer å skvise arbeiderne på bunnen av leverandørkjeden.

FLO skriver nå at denne kritikken vil bli tatt med i vurderingen av det nye innkjøpssystemet:

– Dette forsyningskonseptet er nå under vurdering og dette innspillet vil bli tatt med i disse vurderingene. Det er imidlertid slik at det er Forsvarets behov som vil ligge til grunn for en eventuell omlegging, men disse behovene vil ikke nødvendigvis være til hinder for å ivareta de momentene som her er belyst, skriver Hansen.


Denne saken er blitt omtalt på nyhetssiden til DOFFIN (Databasen over offentlige innkjøp) 23.12.09. Les mer her.

Les også:
08.12.09 Forsvaret uten kontroll
08.12.09 Forsvaret uten etiske retningslinjer
08.12.09 Nytt innkjøpssystem skviser arbeiderne
08.12.09 Mer om forholdne ved uniformsfabrikkene i Kina
08.12.09 Forsvaret må skjerpe innkjøpsetikken (Kort & nytt)

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!