Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Høring Nasjonal Transportplan i Stortinget

Framtiden i våre hender deltok 27.april 2009 på høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal Transportplan 2010-2019.
Framtiden i våre hender deltok 27.april 2009 på høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Framtiden i våre hender hadde tre hovedkrav:

  • Dersom Norge skal kunne bli noe i nærheten av et nullutslippssamfunn i 2050, må vi satse massivt på konkurransedyktig jernbane både for gods- og persontrafikk.
  • Høyhastighetsbaner: I løpet av neste stortingsperiode må høyhastighetsbaner utredes på fritt grunnlag, og planlegging av konkrete traseer må igangsettes. Dobbeltspor, underveistrafikk / InterCity og godstrafikk bør være viktige elementer.
  • InterCity-triangelet: Planlagte utbygginger må dimensjoneres i tråd med kravene i høyhastighetsforskriften. Det vil si minimum 250 km/t for nye anlegg. Jernbanesatsingen må prioriteres tidlig i perioden.

Velkommen økning i jernbaneinvesteringene
Framtiden i våre hender setter stor pris på at både vedlikeholdsmidlene og jernbaneinvesteringene økes kraftig i forslaget til NTP  Det som er synd, er at veiinvesteringene øker enda mer, og at så mye av veimidlene skal brukes på kapasitetsøkende og klimaødeleggende firefeltsveier, i stedet for å ensidig målrette veimidlene i retning trafikksikkerhet og kollektivtrafikk.

Høyhastighetsbaner
Et utbygget nettverk av integrerte høyhastighetsjernbaner vil være et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

NTP-forslaget sier ”Etter en samlet vurdering legges det ikke opp til bygging av separate høyhastighets jernbaner nå” (s.175). Men vi kjenner ikke til at noen har bedt om at det bygges separate baner utelukkende for passasjertrafikk, og med få eller ingen stopp mellom de store byene. Dette var det i stedet VWI-gruppen som foreslo, mens Norsk Bane, Høyhastighetsringen m.fl. i stedet har jobbet med kombinerte baner, med langt større nytte for godstrafikken og underveistrafikken av passasjerer (inkl. InterCity-trafikken).

VWI har ikke utredet høyhastighetsbaner i tråd med forskriftskravene. De påfølgende utredningene av samfunnsøkonomi fra Econ Pöyry avslørte at dagens norske metodikk ikke klarer å modellere og beregne effektene av høyhastighetsjernbaner på en god nok måte.
Vi har store forventninger til at Deutsche Bahn / Vectura sin utredning for Norsk Bane vil være langt grundigere, og av høyere faglig kvalitet når den presenteres i begynnelsen av mai.

Framtiden i våre hender støtter komiteens vedtak fra desember om ytterligere utredninger, og ber om at disse gjøres ferdig tidlig i neste stortingsperiode, slik at man kan fatte vedtak om planlegging og bygging så snart som mulig.

InterCity-triangelet
Vi ber komiteen om å gjenta og tydeliggjøre at 250 km/t skal vurderes på alle nye strekninger, spesielt i InterCity-triangelet. Dette er viktig for å unngå at dette blir en flaskehals og et hinder for framtidige høyhastighetstog.