Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Offentlig mangel på etikk

Politiet, Forsvaret og Helse Sør-Øst gjør innkjøp for flere milliarder kroner årlig uten å stille etiske krav til leverandørene. Det viser en rapport fra Framtiden i våre hender.
Les hele rapporten Offentlig etikkløshet. Om mangel på etiske retningslinjer i offentlige anskaffelser Les hele rapporten: Offentlig etikkløshet. Om mangel på etiske retningslinjer i offentlige anskaffelser 358.02 Kb
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Politiet, Forsvaret og Helse Sør-Øst gjør innkjøp for flere milliarder kroner årlig uten å stille etiske krav til leverandørene. Det viser en rapport fra Framtiden i våre hender.
pdf  Les hele rapporten: Offentlig etikkløshet. Om mangel på etiske retningslinjer i offentlige anskaffelser 358.02 Kb
Sammendrag av rapporten, Offentlig etikkløshet, finner du her.

 Mangler etiske retningslinjer
Framtiden i våre hender har undersøkt ulike kontrakter og anbudsdokumenter som Politiet, Helse Sør-Øst og Forsvaret har lagt til grunn ved innkjøp av tekstiler og klær. Resultatet er nedslående: Ingen av de undersøkte institusjonene har innført etiske retningslinjer for sine anskaffelser.

- Dette bekrefter dessverre inntrykket av at offentlige institusjoner ikke tar etikk i leverandørkjeden på alvor, sier talsperson i Framtiden i våre hender, Carin Leffler. - Tatt i betraktning det vi vet om brudd på menneskerettigheter og faglige rettigheter i tekstilindustrien er det et paradoks at  institusjoner med ansvar for trygghet, sikkerhet og helse i Norge, bidrar til å undergrave menneskerettigheter i utviklingsland, fortsetter hun.

Rapporten ”Offentlig etikkløshet” slår fast at det juridisk sett har vært legitimt å stille etiske krav ved offentlige anskaffelser siden 2001. Dette året anerkjente EU-kommisjonen ILOs kjernekonvensjoner som akseptable krav å stille i en offentlig innkjøpsprosess og at slike krav ikke er i konflikt med EUs direktiver om offentlige anskaffelser.

Syv år senere innrømmer Barne- og likestillingsdepartementet at det trolig bare er en håndfull av landets institusjoner som per dags dato har antatt denne typen krav.

Helse Sør-Øst på tynn is
Den svenske organisasjonen Swedwatch avslørte i fjor nedslående arbeidsforhold blant leverandørene til den svenske helsesektoren. Barnearbeid, tvunget overtid, underbetaling og helsefarlig arbeidsmiljø var noen av forholdene som ble avdekket. En av de leverandørene som kom dårligst ut av granskningen, det svenske tekstilselskapet Almedahls, har også levert varer til det norske helsevesenet, deriblant Helse Sør-Øst. Det bekrefter nå den norske leverandøren Tekstilservice til Aftenposten. Selskapet fungerer som en mellomleverandør og har syv sykehus i Helse Sør-Øst på sin kundeliste.

- Eksemplene fra den svenske helsesektoren viser at Helse Sør-Øst spiller russisk rullett med arbeidernes ve og vel når de gjør anskaffelser uten å kreve at arbeidernes rettigheter skal ivaretas, sier Leffler.

Utredningen av Helse Sør-Østs innkjøpspolitikk viser at institusjonens innkjøpskontor, Sykehuspartner, tidligere hadde innlemmet etiske retningslinjer i sin konkurransemal. Paradoksalt nok ble den fjernet når Helse Sør-Øst utarbeidet en fellesmal for hele helseforetaksgruppen for ca ett år siden.

- Det er påfallende og pinlig at et slikt initiativ har blitt undergravd sentralt i institusjonen, fortsetter Leffler. Etikk skal ikke være basert på tilfeldigheter og noen få ildsjelers etikkengasjement, men må nedfelles i sentrale strategier og vedtekter, understreker hun.

Forsvaret vegrer seg
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som er ansvarlig for Forsvarets anskaffelser har ikke innført etiske retningslinjer. Organisasjonen gjør innkjøp av varer og tjenester for mer enn syv milliarder kroner årlig. Etter at Framtiden i våre hender igangsatte undersøkelser og  kom i kontakt med FLO har institusjonen, i samarbeid med den nå nedlagte stiftelsen GRIP, utarbeidet et omfattende sett med etiske krav. Hittil er kravene kun brukt ved to anledninger; ved innkjøp av et parti stridsvester og radiobeholdere.

Ettersom kravene ikke er implementert blir det imidlertid helt vilkårlig om disse innlemmes i en kontrakt eller ikke. På forespørsel fra Aftenposten, opplyser FLO at de ikke har besluttet om kravene skal inkluderes i alle anbud og kontrakter. Hva som er årsaken til at de ikke har gjort kravene gjeldende for alle anskaffelser er foreløpig uklart.

FLOs svenske søsterorganisasjon, Försvarets Materielverk (FMV), innførte etiske krav allerede i 2001. FLO og FMV foretar jevnlig større anskaffelser i felleskap. Til tross for at FLO over lang tid har kjent til FMVs etikkarbeid og mulighetene til å stille denne typen krav, har organisasjonen latt være å ta etiske hensyn.

- Vi må lære av andre foregangsland og institusjoner og aktivt søke råd, sa daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy i en tale om bærekraftige anskaffelser i 2006. FLO følger ikke Miljøverndepartementets oppfordring.

Etiske krav må lovfestes
Forsvarets beslutningsvegring reiser spørsmål om myndighetenes etikkoppfordringer har hatt noen effekt. Lite tyder på dette. En innkjøpssjef i et av landets helseforetak sier til Framtiden i våre hender at etiske krav må lovfestes og innlemmes i en forskrift for at den skal ha en reell effekt. Så lenge rådet bare er antydet som en vag formulering i en handlingsplan, eller nevnt i en veileder, vil budskapet støve ned i en skuff. Dessuten kan den skape en konkurransefordel for de institusjonene som ikke tar hensyn til etikk, fordi de på kort sikt sparer tid, arbeid og utgifter.

Stort handlingsrom

Sverige leder an det internasjonale arbeidet med å utvide etikkravene. En rekker svenske kommuner og regioner har i flere år stilt strenge krav om etikk i leverandørkjeden. Erfaringene fra vårt naboland viser at det nå kan stilles langt strengere krav enn det norske myndigheter legger opp til. Det juridiske rammeverket er avhengig av at offentlige aktører er pådrivere og utfordrer handlingsrommet, samt en utveksling av erfaringer på området. Her har norske myndigheter et ansvar de hittil ikke har tatt på alvor.

Framtiden i våre hender krever at de store offentlige institusjonene setter etikkarbeidet på dagsorden. Det er nettopp disse organisasjonene som har kompetanse og ressurser til å lede arbeidet med etikkrav ovenfor leverandører. Samtidig må norske myndigheter, ved Fornyings- og administrasjondepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, snarest gjøre ILOs kjernekonvensjoner rettslig bindende for alle offentlige innkjøpskontrakter.

Offentlige institusjoner og myndighetene har et felles ansvar for at ILOs kjernekonvensjoner og andre grunnleggende etikkrav tas i bruk ved offentlige anskaffelser.

pdf  Les hele rapporten Offentlig etikkløshet. Om mangel på etiske retningslinjer i offentlige anskaffelser 358.02 Kb

Sammendrag av rapporten, Offentlig etikkløshet, finner du her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!