Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Burma: Importforbud inn kjøkkenveien

I det stille er de norske sanksjonene overfor Burma blitt skjerpet. Mens Regjeringen i en årrekke har oppfordret næringslivet til frivillig å avstå fra å samhandle med Burma, finnes det nå et forbud mot import av tømmer, edelstener og visse mineraler. Forbudet følger EUs politikk på området og trådte i kraft 6. februar i år.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I det stille er de norske sanksjonene overfor Burma blitt skjerpet. Mens Regjeringen i en årrekke har oppfordret næringslivet til frivillig å avstå fra å samhandle med Burma, finnes det nå et forbud mot import av tømmer, edelstener og visse mineraler. Forbudet følger EUs politikk på området og trådte i kraft 6. februar i år.

burmateak_norskfabrikk_520.jpgDirekteimport av teak fra Burma er heretter forbudt. Til tross for importforbudet som har vært virksomt ett år i EU, finner likevel mye bearbeidet teak fra Burma inn på det europeiske markedet. Uten at dette hullet tettes igjen, vil sanksjonene ikke ha den tilsiktede effekten. Foto: Ulvar Arnkværn/Norwatch

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Utenriksdepartementet la 18. februar ut en sak på sine nettsider om «Endringer i forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)» som innfører et helt nytt importforbud i Norge. Forbudet rammer den desidert største varekategorien som importeres fra Burma, nemlig tropisk tømmer – nærmere bestemt teak.

Norwatch har i flere år fulgt importutviklingen av varer direkte fra Burma. Det er primært  klær og teak som er blitt innført fra militærdiktaturet. Tall Norwatch hentet ut fra Statistisk sentralbyrå i midten av januar viste at klesimporten falt dramatisk i 2008. Importvolumet av tropisk tømmer falt med 17,4 prosent, men nettoverdien av importen økte kraftig på grunn av prisstigningen.

Men heretter er det forbudt å importere tømmer direkte fra militærdiktaturet.

Tilpasning til EUs politikk
Utenriksdepartementet understreker overfor Norwatch at det ikke dreier seg om en policy-endring, men om en tilpasning til EUs politikk på området.

- Forskriftsendringene innebærer ikke en endring i Norges politikk overfor Burma. Norge har tidligere sluttet seg til EUs restriktive tiltak overfor Burma. Og endringen i forskriften er en gjennomføring av disse, sier seniorrådgiver Jo Høvik i UDs rettsavdeling.

Norge har hatt forskrifter på dette området i flere år. Men den siste endringen i forskriftene inneholder for første gang et importforbud, og er en oppfølging av de vedtakene som EU vedtok i kjølvannet til den brutale nedsablingen av protestene høsten 2007. EU vedtok i november 2007 å skjerpe sanksjonene ved blant annet å ramme juntaens inntekter gjennom tømmerindustrien, og iverksatte disse for nesten ett år siden - i mars 2008.

Den nye forskriften som nå implementerer EUs Burma-politikk, kan leses på lovdata.no. Den inneholder en lang liste med navn på enkeltpersoner og selskaper som på ulik måte er svartelistet. En rekke selskaper glimrer med sitt fravær, og EU har fått mye kritikk for å ha utelatt hele oljesektoren fra svartelisting. Det franske oljeselskapet Totals samarbeid med det statseide Myanmar Oil and Gas Entreprise (MOGE) er dermed overhodet ikke berørt av sanksjonene.

Mye tyder på at det er uaktuelt for Norge alene å gjøre endringer i listene:

- Listene over personer og enheter i forskriftens vedlegg samsvarer med tilsvarene lister i EUs regelverk. Skulle Norge ta inn eller ut selskaper og enkeltpersoner på egen hånd, ville dette innebære at Norge unilateralt endret sin politikk overfor Burma. Utgangspunktet for norsk politikk har vært at tiltak må ha bred internasjonal støtte, sier Høvik.

Nye handelsruter
Den norske Burmakomiteen påpeker at det nye importforbudet ikke rammer burmesisk teak som selges via andre land som for eksempel Thailand. Før dette hullet tettes igjen vil juntaens dermed fortsatt kunne hente store inntekter fra handelen med tømmer.

Nylig kom Friends of the Earth Netherland (Milieudefensie) med en rapport hvor de analyserte hvilken effekt importrestriksjonene har hatt for bruken av burma-teak. Konklusjonen er at EUs importforbud som trådte i kraft for nesten et år siden, nok har stoppet direkteimporten av burmesisk tømmer inn i EU. Problemet er at handelsrutene for burmesisk tømmer samtidig er endret og nå primært går gjennom andre land.

Burmesisk tømmer smugles gjennom Kina hvor det blandes sammen med lovlige skipslaster eller gjennom Malaysia hvor det florerer falske sertifikater som dekker over den burmesiske opprinnelsen. Ifølge rapporten kommer det største volumet av burmesisk tømmer inn i EU etter å ha blitt bearbeidet i land som Malaysia, Thailand, Kina og Vietnam. Singapore trekkes frem som et viktig land for finansieringen av denne handelen.

Handelsruten tar i bruk et stort hull i EUs tømmersanksjoner i og med at opprinnelseslandet endres i samme øyeblikk som tømmeret bearbeides. Thailanske hagemøbler kan dermed uten problemer importeres til EU til tross for at de eventuelt inneholder tropisk tømmer fra Burma.

I tillegg har rapporten funnet ut at det eksisterer store mengder burmesisk tømmer på det europeiske markedet, som var blitt bevisst innkjøpt før sanksjonene trådte i kraft.

 


FAKTA: De nye sanksjonene overfor Burma

  • Det er innført forbud mot import av tømmer, tømmerprodukter, visse mineraler og metaller, edelstener og halvedelstener. Forbudet omfatter også transport av disse varetypene.
  • Det er innført forbud mot eksport av utstyr og teknologi til selskaper som er engasjert i utvinning av tømmer, metaller, mineraler, edelstener og halvedelstener i Burma, samt forbud mot å gi eller overføre faglig bistand, finansiering eller finansieringsbistand til slik eksport.
  • Det vil kreves forutgående tillatelse for å yte faglig bistand i tilknytning slike varer og teknologi som er nevnt, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i Burma.
  • Det eksisterende påbudet om frysing av midler og økonomiske ressurser tilhørende enkelte personer og enheter er utvidet.
  • Forbudet mot finansiering av og nye investeringer eller deltakelse i listeførte burmesiske statseide foretak er utvidet til også å omfatte virksomheter som eies eller kontrolleres av Burmas regjering, eller offentlige instanser, virksomheter, herunder private virksomheter, der burmesiske myndigheter har aksjemajoriteten og virksomheter som eies eller kontrolleres av de enkelte medlemmer av Burmas regjering eller av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer med tilknytning til dem.
  • Det er innført forbud mot finansiering av, nye investeringer eller deltakelse i, listeførte foretak i Burma som er engasjert i utvinning av tømmer, metaller, mineraler, edelstener og halvedelstener.


UDs nyhetsmelding: Endringer i forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

Endringene i forskriften på lovdata.no


Hele forskriften kan leses her

Friends of the Earths rapport: Sanctioned, but not stopped

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!