Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ber om strengere klimaregler for oljefondet

Framtiden i våre hender mener det er nødvendig med et nytt virkemiddel for å selge seg ut av klimaverstinger fra oljefondet. Selskaper som undergraver arbeidet med å få på plass et internasjonalt rammeverk for kutt i klimagassutslipp, handler i strid med etiske prinsipper som det er bred enighet om at skal gjelde i Norge. Derfor må disse kunne utestenges fra fondets portefølje.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender mener det er nødvendig med et nytt virkemiddel for å selge seg ut av klimaverstinger fra oljefondet. Selskaper som undergraver arbeidet med å få på plass et internasjonalt rammeverk for kutt i klimagassutslipp, handler i strid med etiske prinsipper som det er bred enighet om at skal gjelde i Norge. Derfor må disse kunne utestenges fra fondets portefølje.
I behandlingen av årets Nasjonalbudsjett er det viet et eget kapittel til Forvaltningen av Statens Pensjonsfond. En rekke av endringene som varsles i kapitlet er Framtiden i våre hender veldig glade for, blant annet  det som sies om nye investeringsprogrammer for Statens Pensjonsfond Utland. (Kap 5.4.3 i nasjonalbudsjettet). Det er positivt at programmet for miljøinvesteringer opprettes raskt, men på lang sikt må vesentlig mer enn de 4 milliardene som er varslet for 2010 avsettes til dette formålet. Vi ser frem til at ”miljøfondet” også vil investere i investeringsobjekter som ligger utenfor dagens investeringsunivers for olejfondet, i form av grønne infrastrukturprosjekter, unoterte selskaper, m.m.. Vi ser frem til de to sakene som vil bli lagt frem i 2010, om miljøinvesteringer og om fondet for å skape bærekraftig vekst i fremvoksende markeder.

Framtiden i våre hender støtter endringen med utvidelsen av filtreringskriteriet som er varslet Nasjonalbudsjettet, hvor tobakksselskaper nå skal utelukkes.

Framtiden i våre hender mener likevel det er nødvendig med flere etiske virkemidler, og har følgende forslag til et nytt punkt til Nasjonalbudsjettet:
Nytt pkt. 5.4.5: Åpne opp for at uttrekksmekanismen kan brukes i forhold til selskaper som medfører en uakseptabel risiko for at Statens pensjonsfond - Utland kan medvirke til å undergave det internasjonale klimasamarbeidet.

Dette punktet kommer som tillegg til det nåværende strekpunktet om ”alvorlig miljøskade”. Dagens formulering gir ingen klar hjemmel for å kunne trekke seg ut av selskaper som aktivt motarbeider det internasjonale klimasamarbeidet.  Dette skyldes at et selskap alene neppe kan påvises å være ansvarlig for den skaden som klimaet påføres som følge av at verden (eventuelt) mislykkes med å redusere utslippene raskt nok. Det er svært mange aktører og selskaper som bidrar til utslipp, og det er vanskelig å etablere en sammenheng mellom et selskaps opptreden, og det faktum at klimaendringene vil utvikle seg til å bli en alvorlig miljøskade i fremtiden. Derfor trenger vi en bedre hjemmel i de etiske retningslinjene, som kan gi anledning til å vurdere enkeltselskaper for uttrekk, målt i forhold til den overlappende konsensus som i dag eksisterer: Det er i dag bred vitenskapelig enighet om at de klimaendringene som vi nå opplever er menneskeskapte. Likeledes er det bred politisk enighet om at vi trenger internasjonale avtaler for å kutte utslippene av klimagasser, for å unngå farlige klimaendringer.


foto_flickr_time-to-click.jpg
Mange merker allerede klimaendringene på kroppen (Foto: flickr/time to click).

Det eksisterer mye dokumentasjon om selskaper som aktivt undergraver arbeidet med å etablere et internasjonalt rammeverk for å kutte utslipp av drivhusgasser. Siden dagens etiske retningslinjer ikke er klare nok på dette punktet, har det ikke blitt foretatt en gjennomgang av denne dokumentasjonen og de aktuelle selskapenes aktiviteter med tanke på uttrekk. Ved å gi Etikkrådet et tydelig mandat, vil vi sikre at oljefondet ikke risikerer å medvirke til handlinger som hindrer eller i vesentlig grad forsinker arbeidet for å få på plass en effektiv klimaavtale. Slike handlinger fra selskaper som vi har eierandeler i, vil være i strid med norsk overlappende konsensus, jfr også klimaforliket som ble inngått i forrige Stortingsperiode. Får vi på plass en slik bestemmelse, vil det også bidra til at fondets etiske standarder igjen vil bli blant de høyeste i verden. Vi kjenner til at Storebrand her i Norge utelukker selskaper med bakgrunn i klimahensyn. De er ikke åpne om sine begrunnelser, men Statens Pensjonsfonds åpenhetspolitikk vil være svært viktig for å etablere en tydelig standard for hva som forventes av selskaper vi har eierandeler i.

Selv om Norges Bank skal drive aktivt eierskap, og har formulert et forventningsdokument om klima, er ikke dette virkemidlet tilstrekkelig. Vi har sett at Norges Bank i noen tilfeller har stemt mot klimaforslag i selskaper som har rykte for å undergrave klimaarbeidet (ExxonMobils generalforsamling i 2008).

Vi mener også at det aktive eierskapets klimaarbeid vil styrkes av at fondet definerer en klar grense for hva som er etisk akseptabelt, og at selskaper som beveger seg utenfor disse grensene kan risikere å bli kastet ut.

Det er strålende at Nasjonalbudsjettets i pkt. 5.3.4 slår fast at det skal settes i gang et forskningsprosjekt om klima. Vi ser frem til å se den delen av rapporten som blir offentlig.

Allerede nå har Regjeringen og Stortinget nok kunnskap til å utvide uttrekksmekanismen til også å gjelde klima. Derfor er det viktig å få på plass dette virkemidlet så raskt som mulig.
 
Konklusjon: De etiske retningslinjenes pkt. 4.4, utvides med en ny formulering i annet avsnitt, slik at ”Rådet gir tilrådning om å trekke selskaper ut av investeringsuniverset på grunn av handlinger eller unnlatelser som innebærer en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til:”
Nytt strekpunkt etter ”alvorlig miljøskade: – å undergave det internasjonale klimasamarbeidet.

De etiske retningslinjene finner du her

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!