Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nei til mat på tanken

Statens forurensningstilsyn har foreslått å etablere et rapporteringssystem for biodrivstoff. Problemet er at systemet ikke viser om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.
Statens forurensningstilsyn har foreslått å etablere et rapporteringssystem for biodrivstoff. Problemet er at systemet ikke viser om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.

Biodrivstoff bør være basert på avfall ikke mat
Framtiden i våre hender ber regjeringen gå videre med påbud om innblanding av biodrivstoff laget på avfallressurser som kloakkslam, slakteriavfall og matavfall m.m.

Imidlertid må alle typer biodrivstoff basert på tradisjonelle jordbruksprodukter – og i særdeleshet de som baseres på mat – inntil videre ekskluderes fra omsetningspåbudet. Det må innføres et tidsbegrenset forbud for alt biodrivstoff fra jord som er omdisponert fra skog, beitemark og utmark til jordbruksjord etter 2006. Det samme gjelder etablering av energivekster på eksisterende jordbruksjord eller beitemark.

Dette inntil man har fått på plass et nyttig og fullverdig rapporterings- og godkjenningssystem. Lykkes man ikke under disse forutsetningene med å oppfylle det foreslåtte kravet om to volumprosent biodrivstoff i 2008 og fem volumprosent i 2009, må regjeringen revidere prosentkravet, istedenfor å godta utilstrekkelige krav til rapportering, miljømessig og sosial bærekraft.

Det er prisverdig og nødvendig at man vil etablere et rapporteringssystem for biodrivstoff, men:

  • Man må vite om klimatiltaket virker - eller om det gir matmangel
  • Rapporteringssystemet som nå er foreslått vil ikke fortelle om biodrivstoffet faktisk redusererer klimagassutslippene sammenlignet med vanlig bensin og diesel. Dette fordi utslipp knyttet til arealbruksendringer som opp-pløying av beitemarker og rydding av skog til drivstoffproduksjonen ikke er foreslått inkludert i rapporteringen.

Systemet er heller ikke foreslått å inneholde noe som helst omkring effekter på matsikkerhet - verken globalt eller lokalt der råvarene til biodrivstoffet kjøpes fra.
pdf  Les hele Framtiden i våre henders høringssuttalelse til rapporteringssystem for biodrivstoff. 107.64 Kb
pdf

pdf
Vi minner forøvrig om hovedpunktene i vår høringsuttalelse av 7.2.2008, til det foreslåtte omsetningspåbudet:

  1. Klimagassreduksjoner er formålet. Uten sannsynliggjorte utslippsreduksjoner har påbudet ingen hensikt.
  2. Påbudet må ikke avlede oppmerksomheten fra det viktigste: Å redusere transportens energiforbruk.
  3. Prisstigningen på jordbruksvarer kan true matvaresikkerheten og forårsake sosial uro i fattige land.
  4. Biosfæren er allerede svært hardt belastet. Det tilsier kun begrensede mengder biodrivstoff – og at avfallsressurser må prioriteres blant disse.


I samme høringsuttalelse ba vi om miljømessig bærekraftssertifisering, livssyklusbasert klimagassregnskap og sosiale bærekraftsstandarder – og at sistnevnte også inkluderte spørsmålet om matvaresikkerhet.

Oppfordrer til delvis implementering allerede i år
Det foreslåtte rapporteringssystemet er en første start, som gjør det mulig å gjennomføre et delvis omsetningspåbud allerede fra 2008 for biodrivstoff av et begrenset antall råvarer.

Spesifikt gjelder dette flytende og gassformig biodrivstoff laget av avfallsressurser, som slakteriavfall, kloakkslam, matavfall og annet våtorganisk avfall, deponigass og visse typer biprodukter fra jordbruket – forutsatt at dette ikke gir negative effekter for matsikkerhet eller klimagassutslipp.

Framtiden i våre hender ønsker for øvrig at regjeringen snarest innfører et kildesorteringspåbud for våtorganisk avfall og annet organisk avfall, ikke bare et deponeringsforbud, for å øke tilgangen på slike avfallsressurser – blant annet til biodrivstoffproduksjon.

pdf